Symptom Checker

علم پزشکی بسیار گسترده است و روزانه به وسعت آن افزوده می‌شود، اگر انتظار داشته باشیم که پزشکان همه چیز را بدانند و یا همه در بهترین حالت خود باشند، بسیار اشتباه می‌کنیم.

دسته بندی های بلاگ