گالاکتوره که با زایمان همراه نیست(شیر از سینه غیرباردار)