صدای عروقی غیرطبیعی (صدای قابل شنیدن عروقی همراه با جریان سریع خون)