صدای عروقی غیرطبیعی (صدای خروشان ناشی از جریان سریع خون در رگ ها)