صدای عروقی غیرطبیعی (صدای خروشان قابل سمع با استتوسکوپ)