دوبینی دوچشمی (درک دو تصویر بطور ناهماهنگ بادوچشم)