دوبینی تک چشمی (درک دو تصویر هنگام مشاهده با یک چشم)