برونکوفونی، نایژه آوایی(صداهای غیرعادی تولید شده از شش ها)