اتساع ورید گردن (به نظر می رسد ورید کناری گردن برآمده است)