Symptom checker

Symptom checker

تشخیص افتراقی بر اساس علائم بیماری در این مدل امکان پذیر شده است.

لطفا توجه داشته باشید که، علم پزشکی بسیار گسترده است و ما تنها بخش کوچکی از آن را مورد توجه قرار داده ایم. لطفا این مدل های هوش مصنوعی را در جایگاه پزشک قرار ندهید و برای درمان حتما به پزشک معتمد مراجعه کنید.

این محصول دارای دو هسته اصلی می باشد:
1- هسته اول: این مدل بیماری های بیشتری را مورد بررسی قرار می دهد و براساس میزان خطر بیماری های پیشبینی شده، آن ها را الویت بندی می کند، این مدل بیشتر مناسب دانشجویان و پزشکانی که می توانند وقت کافی برای بررسی بیماران صرف کنند، است.
2- هسته دوم: بیماری ها بر اساس شیوع الویت بندی می شوند و برای استفاده در بخش های اورژانس و دانشجویان و حتی بیماران مناسب است. در انتها، پزشک متخصصی که با توجه به علائم شما باید به آن مراجعه کنید را معرفی می کند

برای استفاده از Skin genius کلید کنید

آقا خانم

 • تورم مچ دست
 • Wrist swelling
 • درد مچ دست
 • Wrist pain
 • ضایعات سفید در دهان
 • White lesions in mouth
 • خس خس سینه
 • Wheeze
 • کاهش وزن
 • Weight loss
 • افزایش وزن
 • Weight gain
 • آبریزش چشم
 • epiphora
 • اشک ریزش چشم
 • Watering eye
 • پس زدن مایعی تلخ یا ترش مزه در پشت حلق
 • Waterbrash
 • تحلیل رفتن عضلات
 • Wasting of muscles
 • تحلیل رفتن عضلات دست
 • Wasting of hand muscles
 • زخم قسمت خارجی اندام تناسلی زنانه
 • Vulval ulcer
 • زخم ولو
 • Vulval ulcer
 • مشکلات قسمت خارجی اندام تناسلی زنان
 • Vulval problems
 • مشکلات ولو
 • Vulval problems
 • درد قسمت خارجی اندان تناسلی زنانه
 • Vulval pain
 • درد ولو
 • Vulval pain
 • توده قسمت خارجی اندام تناسلی زنانه
 • Vulval lump
 • توده ولو
 • Vulval lump
 • خارش واژن
 • vaginal itch
 • خارش فرج
 • pruritus vulvae
 • خارش ولو
 • Vulval itch
 • از دست دادن بینایی
 • Visual loss
 • از دست دادن میدان بینایی
 • Visual field loss
 • خون در ادرار غیرقابل مشاهده (ماکروسکپی)
 • macroscopic haematuria
 • هماچوری ماکروسکوپی
 • macroscopic haematuria
 • خون در ادرار قابل مشاهده
 • Visible haematuria
 • هماچوری قابل مشاهده
 • Visible haematuria
 • تاول های کوچک (< 5 میلی متر)
 • small blisters (< 5mm)
 • بثورات وزیکولار
 • Vesicular rash
 • سرگیجه
 • Vertigo
 • خشکی واژن
 • Vaginal dryness
 • ترشحات واژن
 • Vaginal discharge
 • برآمدگی واژن
 • Vaginal bulge
 • کهیر
 • Urticaria
 • بررسی های ادرار
 • Urine investigations
 • اضطرار در ادرار
 • Urinary urgency
 • فوریت در ادراری
 • Urinary urgency
 • احتباس ادرار
 • Urinary retention
 • نیتریت های ادرار
 • Urinary nitrites
 • لکوسیت های ادراری
 • Urinary leucocytes
 • تکرر ادرار
 • Urinary frequency
 • ویژگی های ادراری
 • Urinary features
 • ترشحات مجرای ادرار
 • Urethral discharge
 • اوره و الکترولیت ها
 • Urea and electrolytes
 • مشکلات اندام فوقانی
 • Upper limb problems
 • درد بازو
 • arm pain
 • درد اندام فوقانی
 • Upper limb pain
 • درد بالای بازو
 • Upper arm pain
 • کم شنوایی یک طرفه
 • Unilateral hearing loss
 • سردرد یک طرفه
 • Unilateral headache
 • تورم زیر زانو
 • swelling below the knee
 • تورم پا (ادم شدید پا)
 • Calf swelling
 • تورم یک طرفه دیستال پا
 • Unilateral distal leg swelling
 • فشار خون نابرابر بین بازوها
 • Unequal blood pressure between arms
 • تومور مارکرها
 • Tumour markers
 • ایمونوگلوبولین های محرک تیروئید
 • thyroid stimulating immunoglobulins
 • TRAbs
 • TRAbs
 • اتوآنتی بادی های ضد تیروئید
 • TRAbs
 • آنتی بادی گیرنده TSH
 • TSH receptor antibody
 • قفل شدن فک
 • Trismus
 • تریسموس
 • Trismus
 • لرزش
 • Tremor
 • فاکتور انتقال
 • Transfer factor
 • درد تنه
 • Torso pain
 • ویژگی های زبان
 • Tongue features
 • درد انگشت پا
 • Toe pain
 • وزوز گوش
 • Tinnitus
 • تست های عملکرد تیروئید
 • Thyroid function tests
 • درد شست
 • Thumb pain
 • ترومبوسیتوز
 • Thrombocytosis
 • پلاکت کم
 • low platelets
 • ترومبوسیتوپنی
 • Thrombocytopenia
 • کمر درد قفسه سینه
 • Thoracic back pain
 • درد ران
 • Thigh pain
 • بی حسی ران
 • Thigh numbness
 • درد سوزش ران
 • Thigh burning pain
 • درد بیضه/اسکروتال
 • Testicular/scrotal pain
 • توده بیضه
 • Testicular lump
 • تورم بیضه
 • Testicular swelling
 • اجابت مزاج ناقص
 • incomplete defecation
 • احساس اجابت مزاج ناقص
 • feeling of incomplete defecation
 • احساس ناتوانی در تخلیه روده بزرگ
 • Tenesmus
 • تنسموس
 • Tenesmus
 • حساسیت مفصل گیجگاهی
 • Temporal tenderness
 • گشادشدگی پیش از حد مویرگ‌ها
 • Telangiectasia
 • تلانژکتازی
 • Telangiectasia
 • حرکت‌پریشی دیررس
 • Tardive dyskinesia
 • دیسکینزی دیررس
 • Tardive dyskinesia
 • تنفس سریع
 • Tachypnoea
 • تاکی پنه
 • Tachypnoea
 • تپش قلب
 • Tachycardia
 • تاکی کاردی
 • Tachycardia
 • سوفل سیستولیک
 • Systolic murmur
 • ویژگی های سیستمیک
 • Systemic features
 • از دست دادن هوشیاری
 • loss of consciousness
 • سقوط - فروپاشی
 • collapse
 • سنکوپ
 • Syncope
 • تورم مفاصل دست
 • Swelling of joints in hand
 • تورم پوپلیتئال
 • popliteal swelling
 • تورم حفره پوپلیتئال
 • popliteal fossa swelling
 • تورم پشت زانو
 • Swelling behind the knee
 • تورم اطراف چشم
 • Swelling around the eye
 • عرق شبانه
 • night sweats
 • تعریق
 • Sweating
 • درد در هنگام نزدیکی
 • Superficial dyspareunia
 • دیسپارونی سطحی
 • Superficial dyspareunia
 • توده زیر فک
 • lump under the jaw
 • تورم زیر فک
 • swelling under the jaw
 • تورم غده زیر فکی
 • Submandibular gland swelling
 • ناباروری
 • infertility
 • ناباروری
 • Subfertility
 • سوت تنفسی
 • Stridor
 • استریدور
 • Stridor
 • زبان توت فرنگی
 • Strawberry tongue
 • بررسی مدفوع
 • Stool investigations
 • سفتی مفاصل در دست
 • Stiffness of joints in hand
 • مدفوع چرب
 • Steatorrhoea
 • استئاتوره
 • Steatorrhoea
 • خلط
 • Sputum
 • خونریزی های ترکش در بستر ناخون
 • Splinter haemorrhages
 • بزرگی طحال
 • Splenomegaly
 • اسپلنومگالی
 • Splenomegaly
 • اسپیرومتری
 • Spirometry
 • لکنت زبان
 • slurred speech
 • مشکلات گفتاری
 • Speech problems
 • دردهای خاص
 • Specific pains
 • درد زبان
 • Sore tongue
 • گلو درد
 • Sore throat
 • عطسه کردن
 • Sneezing
 • احساس کوبیدن در اطراف لگن
 • Snapping sensation around the hip
 • اتوآنتی بادی عضلات صاف
 • Smooth muscle autoantibodies
 • ضایعه پوستی
 • Skin lesion
 • ویژگی های پوست
 • Skin features
 • بثورات تک، قرمز، گرد
 • Single, red, round rash
 • اختلاط راه رفتن
 • Shuffling gait
 • سفتی شانه
 • Shoulder stiffness
 • مشکلات شانه
 • Shoulder problems
 • درد شانه
 • Shoulder pain
 • راش ساق پا
 • Shin rash
 • حساسیت به نویز
 • Sensitivity to noise
 • تشنج
 • seizures
 • تشنج
 • Seizure
 • تورم اسکروتوم
 • Scrotal swelling
 • درد کیسه بیضه
 • Scrotal pain
 • ویژگی های اسکروتوم
 • Scrotal features
 • افزایش ناگهانی لکه‌های تاریک در دید
 • Scotomata
 • اسکوتوماتا
 • Scotomata
 • بثورات پوسته پوسته
 • Scaly rash
 • بثورات پوست سر
 • Scalp rash
 • بی حسی زین اسبی
 • Saddle anaesthesia
 • بی حسی باسن
 • Saddle anaesthesia
 • توده ربع فوقانی راست شکم
 • RUQ mass
 • تورم ربع فوقانی راست شکم
 • RUQ swelling
 • درد ربع فوقانی راست شکم
 • right upper quadrant abdominal pain
 • درد شکم ربع فوقانی راست
 • right upper quadrant pain
 • درد ربع فوقانی راست شکم
 • RUQ pain
 • توده ربع فوقانی راست شکم
 • RLQ mass
 • تورم ربع فوقانی راست شکم
 • RLQ swelling
 • درد ربع تحتانی راست شکم
 • right lower quadrant abdominal pain
 • درد ربع تحتانی سمت راست شکم
 • RLQ abdominal pain
 • درد ربع تحتانی سمت راست شکم
 • right lower quadrant pain
 • درد ربع تحتانی سمت راست شکم
 • RIF pain
 • درد ربع تحتانی سمت راست شکم
 • RLQ pain
 • افزایش تون عضلانی
 • Increased muscle tone
 • سختی (Rigidity)
 • Rigidity
 • فاکتور روماتوئید
 • Rheumatoid factor
 • اسپیرومتری با الگوی محدود کننده
 • Restrictive spirometry
 • لرزش در حالت استراحت (tremor)
 • Resting tremor
 • مشکلات تنفسی
 • breathing problems
 • نقص نسبی مردمک آوران (مارکوس گان)
 • Relative afferent pupillary defect
 • کاهش ادرار
 • oliguria
 • کاهش خروجی ادرار
 • Reduced urine output
 • کاهش حس بویایی
 • Reduced sense of smell
 • کاهش رفلکس
 • Reduced reflexes
 • کاهش خونریزی قاعدگی
 • Reduced menstrual bleeding
 • کاهش رفلکس پا
 • Reduced leg reflexes
 • کاهش رفلکس زانو
 • Reduced knee reflexes
 • صدای نفسی آرام
 • Quiet breath sounds
 • کاهش صداهای تنفسی در سمع
 • Reduced breath sounds on auscultation
 • کاهش رفلکس مچ پا
 • Reduced ankle reflexes
 • کاهش تون مقعد
 • Reduced anal tone
 • ضایعات اریتماتوز در دهان
 • Erythematous lesions in mouth
 • ضایعات قرمز در دهان
 • Red lesions in mouth
 • چشم قرمز
 • Red eye
 • عفونت های مکرر دستگاه تنفسی
 • Recurrent respiratory tract infections
 • عفونت های مکرر
 • Recurrent infections
 • خونریزی از مقعد
 • Rectal bleeding
 • بیماری ویروسی اخیر
 • recent viral illness
 • عفونت اخیر دستگاه تنفسی فوقانی
 • recent URTI
 • عفونت اخیر دستگاه تنفسی فوقانی
 • Recent upper respiratory tract infection
 • ضربه یا سقوط اخیر
 • Recent trauma/fall
 • سفرهای خارجی اخیر
 • Recent foreign travel
 • مصرف اخیر آنتی بیوتیک
 • Recent antibiotic use
 • پدیده رینود
 • Raynaud's phenomenon
 • بثورات زیر سینه
 • Rash under breast
 • کهیر روی بند انگشت
 • Rash on knuckles
 • کهیر
 • Rash
 • تروپونین افزایش یافته
 • Raised troponin
 • افزایش اسمولاریته پلاسما
 • raised plasma osmolarity
 • افزایش اسمولاریته سرم
 • Raised serum osmolarity
 • افزایش سطح ACE سرم
 • Raised serum ACE levels
 • PTH افزایش یافته
 • raised PTH
 • افزایش هورمون پاراتیروئید
 • Raised parathyroid hormone
 • افزایش نشانگرهای التهابی
 • Raised inflammatory markers
 • GGT افزایش یافته
 • raised GGT
 • افزایش گاما گلوتامیل ترانسفراز
 • Raised gamma-glutamyl transferase
 • فریتین افزایش یافته
 • Raised ferritin
 • ESR افزایش یافته
 • Raised ESR
 • افزایش پروتئین CSF
 • Raised CSF protein
 • CRP افزایش یافته
 • Raised CRP
 • CK افزایش یافته
 • raised CK
 • کراتین کیناز را افزایش یافته
 • Raised creatine kinase
 • CEA
 • CEA
 • آنتی ژن کارسینومبریونیک
 • carcinoembryonic antigen
 • آنتی ژن کارسینومبریونیک افزایش یافته
 • Raised carcinoembryonic antigen
 • CA 19-9
 • CA 19-9
 • CA19-9
 • CA19-9
 • افزایش یافته CA19-9
 • Raised CA19-9
 • آنتی ژن سرطانی 125
 • cancer antigen 125
 • CA125
 • CA125
 • CA 125
 • CA 125
 • CA-125
 • CA-125
 • افزایش CA-125
 • Raised CA-125
 • CA15-3
 • CA15-3
 • CA 15-3
 • CA 15-3
 • CA 15-3 افزایش یافته
 • Raised CA 15-3
 • افزایش بیلی روبین
 • Raised bilirubin
 • آمیلاز را افزایش یافته
 • Raised amylase
 • آلفا فتوپروتئین
 • alpha-fetoprotein
 • آلفا فتوپروتئین
 • alpha fetoprotein
 • آلفا فتوپروتئین
 • AFP
 • آلفا فتوپروتئین افزایش یافته
 • Raised AFP
 • افزایش آلفا فتوپروتئین
 • Raised alpha fetoprotein
 • آلکالین فسفاتاز افزایش یافته
 • raised ALP
 • افزایش آلکالین فسفاتاز
 • Raised alkaline phosphatase
 • بثورات پورپورائی
 • Purpuric rash
 • افتادگی پلک 
 • Ptosis
 • خارش پاها
 • Itchy legs
 • خارش پاها
 • Pruritus of legs
 • خارش مقعد
 • Pruritus ani
 • خارش
 • itchiness
 • خارش
 • Pruritus
 • ضعف عضلانی ابتدای اندام
 • Proximal muscle weakness
 • پروتئین در ادرار
 • Proteinuria
 • جلو آمدن کره چشم
 • exophthalmus
 • برجسته شدن و بیرون زدن چشم
 • Proptosis
 • طولانی شدن زمان پروترومبین
 • Prolonged prothrombin time
 • طولانی شدن زمان خونریزی
 • Prolonged bleeding time
 • PTT طول کشیده
 • Prolonged activated partial thromboplastin time
 • PTT طول کشیده
 • Prolonged aPTT
 • سبکی سر
 • Light-headedness
 • سبکی سر (علائم سنکوپ)
 • Presyncope
 • بارداری > 20 هفته
 • Pregnant > 20 weeks
 • باردار < 20 هفته
 • Pregnant < 20 weeks
 • بارداری
 • pregnancy
 • باردار
 • Pregnant
 • افت فشار خون وضعیتی
 • Postural hypotension
 • بدتر شدن علائم پس از غذا
 • Postprandial worsening of symptoms
 • خونریزی پس از یائسگی
 • post menopausal bleeding
 • خونریزی پس از یائسگی
 • post-menopausal bleeding
 • خونریزی پس از یائسگی
 • Postmenopausal bleeding
 • خونریزی پس از مقاربت
 • Postcoital bleeding
 • پرادراری
 • Polyuria
 • تشنگی بیش از حد
 • Polydipsia
 • پلی سیتمی
 • Polycythaemia
 • افزایش تعداد گلبول های قرمزخون همراه با اریتروپویتین پایین
 • Polycythaemia
 • درد قفسه سینه که با تنفس تشدید می یابد
 • Pleuritic chest pain
 • درد مفصل انگشت دست
 • PIP pain
 • احساس گزگز و مورمور در حاشیه ها
 • Paraesthesia at the peripheries
 • احساس گزگز و مورمور در حاشیه ها
 • Pins and needles at the peripheries
 • حساسیت به نور
 • Photosensitivity
 • نور هراسی
 • Photophobia
 • صدا هراسی
 • Phonophobia
 • بثورات پتشی
 • Petechial rash
 • گریه مداوم یا بیش از حد
 • Persistent or excessive crying
 • بیماری اعصاب حسی محیطی
 • Peripheral sensory neuropathy
 • ادم محیطی
 • Peripheral oedema
 • بیماری اعصاب محیطی
 • Peripheral neuropathy
 • بیماری اعصاب حرکتی محیطی
 • Peripheral motor neuropathy
 • بثورات دور چشم
 • Periocular rash
 • درد پرینه
 • Perineal pain
 •  صدای مالشی پری کاردی
 • Pericardial rub
 • زخم اطراف مقعد
 • Perianal ulcer
 • توده مقعدی
 • anal mass
 • توده اطراف مقعدی
 • perianal mass
 • تورم اطراف مقعد
 • Perianal swelling
 • اختلال ادراکی
 • Perceptual disturbance
 • زخم آلت تناسلی (مردانه)
 • Penile ulcer
 • بثورات آلت تناسلی (مردانه)
 • Penile rash
 • درد آلت تناسلی (مردانه)
 • penile soreness
 • آلت تناسلی دردناک (مردانه)
 • sore penis
 • درد آلت تناسلی (مردانه)
 • Penile pain
 • توده آلت تناسلی (مردانه)
 • Penile lump
 • درد فوق عانه
 • suprapubic pain
 • درد قسمت تحتانی شکم
 • lower abdominal pain
 • درد لگن
 • Pelvic pain
 • تورم غده پاروتید
 • Parotid gland swelling
 • پارکینسونیسم
 • Parkinsonism
 • سوزن و سوزن شدن
 • pins & needles
 • سوزن و سوزن شدن
 • pins and needles
 • احساس گزگز و مورمور و داغ شدن در پوست
 • Paraesthesia
 • تورم عصب چشم
 • Papilloedema
 • pANCA
 • pANCA
 • تپش قلب
 • Palpitations
 • بثورات کف دست / کف پا
 • Palmar/plantar rash
 • تورم کف دست
 • Palm swelling
 • رنگ پریدگی
 • Pallor
 • زخم تناسلی بدون درد
 • non-painful genital ulcer
 • زخم تناسلی بدون درد
 • Painless genital ulcer
 • زخم دردناک ناحیه تناسلی
 • Painful genital ulcer
 • درد
 • Pain
 • توده دهان
 • mouth mass
 • توده دهانی
 • oral mass
 • توده دهان
 • oral lump
 • توده حفره دهان
 • Oral cavity lump
 • دیسک نوری کم رنگ شده
 • Pale optic disc
 • تحلیل رفتن عصب بینایی
 • Optic atrophy
 • فلج عضلات چشم
 • Ophthalmoplegia
 • التهاب مفاصل
 • Oligoarticular arthritis
 • قاعدگی منقطع و مختصر 
 • Oligoamenorrhoea
 • ادرار با بوی بد
 • Offensive smelling urine
 •  احساس درد در هنگام بلع غذا
 • Odynophagia
 • سردرد پس سری
 • Occipital headache
 • FEV1/FVC کاهش یافته
 • FEV1/FVC reduced
 • اسپیرومتری با الگوی انسدادی
 • Obstructive spirometry
 • حرکت غیرارادی کره چشم
 • Nystagmus
 • کم خونی نورموسیتیک
 • Normocytic anaemia
 • ادرار خونی میکروسکوپی
 • microscopic haematuria
 • ادرار خونی غیر قابل مشاهده
 • Non-visible haematuria
 • شب ادراری
 • Nocturia
 • ترشح از نوک پستان
 • Nipple discharge
 • نوتروفیلی
 • Neutrophilia
 • نوتروپنی
 • Neutropenia
 • سفتی گردن
 • Neck stiffness
 • گردن درد
 • Neck pain
 • توده گردن
 • neck mass
 • توده گردن
 • Neck lump
 • تهوع و استفراغ
 • nausea and vomiting
 • استفراغ
 • vomited
 • استفراغ
 • vomiting
 • حالت تهوع
 • nausea
 • حالت تهوع و استفراغ
 • Nausea & vomiting
 • آبرزیش بینی
 • rhinorrhoea
 • ترشحات بینی
 • Nasal discharge
 • بینی مسدود شده
 • blocked nose
 • انسداد بینی
 • Nasal blockage
 • تغییرات ناخن
 • Nail changes
 • گرفتگی عضلانی
 • Myoclonus
 • مردمک گشاد شده
 • dilated pupil
 • اتساع مردمک
 • Mydriasis
 • دردهای عضلانی
 • muscle pains
 • میالژی
 • Myalgia
 • مشکلات اسکلتی عضلانی
 • Musculoskeletal problems
 • ضعف عضلانی
 • Muscle weakness
 • گرفتگی عضلات
 • Muscle cramps
 • سوفل قلبی
 • Murmur
 • زخمهای دهانی
 • Mouth ulcers
 • درد در دهان
 • Mouth pain
 • ضایعه دهان
 • Mouth lesion
 • مردمک منقبض شده
 • constricted pupil
 •  انقباض و تنگ شدن مردمک چشم
 • Miosis
 • کم خونی میکروسیتیک
 • Microcytic anaemia
 • اسیدوز متابولیک
 • Metabolic acidosis
 • مدفوع سیاه رنگ
 • Melaena
 • درد مفصل اتصال انگشت با دست
 • MCP pain
 • سرخوشی
 • Mania
 • بثورات پروانه‌ای صورت
 • Malar rash
 • کم خونی ماکروسیتیک
 • Macrocytic anaemia
 • لنفوپنی
 • Lymphopenia
 • لنفوسیتوز
 • Lymphocytosis
 • لنفادنوپاتی
 • Lymphadenopathy
 • توده ربع فوقانی چپ شکم
 • LUQ mass
 • تورم ربع فوقانی چپ شکم
 • LUQ swelling
 • درد ربع فوقانی چپ شکم
 • left upper quadrant abdominal pain
 • درد ربع فوقانی چپ
 • left upper quadrant pain
 • درد ربع فوقانی چپ
 • LUQ pain
 • سمع کراکل ریه
 • Lung crackles
 • توده پوستی
 • Skin lump
 • مشکلات اندام تحتانی
 • Lower limb problems
 • درد پا
 • leg pain
 • درد اندام تحتانی
 • Lower limb pain
 • درد پایین کمر
 • Lower back pain
 • تب با درجه پایین
 • Low-grade pyrexia
 • TSH پایین
 • Low TSH
 • T4 پایین
 • Low T4
 • PTH پایین
 • Low PTH
 • پایین بودن هورمون پاراتیروئید
 • Low parathyroid hormone
 • افت سطح اکسیژن
 • Low oxygen saturations
 • افت آلبومین
 • hypoalbuminaemia
 • آلبومین کم
 • Low albumin
 • بی حسی
 • numbness
 • از دست دادن حس
 • Loss of sensation
 • از دست دادن میل جنسی
 • Loss of libido
 • درد پهلو
 • flank pain
 • درد کمر
 • Loin pain
 • توده کمر
 • Loin mass
 • درد ربع تحتانی چپ شکم
 • left lower quadrant abdominal pain
 • درد ربع تحتانی چپ شکم
 • LLQ abdominal pain
 • درد ربع تحتانی چپ
 • left lower quadrant pain
 • درد ربع تحتانی چپ
 • LIF pain
 • درد ربع تحتانی چپ
 • LLQ pain
 • توده لب
 • Lip lump
 • توده لب
 • lip mass
 • لنگیدن
 • Limp
 • فلج نیمه بدن
 • hemiplegia
 • ضعف اندام (یک طرفه)
 • Limb weakness (unilateral)
 • ضعف اندام (دوطرفه)
 • Limb weakness (bilateral)
 • بی حسی اندام (یک طرفه)
 • Limb numbness (unilateral)
 • بی حسی اندام (دو طرفه)
 • Limb numbness (bilateral)
 • لکوپنی
 • Leucopenia
 • لکوسیتوز
 • Leucocytosis
 • کسالت
 • malaise
 • همیشه خسته
 • tired all the time
 • خستگی
 • tiredness
 • خستگی
 • fatigue
 • بی حالی
 • Lethargy
 • درد پا/کمر با خم شدن به جلو کاهش می یابد
 • Leg/back pain eased by leaning forwards
 • ضعف اندام تحتانی
 • lower limb weakness
 • ضعف پا (یک طرفه)
 • Leg weakness (unilateral)
 • ضعف پا (دو طرفه)
 • Leg weakness (bilateral)
 • تورم پا
 • Leg swelling
 • بثورات پا
 • Leg rash
 • از دست دادن حسی در پا
 • sensory loss in a leg
 • بی حسی اندام تحتانی
 • lower limb numbness
 • بی حسی پا (یک طرفه)
 • Leg numbness (unilateral)
 • از دست دادن حس در هر دو پا
 • sensory loss in both legs
 • از دست دادن حس در هر دو پا
 • loss of sensation in both legs
 • بی حسی پا (دو طرفه)
 • Leg numbness (bilateral)
 • درد جانبی زانو
 • Lateral knee pain
 • زبان بزرگ
 • macroglossia
 • زبان بزرگ
 • Large tongue
 • زانو متورم
 • swollen knee
 • تورم زانو
 • Knee swelling
 • سفتی زانو
 • Knee stiffness
 • مشکلات زانو
 • Knee problems
 • زانو درد
 • Knee pain
 • مفاصل متورم
 • swollen joints
 • تورم مفصل
 • Joint swelling
 • سفتی مفصل
 • Joint stiffness
 • مشکلات مفصلی
 • Joint problems
 • درد مفاصل
 • arthralgia
 • درد مفاصل
 • Joint pain
 • درد فک
 • Jaw pain
 • درد هنگام جویدن
 • pain on chewing
 • درد هنگام غذا خوردن
 • pain on eating
 • لنگش فک
 • Jaw claudication
 • زردی
 • icterus
 • زردی
 • Jaundice
 • درد پا در راه رفتن
 • leg pain on walking
 • لنگش متناوب
 • Intermittent claudication
 • لکه بینی (واژن)
 • spotting
 • خونریزی قاعدگی نامنظم
 • irregular menstrual bleeding
 • خونریزی بین قاعدگی
 • Intermenstrual bleeding
 • لرزش در شروع حرکت داوطلبانه
 • Intention tremor
 • بیخوابی
 • Insomnia
 • لنفادنوپاتی اینگوینال
 • Inguinal lymphadenopathy
 • لب های ملتهب
 • Inflammed lips
 • کانال گوش ملتهب
 • Inflammed ear canal
 • افزایش رفلکس
 • hyperreflexia
 • افزایش رفلکس
 • Increased reflexes
 • افزایش اشتها
 • Increased appetite
 • تخلیه ناقص ادرار
 • Incomplete urinary emptying
 • اختلال در عملکرد کلیه
 • Impaired renal function
 • فشار خون پایین
 • Hypotension
 • ضایعات پوستی کم رنگ
 • Hypopigmented skin lesions
 • فسفار کاهش یافته
 • Hypophosphataemia
 • سدیم کاهش یافته
 • low sodium
 • سدیم کاهش یافته
 • Hyponatraemia
 • منیزم کاهش یافته
 • Hypomagnesaemia
 • پتاسیم کاهش یافته
 • Hypokalaemia
 • قند کاهش یافته
 • Hypoglycaemia
 • کلیسم کاهش یافته
 • Hypocalcaemia
 • فشار خون بالا
 • Hypertension
 • ضایعات پوستی سطحی پر رنگ
 • Hyperpigmentation
 • سدیم افزایش یافته
 • Hypernatraemia
 • پتاسیم افزایش یافته
 • Hyperkalaemia
 • قند افزایش یافته
 • Hyperglycaemia
 • کلسیم افزایش یافته
 • Hypercalcaemia
 • حساسیت شنوایی
 • Hyperacusis
 • خشونت صدا
 • Hoarseness
 • پرمویی غیر طبیعی
 • Hirsutism
 • سفتی مفصل ران
 • Hip stiffness
 • مشکلات مفصل ران
 • Hip problems
 • درد مفصل ران
 • Hip pain
 • تب با درجه بالا
 • High-grade pyrexia
 • TSH بالا
 • High TSH
 • T4 بالا
 • High T4
 • بزرگی کبد
 • Hepatomegaly
 • ترانس آمینازها را افزایش یافته
 • raised transaminases
 • آزمایش کبدی متختل با الگوی کبدی
 • Hepatocellular LFTs
 • درد پاشنه
 • Heel pain
 • ازدیاد خون در قاعدگی
 • menorrhagia
 • خونریزی شدید قاعدگی
 • Heavy menstrual bleeding
 • سنگینی، فشار، کشیدن اطراف واژن
 • Heaviness, pressure, dragging around vagina
 • عدم تحمل گرما
 • Heat intolerance
 • سوزش سردل
 • Heartburn
 • ناشنوایی
 • deafness
 • از دست دادن شنوایی
 • Hearing loss
 • سر درد
 • head pain
 • سردرد
 • Headache
 • ضعف دست
 • Hand weakness
 • درد دست
 • Hand pain
 • بی حسی دست
 • Hand numbness
 • مشکلات دست و مچ دست
 • Hand and wrist problems
 • توهم
 • Hallucinations
 • تنفس بدبو
 • Halitosis
 • خونریزی
 • Haemorrhage
 • خروج خون یا خلط خونی از ریه (همراه با سرفه)
 • Haemoptysis
 • وجود خون در ادرار
 • Haematuria
 • استفراغ خونی
 • Haematemesis
 • بزرگی پستان در مرد
 • Gynaecomastia
 • تورم کشاله ران
 • Groin swelling
 • درد کشاله ران
 • Groin pain
 • بزرگ شدن تیروئید
 • Goitre
 • التهاب زبان
 • Glossitis
 • احساس توده در گلو
 • sensation of lump in throat
 • التهاب لثه
 • Gingivitis
 • زخم ناحیه تناسلی
 • genital ulceration
 • زخم های تناسلی
 • genital ulcers
 • زخم تناسلی
 • Genital ulcer
 • تغییر کلی رنگ پوست
 • General change in skin colour
 • رفلاکس معده به مری
 • reflux
 • رفلاکس معده به مری
 • Gastro-oesophageal reflux
 • ترشح شیر از نوک پستان
 • milk discharge from nipple
 • ترشح شیر از نوک پستان
 • Galactorrhoea
 • FVC کاهش یافته
 • FVC reduced
 • هوای آزاد زیر دیافراگم در CXR
 • Free air under the diaphragm on CXR
 • احساس جسم خارجی در چشم
 • Foreign body sensation in the eye
 • درد مفصل شست پا
 • first MTP pain
 • درد پا
 • Foot pain
 • علائم شبیه آنفولانزا
 • Flu-like symptoms
 • اجسام شناور در چشم
 • Floaters
 • بثورات ناحیه های خمشی
 • Flexural rash
 • باد بیش از حد شکم
 • excessive wind
 • نفخ شکم
 • Flatulence
 • فتوپسی
 • photopsia
 • فلاش
 • Flashes
 • ضعف انگشت/شست
 • Finger/thumb weakness
 • بی حسی انگشت/شست
 • Finger/thumb numbness
 • درد انگشت
 • Finger pain
 • تغییر شکل انگشت
 • Finger deformity
 • هایپرترمی
 • hyperthermia
 • پیرکسیا
 • pyrexia
 • تب
 • Fever
 • FEV1 کاهش یافت
 • FEV1 reduced
 • انقباضات خودبخودی عضلات (Fasciculation)
 • Fasciculation of muscles
 • فوریت مدفوع
 • Faecal urgency
 • بی اختیاری مدفوع
 • Faecal incontinence
 • افتادگی صورت
 • facial droop
 • فلج عصب صورت
 • facial nerve palsy
 • ضعف صورت
 • Facial weakness
 • حساسیت صورت
 • Facial tenderness
 • تورم صورت
 • Facial swelling
 • بثورات صورت
 • Facial rash
 • درد صورت هنگام خم شدن به جلو بدتر می شود
 • Facial pain worse on bending forwards
 • درد صورت
 • Facial pain
 • بی حسی صورت
 • Facial numbness
 • گرگرفتگی صورت
 • Facial flushing
 • پلک های متورم
 • Swollen eyelids
 • التهاب پلک
 • Eyelid inflammation
 • درد چشم
 • ocular pain
 • ناراحتی چشم
 • ocular discomfort
 • چشم درد
 • Eye pain
 • خارش چشم
 • Itchy eyes
 • سوزش/خارش چشم
 • Eye irritation/itch
 • بیماری های چشم
 • Eye diseases
 • ترشحات چشم
 • Eye discharge
 • بثورات اکستانسور
 • Extensor rash
 • خواب آلودگی
 • sleepiness
 • خواب‌آلودگی مفرط در طول روز
 • Excessive daytime sleepiness
 • اریتم گرهی
 • Erythema nodosum
 • اریتم مولتی فرم
 • Erythema multiforme
 • ناتوانی جنسی
 • impotence
 • اختلال در نعوظ
 • Erectile dysfunction
 • خون دماغ شدن
 • Epistaxis
 • توده بالای شکم
 • upper abdominal mass
 • توده اپی گاستریک
 • epiagastric mass
 • تورم اپی گاستر
 • Epigastric swelling
 • درد بالای شکم
 • upper abdominal pain
 • درد اپی گاستر
 • Epigastric pain
 • ائوزینوفیلی
 • Eosinophilia
 • تورم آرنج
 • Elbow swelling
 • مشکلات آرنج
 • Elbow problems
 • درد آرنج
 • Elbow pain
 • ECG: وارونگی موج T
 • ECG: T wave inversion
 • ECG: ارتفاع ST
 • ECG: ST elevation
 • ECG: افسردگی ST
 • ECG: ST depression
 • ECG: فاصله QT طولانی
 • ECG: Long QT interval
 • ECG: هیپرتروفی بطن چپ
 • ECG: left ventricular hypertrophy
 • یافته های ECG
 • ECG findings
 • سیری زودرس
 • Early satiety
 • گوش درد
 • ear pain
 • اوتالژی
 • otalgia
 • گوش درد
 • Earache
 • خارش گوش
 • Ear itch
 • ترشحات گوش
 • Ear discharge
 • سوزش ادرار
 • Dysuria
 • دیستونی
 • Dystonia
 • تنگی نفس
 • short of breath
 • تنگی نفس
 • shortness-of-breath
 • دیس پنه
 • dyspnea
 • کوتاهی در تنفس
 • shortness of breath
 • تنگی نفس
 • Dyspnoea
 • دیسفازی
 • Dysphasia
 • دیسفاژی
 • Dysphagia
 • سوء هاضمه
 • Dyspepsia
 • دیسپارونی
 • Dyspareunia
 • دیسمنوره
 • Dysmenorrhoea
 • دیس دیادوکوکینزی
 • Dysdiadochokinesia
 • دیزآرتری
 • Dysarthria
 • پوست خشک
 • Dry skin
 • خشکی دهان
 • xerostomia
 • دهان خشک
 • Dry mouth
 • خشکی چشم
 • Dry eyes
 • سرفه خشک
 • Dry cough
 • دوبینی
 • Double vision
 • سرگیجه
 • Dizziness
 • ضعف عضلانی دیستال
 • Distal muscle weakness
 • تورم زیر زانو
 • swelling below the knee
 • تورم پا
 • Calf swelling
 • تورم دیستال پا
 • Distal leg swelling
 • درد دیستال ساق پا
 • Distal leg pain
 • درد مفصل نوک انگشتان
 • DIP pain
 • نازک شدن مو
 • hair thinning
 • ریزش موی منتشر
 • Diffuse hair loss
 • سایه دو طرفه منتشر در CXR
 • Diffuse bilateral shadowing on CXR
 • تزلزل ادرار
 • urinary hesitancy
 • مشکل در دفع ادرار
 • Difficulty passing urine
 • اسهال
 • Diarrhoea
 • پوسته پوسته شدن
 • Desquamation
 • افسردگی
 • Depression
 • کم آبی بدن
 • Dehydration
 • دیسپارونی عمیق
 • Deep dyspareunia
 • خواب آلودگی
 • drowsiness
 • کاهش سطح هوشیاری
 • Decreased consciousness level
 • لکه های تیره در بینایی
 • Dark spots in vision
 • داکتیلیت
 • Dactylitis
 • سرفه
 • Cough
 • حاشیه های سرد
 • Cool peripheries
 • استفاده کننده لنز تماسی
 • Contact lens wearer
 • یبوست
 • Constipation
 • تثبیت در CXR
 • Consolidation on CXR
 • ورم ملتحمه
 • Conjunctivitis
 • قولنج
 • Colic
 • عدم تحمل سرما
 • Cold intolerance
 • فراموشکار
 • forgetful
 • از دست دادن حافظه
 • memory loss
 • اختلال شناختی
 • Cognitive impairment
 • درد آرتروز انگشت
 • CMC pain
 • کلابینگ
 • Clubbing
 • حرکات غیر ارادی تند
 • jerky involuntary movements
 • کره
 • Chorea
 • تست های آنزیم کبدی انسدادی
 • Obstructive LFTs
 • تست های آنزیم های کبدی کلستاتیک
 • Cholestatic LFTs
 • درد قفسه سینه با نشستن رو به جلو کاهش می یابد
 • Chest pain eased by sitting forwards
 • درد قفسه سینه
 • Chest pain
 • ادم ملتحمه
 • conjunctival oedema
 • کموز
 • Chemosis
 • تغییر در عادت دفع
 • Change in bowel habit
 • لنفادنوپاتی دهانه رحم
 • Cervical lymphadenopathy
 • حساسیت حرکتی دهانه رحم
 • cervical motion tenderness
 • تحریک دهانه رحم
 • Cervical excitation
 • آنتی بادی های سیتوپلاسمی ضد نوتروفیل
 • cANCA
 • درد ساق پا
 • Calf pain
 • تاول های بزرگ (> 5 میلی متر)
 • large blisters (> 5mm)
 • تاول های پوستی
 • Bullae of skin
 • کبودی
 • Bruising
 • ماستالژی
 • mastalgia
 • درد سینه
 • Breast pain
 • توده سینه
 • Breast lump
 • ویژگی های سینه
 • Breast features
 • بثورات سینه
 • Breast rash
 • اریتم سینه
 • Breast erythema
 • برادی کینزی
 • Bradykinesia
 • برادی کاردی
 • Bradycardia
 • مشخصات استخوانی
 • Bone profile
 • درد استخوان
 • Bone pain
 • خط آبی روی لثه
 • Blue line on gum
 • کانال گوش مسدود شده است
 • Blocked ear canal
 • نفخ
 • Bloating
 • بثورات تاول زا
 • Blistering rash
 • خونریزی مزمن
 • chronic bleeding
 • تمایل به خونریزی
 • Bleeding tendency
 • سفتی دو طرفه شانه
 • Bilateral shoulder stiffness
 • درد دو طرفه شانه
 • Bilateral shoulder pain
 • از دست دادن شنوایی
 • hearing loss
 • کم شنوایی دو طرفه
 • Bilateral hearing loss
 • ادم دو طرفه اندام تحتانی
 • bilateral lower limb oedema
 • ادم مچ پا
 • ankle oedema
 • مچ پا متورم
 • swollen ankles
 • تورم دو طرفه دیستال پا
 • Bilateral distal leg swelling
 • شخصیت تغییر یافته
 • altered personality
 • تغییرات شخصیتی
 • personality changes
 • رفتار غیر طبیعی
 • abnormal behaviour
 • رفتار نامناسب
 • inappropriate behaviour
 • مشکلات رفتاری
 • Behavioural problems
 • کراکل
 • Basal crackles
 • کمر درد
 • Back pain
 • توده زیر بغل
 • axillary mass
 • توده زیر بغل
 • axillary lump
 • لنفادنوپاتی زیر بغل
 • axillary lymphadenopathy
 • لنفادنوپاتی زیر بغل
 • Axilla lymphadenopathy
 • هاله بینایی
 • Aura
 • راه رفتن آتاکسیک
 • Ataxic gait
 • آتاکسی
 • Ataxia
 • صدای غیرطبیعی شریانی
 • Arterial bruit
 • ضعف بازو (یک طرفه)
 • Arm weakness (unilateral)
 • ضعف بازو (دوطرفه)
 • Arm weakness (bilateral)
 • از دست دادن حسی در بازو
 • sensory loss in arm
 • بی حسی بازو (یک طرفه)
 • Arm numbness (unilateral)
 • از دست دادن حس در هر دو بازو
 • sensory loss in both arms
 • از دست دادن حس در هر دو بازو
 • loss of sensation in both arms
 • بی حسی بازو (دو طرفه)
 • Arm numbness (bilateral)
 • اضطراب
 • Anxiety
 • آزمایش آنتی‌بادی‌ ضد سیتوپلاسم نوتروفیل
 • ANCA
 • آنتی بادی سیتوپلاسمی ضد نوتروفیل
 • Antineutrophil cytoplasmic antibody
 • ضد TTG
 • anti-TTG
 • آنتی بادی ترانس گلوتامیناز ضد بافت
 • Anti-tissue transglutaminase antibody
 • ضد TPO
 • anti-TPO
 • آنتی بادی ضد پراکسیداز تیروئید
 • Anti-thyroid peroxidase antibody
 • آنتی بادی های پروتئین ضد ریبونوکلئر
 • anti-ribonuclear protein antibodies
 • آنتی بادی های ضد RNP
 • anti-RNP antibodies
 • آنتی بادی ضد RNP
 • Anti-RNP antibody
 • آنتی بادی های ضد هسته ای
 • anti-nuclear antibodies
 • آزمایش آنتی بادی ضد هسته ای مثبت است
 • ANA positive
 • آزمایش آنتی بادی ضد هسته ای
 • ANA
 • آنتی بادی ضد هسته ای
 • Anti-nuclear antibody
 • آنتی بادی های ضد میتوکندری
 • anti-mitochondrial antibodies
 • آزمایش آنتی بادی علیه میتوکندری مثبت است
 • AMA positive
 • آزمایش آنتی بادی علیه میتوکندری
 • AMA
 • آنتی بادی ضد میتوکندری
 • Anti-mitochondrial antibody
 • آنتی بادی های ضد پپتید های حلقوی سیترولینه
 • Anti-CCP antibody
 • سابقه یووئیت قدامی
 • history of anterior uveitis
 • یووئیت قدامی
 • Anterior uveitis
 • گردن درد قدامی
 • Anterior neck pain
 • توده قدامی گردن
 • Anterior neck lump
 • تورم قدامی زانو
 • Anterior knee swelling
 • بی اشتهایی
 • Anorexia
 • درد پری آنال
 • perianal pain
 • درد مقعد
 • anal pain
 • درد آنورکتال
 • Anorectal pain
 • ویژگی های آنورکتال
 • Anorectal features
 • مچ پا متورم
 • swollen ankle
 • تورم مچ پا
 • Ankle swelling
 • درد مچ پا
 • Ankle pain
 • مشکلات مچ پا و پا
 • Ankle and foot problems
 • کم خونی
 • Anaemia
 • آمنوره
 • Amenorrhoea
 • از دست دادن میدان بینایی ارتفاعی
 • Altitudinal visual field loss
 • آلوپسی
 • Alopecia
 • افزایش بی کربنات
 • raised bicarbonate
 • آلکالوز
 • Alkalosis
 • گیجی حاد
 • Acute confusion
 • آکنه
 • Acne
 • اسیدوز
 • Acidosis
 • آکانتوز نیگریکانس
 • Acanthosis nigricans
 • عدم وجود نبض محیطی
 • Absent peripheral pulse
 • خونریزی واژن
 • pv bleeding
 • خونریزی واژینال
 • vaginal bleeding
 • خونریزی غیر طبیعی واژن
 • Abnormal vaginal bleeding
 • غشای غیر طبیعی پرده گوش
 • Abnormal tympanic membrane
 • معاینه غیر طبیعی شانه
 • Abnormal shoulder examination
 • اختلال در تست های عملکرد کبد
 • deranged liver function tests
 • تست های غیر طبیعی عملکرد کبد
 • abnormal liver function tests
 • تست LFT غیر طبیعی
 • Abnormal LFTs
 • معاینه غیر طبیعی لگن
 • Abnormal hip examination
 • راه رفتن غیر طبیعی
 • unsteady gait
 • راه رفتن ناپایدار
 • unstable gait
 • راه رفتن غیر طبیعی
 • Abnormal gait
 • کانال گوش غیر طبیعی
 • Abnormal ear canal
 • سمع غیر طبیعی قفسه سینه
 • Abnormal chest auscultation
 • توده شکمی
 • abdominal mass
 • اتساع شکم
 • abdominal distension
 • تورم شکم
 • Abdominal swelling
 • درد شکم
 • Abdominal pain
 • تورم مفصل شست پا
 • 1st MTP swelling
 • درد مفصل شست پا
 • 1st MTP pain
 • به سرعت توسعه یافته است (دقیقه)
 • به طور حاد توسعه یافته (ساعت)
 • به طور پیوسته توسعه یافته (روز)
 • توسعه مزمن (روز)
 • در حال بررسی ...
  0%

  آقا خانم

 • Currently pregnant (Gestating patient)
 • Postpartum state (Patient recently gave birth)
 • Postpartum state
 • Postpartum state (Puerperium)
 • Excessive yawning
 • Solitary nonhealing skin lesion
 • Intractable pruritus without rash (Chronic itch without rash)
 • Shoulder pain following recent injury
 • Shoulder pain without recent injury/trauma history
 • Elbow joint unstable (Elbow instability)
 • Recent injury to knee (Knee pain following acute trauma)
 • Recent injury to knee (Knee pain after acute injury)
 • Recent injury to knee
 • No recent injury to knee (Knee pain without recent trauma)
 • No recent injury to knee (Knee pain without acute trauma)
 • No recent injury to knee
 • No recent injury to knee (Nontraumatic knee pain)
 • No recent injury to knee (No reported trauma to knee)
 • Parosmia (Distorted perception of smells)
 • Parosmia (Altered smell perception)
 • Knee popping sensation (Mechanical knee symptoms)
 • Knee popping sensation
 • Difficulty chewing
 • Difficulty chewing (Can't chew)
 • Difficulty chewing (Chewing hurts)
 • Difficulty chewing (Trouble chewing)
 • Difficulty chewing (Pain while chewing)
 • Currently pregnant
 • Currently pregnant (Gestation)
 • Currently pregnant (Pregnancy confirmed)
 • Lateral knee pain
 • Decreased grip strength
 • Decreased grip strength (Difficulty gripping using opposition of thumb)
 • Decreased grip strength (Difficulty gripping using pronation of wrist)
 • Decreased grip strength (Hand grip strength reduced)
 • Decreased grip strength (Difficulty using pincer grip)
 • Decreased grip strength (Difficulty using scissor grip)
 • Decreased grip strength (Difficulty gripping using supination of wrist)
 • Decreased grip strength (Difficulty using palmar grip)
 • Patella baja
 • Patella baja (Low lying patella)
 • Patella baja (Low-riding patella)
 • Patella alta
 • Patella alta (High riding patella)
 • Generalized knee pain (Non-localized knee pain)
 • Generalized knee pain (Entire knee hurts)
 • Generalized knee pain (Diffuse knee pain)
 • Generalized knee pain
 • Generalized knee pain (Pain in entire knee region)
 • Grey Turner sign positive (Flank ecchymosis)
 • Grey Turner sign positive
 • Grey Turner sign positive (Abdominal wall discoloration on flank)
 • Puddle sign positive
 • Rosenbach sign of aortic regurgitation
 • Superior knee pain
 • Feeling of foreign body in eye
 • Feeling of foreign body in eye (Feeling of ocular FB)
 • Feeling of foreign body in eye (Sensation of ocular FB)
 • Urine color change
 • Urine color change (Green urine)
 • Urine color change (Abnormal urine color)
 • Urine color change (Blue urine)
 • Urine color change (Orange urine)
 • Urine color change (Purple urine)
 • Urine color change (Red urine)
 • Malnutrition
 • Inferior knee pain
 • Alders sign positive (Alders sign maintains pain)
 • Bryan sign positive
 • Cullen sign positive
 • Cullen sign positive (Abdominal discoloration around umbilicus)
 • Cullen sign positive (Periumbilical bluish discoloration)
 • Clavicle pain (Collar bone pain)
 • Clavicle pain
 • Acromioclavicular joint pain
 • Sternoclavicular joint pain
 • Lateral shoulder pain
 • Bicipital groove pain
 • Foot cramp
 • Obturator sign positive
 • Psoas sign positive (Iliopsoas rigidity test)
 • Psoas sign positive
 • Psoas sign positive (Cope psoas sign positive)
 • Rovsing sign positive
 • Boyce sign positive
 • Alders sign positive (Klein sign positive)
 • Knee pain with activity (Knee pain when ascending stairs)
 • Knee pain with activity (Knee pain during sports)
 • Knee pain with activity (Knee pain with exertion)
 • Knee pain with activity (Knee pain with motion)
 • Knee pain with activity (Knee pain when moving)
 • Knee pain with activity (Knee pain when walking)
 • Knee pain with activity (Knee pain when kneeling)
 • Shoulder pain with activity (Shoulder joint painful on movement)
 • Shoulder pain with activity
 • Shoulder joint unstable (Glenohumeral instability)
 • Shoulder joint unstable (Shoulder laxity)
 • Shoulder joint unstable
 • Shoulder joint crepitus (Audible grinding or cracking of shoulder joint)
 • Shoulder joint crepitus (Shoulder popping sensation)
 • Shoulder locking (Shoulder grabbing sensation)
 • Shoulder locking
 • Inferior pole of patella pain
 • Posterior knee pain
 • Medial knee pain
 • Unsteady gait
 • Unsteady gait (Unsteady when walking)
 • Unstable knee
 • Unstable knee (Knee gives way)
 • Unstable knee (LCL instability)
 • Unstable knee (MCL instability)
 • Unstable knee (Knee buckling)
 • Unstable knee (Lateral collateral ligament instability)
 • Unstable knee (Knee joint laxity)
 • Unstable knee (Medial collateral ligament instability)
 • Unstable knee (Varus-valgus instability)
 • Unstable knee (Wobbly knee)
 • Knee locking
 • Knee locking (Knee grabbing sensation)
 • Knee locking (Mechanical knee symptoms)
 • Knee pain with activity
 • Knee pain with activity (Knee pain when jumping)
 • Knee pain with activity (Knee joint painful on movement)
 • Knee pain with activity (Knee pain when running)
 • Knee pain with activity (Knee pain when squatting)
 • Fecal incontinence (Involuntary bowel movements)
 • Fecal incontinence (Stool soiling)
 • Penile discharge (Discharge from penis)
 • Knee crepitus (Audible grinding or cracking of knee joint)
 • Pulsatile headache
 • Pulsatile headache (Throbbing headache)
 • Stabbing headache (Ice-pick headache)
 • Stabbing headache (Jabs and jolts headache)
 • Stabbing headache
 • Thunderclap headache
 • Orthostatic headache
 • Bilateral shoulder pain
 • Unilateral vision loss (Monocular vision loss)
 • Unilateral vision loss
 • Bilateral vision loss
 • Bilateral vision loss (Binocular vision loss)
 • Arm numbness
 • Foul smelling stool (Offensive feces)
 • Foul smelling stool (Rancid stool)
 • Unilateral headache (One-sided headache)
 • Unilateral headache (Side-locked headache)
 • Unilateral headache
 • Bilateral headache
 • Temporal headache (Pain in temple)
 • Frontal headache
 • Ear pressure sensation (Aural fullness)
 • Ear pressure sensation
 • Ear pressure sensation (Ear fullness)
 • Ear pressure sensation (Otic pressure)
 • Ear pressure sensation (Clogged ear)
 • Ear pressure sensation (Muffled ear)
 • Ear pressure sensation (Plugged ear)
 • Fecal incontinence
 • Fecal incontinence (Anal incontinence)
 • Fecal incontinence (Bowel incontinence)
 • Fecal incontinence (Involuntary defecation)
 • Fecal incontinence (Stool leakage)
 • Early satiety (Feeling full quickly)
 • Secretory diarrhea
 • Retching (Dry heaves)
 • Retching (Gag)
 • Retching
 • Left arm pain
 • Snoring (Snores)
 • Chronic diarrhea (Chronic diarrhoea)
 • Sinus pain
 • Sinus pain (Sinus tenderness)
 • Nose pain
 • Foul smelling urine
 • Liquid stool (Watery stool)
 • Liquid stool (Liquid feces)
 • Liquid stool
 • Hard stool (Hard feces)
 • Foul smelling stool
 • Portal hypertension (High blood pressure in the hepatic portal system)
 • Portal hypertension (PHT)
 • Portal hypertension (Hypertension of portal vein)
 • Winged scapula
 • Rib pain
 • Temperature sensation reversal (Hot and cold sensation switched)
 • Temperature sensation reversal
 • Wrist drop
 • Wrist drop (Drop hand)
 • Orchitis (Testicular inflammation)
 • Weak urine flow
 • Weak urine flow (Weak pee stream)
 • Weak urine flow (Poor urinary stream)
 • Weak urine flow (Slow pee stream)
 • Back pain (Backache)
 • Thoracic back pain
 • Thoracic back pain (Upper back pain)
 • Early satiety
 • Early satiety (Early fullness)
 • Bilious emesis (Vomiting bile)
 • Phonophobia (Ligyrophobia)
 • Phonophobia (Sonophobia)
 • Central obesity
 • Central obesity (Abdominal fat)
 • Central obesity (Central adiposity)
 • Central obesity (Beer belly)
 • Central obesity (Visceral fat)
 • Central obesity (Truncal obesity)
 • Genu varum (Bandy legged)
 • Genu varum (Bow legged)
 • Genu varum
 • Prolonged capillary refill (Slow capillary refill)
 • Prolonged capillary refill
 • Prolonged capillary refill (Increased capillary filling time)
 • Involuntary movement
 • Portal hypertension
 • Portal hypertension (Increased pressure of portal venous system)
 • Unexplained falls (Unexplained falling)
 • Supernumerary teeth (Supernumerary dentition)
 • Supernumerary teeth (Too many teeth)
 • Supernumerary teeth
 • Supernumerary teeth (Supernumerary tooth)
 • Posterior rhinorrhea (Postnasal drip)
 • Posterior rhinorrhea
 • Posterior rhinorrhea (Postnasal runny nose)
 • Pica (Eats non-food objects)
 • Pica (Eating ice)
 • Pica (Eating clay)
 • Pica (Coprophagia)
 • Pica (Eating dirt)
 • Pica (Eating feces)
 • Pica (Geophagia)
 • Pica (Eating hair)
 • Pica (Lithophagia)
 • Pica (Pagophagia)
 • Pica (Trichophagia)
 • Binocular diplopia
 • Postural tremor
 • Task-specific tremor
 • Gastrointestinal bleed
 • Gastrointestinal bleed (GIH)
 • Goiter (Enlarged thyroid)
 • Goiter (Big thyroid gland)
 • Goiter (Bump in throat)
 • Goiter (Lump in throat)
 • Goiter (Lump in neck)
 • Supraclavicular lymphadenopathy (Supraclavicular adenopathy)
 • Compulsive behavior
 • Aggressive behavior
 • Aggressive behavior (Violent behavior)
 • Reduced libido (Reduced sex drive)
 • Reduced libido (Hypoactive sexual desire)
 • Psychotic behavior
 • Psychotic behavior (Delusions)
 • Paranoid ideation
 • Excessive crying
 • Renal bruit (Rushing sound heard over renal arteries)
 • Renal bruit (Whooshing sound heard over renal arteries)
 • Foot numbness
 • Tongue numbness
 • Hand numbness
 • Penile numbness
 • Lip numbness
 • Positional vertigo
 • Monocular diplopia (Perception of two images when viewing with one eye)
 • Monocular diplopia (Double vision with one eye open)
 • Monocular diplopia
 • Binocular diplopia (Double vision with both eyes open)
 • Binocular diplopia (Perception of two images secondary to misalignment of the eyes)
 • Carotid bruit (Whooshing sound heard over the carotid artery)
 • Femoral bruit
 • Femoral bruit (Rushing sound heard over the femoral artery)
 • Femoral bruit (Swishing sound heard over the femoral artery)
 • Femoral bruit (Turbulent flow in femoral artery)
 • Femoral bruit (Whooshing sound heard over the femoral artery)
 • Temporal artery bruit
 • Temporal artery bruit (Rushing sound heard over the temporal artery)
 • Temporal artery bruit (Whooshing sound heard over the temporal artery)
 • Renal bruit
 • Bruit (Whooshing noise heard with stethoscope)
 • Bruit (Rushing sound)
 • Abdominal bruit (Whooshing sound heard over abdominal aorta)
 • Abdominal bruit (Ausculatory abdominal sound)
 • Abdominal bruit (Rushing sound heard over abdomen)
 • Abdominal bruit
 • Abdominal bruit (Washing machine sound heard over abdomen)
 • Abdominal bruit (Murmurs heard during auscultation of the abdomen)
 • Abdominal bruit (Whooshing sound heard over spleen)
 • Abdominal bruit (Swishing sound heard over abdomen)
 • Carotid bruit (Swooshing sound over the carotid artery)
 • Carotid bruit
 • Carotid bruit (Swooshing sound heard in neck)
 • Carotid bruit (Rushing sound heard over the carotid artery)
 • Developmental delay
 • Facial flushing (Face turns red)
 • Facial flushing (Face flushes after eating)
 • Facial flushing (Red face after eating food)
 • Pneumaturia (Air in urine)
 • Pneumaturia
 • Pneumaturia (Urine bubbles)
 • Pneumaturia (Pee bubbles)
 • Suicidal ideation
 • Impaired cognition (Cognitive impairment)
 • Facial numbness (Numbness of face)
 • Anhedonia (Loss of capacity for enjoyment)
 • Hyperacusis (Auditory hyperacuity)
 • Hyperacusis (Oversensitive hearing)
 • Finger pain
 • Bruit (Whooshing sound caused by rapid blood flow through the arteries)
 • Bruit (Audible vascular sound due to turbulent blood flow)
 • Bruit
 • Bruit (Vascular murmur)
 • Myoclonus (Myoclonic jerks)
 • Myoclonus (Sudden muscle contraction)
 • Poor feeding
 • Poor feeding (Weak suck)
 • Weak cry (Aphonic cry)
 • Weak cry
 • Hypoventilation (Reduced air entering pulmonary alveoli)
 • Hypoxia (Decreased oxygen supply)
 • Bradykinesia (Slow movement)
 • Mouth or throat symptoms
 • Persistent diplopia (Persistent double vision)
 • Persistent diplopia (Constantly seeing double)
 • Intermittent diplopia (Intermittent double vision)
 • Intermittent diplopia (Seeing double intermittently)
 • Urinary urgency (Urgency of micturition)
 • Urinary urgency
 • Facial pain
 • Hallucination (Auditory hallucination)
 • Hallucination (False sensory perception)
 • Hallucination
 • Eye discharge
 • Eye discharge (Runny eye)
 • Eye discharge (Eyelid mattering)
 • Eye discharge (Ocular discharge)
 • Eye discharge (Eye secretion)
 • Eye discharge (Sticky eye)
 • Focal neurologic deficit
 • Hiccups
 • Hiccups (Singultus)
 • Anuria (Passes no urine)
 • Orthopnea (Air hunger while lying down)
 • Orthopnea (Difficulty breathing while lying down)
 • Orthopnea
 • Vaginal dryness
 • Hyperthermia (Uncontrollable increase in body temperature)
 • Hyperthermia (Heat load exceeds heat loss)
 • Anhidrosis (Absent sweating)
 • Anhidrosis
 • Weight gain
 • Weight gain (Weight increasing)
 • Bradypnea (RR decreased)
 • Bradypnea (Slow respirations)
 • Bradypnea
 • Bradypnea (Decreased respiratory rate)
 • Macrosomia (Fetal giant)
 • Macrosomia (Large-for-dates infant)
 • Macrosomia (Large infant)
 • Pale feces (Ivory-colored stool)
 • Pale feces (Acholic stool)
 • Pale feces (Clay colored stool)
 • Pale feces
 • Pale feces (Gray stool)
 • Pale feces (Grey stools)
 • Pale feces (Light stool)
 • Regurgitation
 • Regurgitation (Spitting up)
 • Eructation (Belching)
 • Eructation (Burping)
 • Diastolic murmur (Turbulent diastole)
 • Diastolic murmur (Whooshing sound during diastole)
 • Systolic murmur
 • Systolic murmur (Ejection murmur)
 • Systolic murmur (Humming heart sound with systolic timing)
 • Systolic murmur (Murmur during or after the first heart sound)
 • Systolic murmur (Rasping sound during systole)
 • Systolic murmur (SEM)
 • Systolic murmur (Turbulent systole)
 • Systolic murmur (Whooshing sound during systole)
 • Flatulence (Passage of gas by anus)
 • Flatulence (Farting)
 • Buttock pain (Pygalgia)
 • Buttock pain
 • Bounding pulse (Pulse bobs in time with heartbeat)
 • Bounding pulse (Strong throbbing felt over one of the arteries in the body)
 • Bounding pulse (Large volume pulse)
 • Bounding pulse (Heart is pounding)
 • Bounding pulse (Racing heart)
 • Wide pulse pressure (Difference in blood pressure numbers)
 • Wide pulse pressure
 • Wide pulse pressure (Big difference between the two blood pressure numbers)
 • Wide pulse pressure (Big difference between systolic and diastolic pressure)
 • Wide pulse pressure (Wide difference between top and bottom blood pressure numbers)
 • Wide pulse pressure (Large difference between systolic and diastolic blood pressures)
 • Diastolic murmur
 • Diastolic murmur (Humming heart sound during diastole)
 • Diastolic murmur (Rasping sound during diastole)
 • Diastolic murmur (Swishing sound during diastole)
 • Nocturia (Peeing more at night)
 • Presyncope (Feels faint)
 • Presyncope (Lightheadedness)
 • Presyncope (Near syncope)
 • Spiking fever
 • Spiking fever (Spiking temperature)
 • Recurring fever episodes
 • Recurring fever episodes (Relapsing fever)
 • Purulent cervical discharge
 • Purulent cervical discharge (Pus from cervix)
 • Purulent cervical discharge (Purulent vaginal discharge)
 • Adnexal mass on pelvic exam
 • Bounding pulse
 • Bounding pulse (Can feel pulse all over)
 • Bounding pulse (Hard pulse in arms and legs)
 • Polyuria (Peeing a lot)
 • Polyuria (Increased amount of urine passed)
 • Hypoactive bowel sounds
 • Hypoactive bowel sounds (Diminished bowel sounds)
 • Globus sensation
 • Globus sensation (Lump in throat feeling)
 • Globus sensation (Frog in throat)
 • Atrial enlargement
 • Atrial enlargement (Atrial dilation)
 • Atrial enlargement (LAE)
 • Atrial enlargement (Left atrial hypertrophy)
 • Neck mass
 • Pelvic mass (Pelvic lump)
 • Pelvic mass
 • Swan-neck deformity
 • Suprapubic pain (Abdominal pain above pubic area)
 • Suprapubic pain (Hypogastric pain)
 • Nocturia (Frequent urination at night)
 • Nocturia (Nycturia)
 • Nocturia
 • Leg cramp
 • Abdominal mass
 • Abdominal cramp (Abdominal cramping)
 • Breast mass (Breast irregular nodularity)
 • Breast mass
 • Breast mass (Breast lump)
 • Groin pain
 • Groin pain (Inguinodynia)
 • Liver failure (Hepatic failure)
 • Liver failure
 • Pelvic cramp
 • Perianal pain (Pain around the anus)
 • Rectal mass (Rectal lump)
 • Rectal mass
 • Pelvic pain (Pelvis painful)
 • Aphasia
 • Aphasia (Impaired language comprehension or expression)
 • Polyuria (Urine volume increased)
 • Polyuria (Peeing large amounts)
 • Polyuria (Excessive urination)
 • Virilization (Abnormal development of male secondary sexual characteristics)
 • Virilization (Virilism)
 • Dysmenorrhea (Menorrhalgia)
 • Dysmenorrhea (Secondary dysmenorrhea)
 • Anxiety (Anxiousness)
 • Pulsatile tinnitus
 • Pulsatile tinnitus (Pulse in ears)
 • Pulsatile tinnitus (Heartbeat-like noise in ears)
 • Pulsatile tinnitus (Pulsing ear noise)
 • Pulsatile tinnitus (Pulsing ear ringing)
 • Ear pruritus (Ear itch)
 • Tongue paresis (Lingual paresis)
 • Vibratory sense decreased
 • Decreased touch sensation
 • Decreased pinprick sensation
 • Muscle cramp (Cramp)
 • Muscle cramp
 • Leg cramp (Lower limb cramp)
 • Exertional dyspnea (Short of breath with activity)
 • Exertional dyspnea
 • Exertional dyspnea (Can't catch breath)
 • Exertional dyspnea (Exercise intolerance)
 • Exertional dyspnea (SOBOE)
 • Oligomenorrhea (Infrequent menstrual periods)
 • Oligomenorrhea (Period does not happen regularly)
 • Decreased cough reflex (Impaired cough reflex)
 • Subcutaneous emphysema (Gas in subcutaneous tissue)
 • Nocturnal enuresis (Bedwetting)
 • Nocturnal enuresis (Nocturnal incontinence of urine)
 • Uvula edema (Uvular swelling)
 • Uvula edema (Enlarged uvula)
 • Uvula edema (Swollen uvula)
 • Breast pain
 • Galactorrhea not associated with childbirth (Inappropriate lactation)
 • Galactorrhea not associated with childbirth (Milk from nonpregnant breast)
 • Galactorrhea not associated with childbirth
 • Night blindness
 • Night blindness (Bad night vision)
 • Night blindness (Difficulty seeing in dim light)
 • Night blindness (Poor night vision)
 • Night blindness (Poor night sight)
 • Testicular mass (Testicular lump)
 • Testicular mass
 • Testicular atrophy
 • Testicular atrophy (Balls shrinking)
 • Testicular atrophy (Balls getting smaller)
 • Jaw pain
 • Jaw pain (Jaw is aching)
 • Jaw pain (Jaw aches)
 • Jaw pain (Jaw claudication)
 • Jaw pain (Jaw hurts)
 • Jaw pain (Mandibular pain)
 • Jaw pain (Jaw soreness)
 • Jaw pain (Tender jaw)
 • Exertional dyspnea (Shortness of breath on exertion)
 • Exertional dyspnea (DOE)
 • Neck vein distension (Jugular vein distension)
 • Neck vein distension (JVD)
 • Neck vein distension
 • Neck vein distension (Oversized neck vein)
 • Neck vein distension (Vein on the side of the neck appears to bulge)
 • Neck vein distension (Bulging neck vein)
 • Neck vein distension (Neck vein looks large)
 • Neck vein distension (Neck vein looks like rope)
 • Neck vein distension (Large vein on side of neck)
 • Pulsus paradoxus (Kussmaul pulse)
 • Pulsus paradoxus (Decreased blood pressure during inspiration)
 • Pulsus paradoxus (Weakened pulse when inhaling)
 • Areflexia (Absent reflex)
 • Apraxia (Impaired movements)
 • Asterixis (Flapping wrist tremor)
 • Asterixis (Liver flap)
 • Rigidity
 • Rigidity (Stiffness)
 • Dystonia (Abnormal muscle contraction)
 • Night blindness (Nyctalopia)
 • Knee pain (Knee arthralgia)
 • Knee pain (Gonalgia)
 • Hip pain
 • Hip pain (Arthralgia of hip)
 • Hip pain (Coxalgia)
 • Elbow pain
 • Wrist pain (Wrist joint pain)
 • Wrist pain
 • Wrist pain (Arthralgia of wrist)
 • Shoulder pain
 • Inability to bear weight
 • Flaccid paralysis
 • Pericardial friction rub
 • Pericardial friction rub (Extra heart sound on auscultation)
 • Decreased heart sounds (Fewer noises generated by the beating heart)
 • Decreased heart sounds (Diminished heart sounds)
 • Decreased heart sounds (Fewer heart noises heard)
 • Decreased heart sounds (Decreased intensity of first heart sound)
 • Decreased heart sounds (Muffled heart sounds)
 • Decreased heart sounds
 • Left lower quadrant pain (LLQ pain)
 • Periumbilical pain (Periumbilical abdominal pain)
 • Periumbilical pain (Abdominal pain around the navel)
 • Diffuse abdominal pain
 • Epigastric pain
 • Epigastric pain (Hypochrondrial pain)
 • Epigastric pain (Stomach pain)
 • Epigastric pain (Epigastric tenderness)
 • Trismus (Jaw spasm)
 • Trismus (Lockjaw)
 • Neck pain
 • Neck pain (Cervicodynia)
 • Neck pain (Cervical motion tenderness)
 • Opisthotonus (Back arch)
 • Opisthotonus (Opisthotonic posturing)
 • Hemorrhagic ascites (Hemorrhagic fluid accumulation in peritoneal cavity)
 • Hemorrhagic ascites (Bloody ascites)
 • Ankle pain
 • Knee pain (Knee joint pain)
 • Knee pain
 • Toothache
 • Otorrhea (Discharge or drainage of fluid from ear)
 • Otorrhea (Ear leaking fluid)
 • Otorrhea (Ear seeping fluid)
 • Polydipsia (Drinks continuously)
 • Polydipsia (Excessive thirst)
 • Upper abdominal pain
 • Right upper quadrant pain
 • Right upper quadrant pain (RUQ pain)
 • Left upper quadrant pain
 • Left upper quadrant pain (LUQ pain)
 • Lower abdominal pain
 • Right lower quadrant pain
 • Right lower quadrant pain (RLQ pain)
 • Left lower quadrant pain
 • Toothache (Tooth ache)
 • Toothache (Dentalgia)
 • Toothache (Tooth hurts)
 • Toothache (Sore tooth)
 • Toothache (Teeth pain)
 • Floaters (Musca volitans)
 • Photopsia (Perceived flashing lights)
 • Photopsia (Flickering lights)
 • Leukocoria (White pupil appearance)
 • Leukocoria (White middle of eye)
 • Leukocoria (White pupillary reflex)
 • Erectile dysfunction
 • Erectile dysfunction (Failure of erection)
 • Erectile dysfunction (Impotence)
 • Easy bruising (Bruises easily)
 • Foaming at mouth
 • Hyperphagia (Increased appetite)
 • Hyperphagia (Polyphagia)
 • Nephromegaly (Enlarged kidney)
 • Nephromegaly (Large kidney)
 • Nephromegaly (Renomegaly)
 • Melena (Black, tarry, foul-smelling stool)
 • Melena (Altered blood in stools)
 • Melena
 • Toothache (Odontalgia)
 • Limb pain (Extremity pain)
 • Limb pain
 • Arm pain (Arm soreness)
 • Ocular hypertension (High IOP)
 • Ocular hypertension (Elevated intraocular pressure)
 • Ocular hypotony (Globe hypotension)
 • Ocular hypotony (Low IOP)
 • Hemarthrosis (Joint hemorrhage)
 • Hemarthrosis (Haemarthrosis)
 • Afferent pupillary defect
 • Afferent pupillary defect (APD)
 • Afferent pupillary defect (Swinging flashlight sign)
 • Afferent pupillary defect (Marcus-Gunn pupillary sign)
 • Floaters (Floaters in visual field)
 • Floaters
 • Floaters (Myodesopsia)
 • Floaters (Spot in field of vision)
 • Floaters (Vitreous floater)
 • Taut, shiny skin
 • Taut, shiny skin (Tight skin)
 • Nipple discharge
 • Dilated scalp veins
 • Hypoplastic aortic arch (AAH)
 • Hypoplastic aortic arch (Underdeveloped aortic arch)
 • Pain out of proportion to exam findings
 • Darkening skin lesion
 • Darkening skin lesion (Darkening naevi)
 • Darkening skin lesion (Darkening nevi)
 • Macerated skin (White skin due to moisture)
 • Macerated skin
 • Dehydration
 • Dehydration (Deficient fluid volume)
 • Dehydration (Pure water depletion syndrome)
 • Vision loss
 • Vision loss (Loss of sight)
 • Vision loss (Dim vision)
 • Vision loss (Low vision)
 • Priapism (Erection won't go down)
 • Priapism (Mentulagra)
 • Menorrhagia (Unusual heavy bleeding during period)
 • Menorrhagia (Excessive menstruation)
 • Prostration (Extreme exhaustion)
 • Hand pain
 • Foot pain (Podalgia)
 • Foot pain
 • Hypertelorism (Wide set eyes)
 • Hypertelorism (Eyes far apart)
 • Hypertelorism (Big space between eyes)
 • Hypertelorism (Orbital separation excessive)
 • Hypohidrosis (Oligohidrosis)
 • Hypohidrosis (Decreased sweating)
 • No dermatoglyphics (Adermatoglyphia)
 • No dermatoglyphics
 • Self-mutilating behavior
 • Self-mutilating behavior (Self-harm)
 • Self-mutilating behavior (Self-injuring)
 • Claudication
 • Costovertebral angle tenderness
 • Costovertebral angle tenderness (Renal angle tenderness)
 • Saddle nose deformity
 • Saddle nose deformity (Supratip depression of nose)
 • Saddle nose deformity (Supratip dorsal saddling)
 • Saddle nose deformity (Sway back nose)
 • Trendelenburg gait
 • Trendelenburg gait (Gluteus medius lurch)
 • Hemoccult positive stool (Stool guaiac test positive)
 • Hemoccult positive stool (Fecal occult blood)
 • Hemoccult positive stool
 • Hemoccult positive stool (Faecal occult blood)
 • Lacrimal gland enlarged
 • Lacrimal gland enlarged (Enlarged tear gland)
 • Preauricular lymphadenopathy (Anterior auricular lymphadenopathy)
 • Preauricular lymphadenopathy
 • Preauricular lymphadenopathy (Preauricular adenopathy)
 • Talalgia (Heel pain)
 • Priapism (Prolonged painful erection)
 • Heart palpitations (Racing heart)
 • Heart palpitations (Heartbeat sensations)
 • Heart palpitations (Feels like heart stopped a beat)
 • Heart palpitations (Heart throbbing)
 • Rhonchi (Gurgling sounds within larger airways)
 • Heat intolerance (Overheated)
 • Heat intolerance (Exercise intolerance)
 • Heat intolerance
 • Vulvar pain
 • Vulvar pain (Vulva hurts)
 • Vulvar pain (Aching vulva)
 • Vulvar pain (Vulvar tenderness)
 • Kyphoscoliosis (Backward and lateral curvature of spine)
 • Otalgia (Earache)
 • Otalgia (Ear hurts)
 • Otalgia (Ear ache)
 • Arrested nail growth (Slow nail growth)
 • Nail pain
 • Toe pain
 • Costovertebral angle tenderness (CVA pain)
 • Bleeding oral lesion (Bleeding from oral cavity)
 • Bleeding oral lesion (Mouth sore is bleeding)
 • Bleeding oral lesion (Bleeding injury in mouth)
 • Bleeding oral lesion (Bleeding mouth lesion)
 • Leg pain
 • Leg pain (Lower limb pain)
 • Heart palpitations
 • Heart palpitations (Having an unpleasant awareness of your own heartbeat)
 • Heart palpitations (Sensation that heart has added a beat)
 • Heart palpitations (Overly aware of heartbeat)
 • Heart palpitations (Feeling heart beating in neck)
 • Heart palpitations (Irregular heartbeat)
 • Heart palpitations (Heart is flip-flopping)
 • Heart palpitations (Heart feels like it's fluttering)
 • Heart palpitations (Can feel pulse in neck)
 • Heart palpitations (Heartbeats that suddenly become more noticeable)
 • Heart palpitations (Bumping heart)
 • Heart palpitations (Feeling of having a fast-beating heart)
 • Heart palpitations (Feels like heart is racing)
 • Heart palpitations (Heart pounding)
 • Anal pruritus
 • Anal pruritus (Rectal itch)
 • Purulent nasal discharge (Purulent rhinitis)
 • Purulent nasal discharge (Nose dripping pus)
 • Purulent nasal discharge
 • Nasal mucosal ulceration
 • Nasal mucosal ulceration (Nasal mucous membrane ulcer)
 • Nasal mucosal ulceration (Sore inside nose)
 • Nasal septum ulceration
 • Nasal septum ulceration (Nose septum ulcer)
 • Excessive tearing (Epiphora)
 • Excessive tearing
 • Excessive tearing (Watery eyes)
 • Excessive tearing (Increased lacrimation)
 • Urinary retention (Unable to empty bladder)
 • Urinary retention
 • Urinary retention (Incomplete voiding)
 • Urinary retention (Unable to pass urine)
 • Rectal discharge bloody
 • Bleeding oral lesion
 • Milky urine
 • Urethral pus (Whitish liquid from urethra)
 • Urethral pus (Pus from pee hole)
 • Urethral pus (Peeing pus)
 • Urethral pus
 • Vaginal bleeding
 • Vaginal bleeding (Spotting between periods)
 • Vaginal bleeding (Uterine bleeding)
 • Vaginal bleeding (Abnormal uterine bleeding)
 • Vaginal bleeding (Vaginal haemorrhage)
 • Vaginal bleeding (Intermenstrual bleeding)
 • Vaginal bleeding (Metrorrhagia)
 • Vaginal bleeding (Polymenorrhea)
 • Orchidalgia (Testicular pain)
 • Orchidalgia (Tender balls)
 • Orchidalgia (Scrotal pain)
 • Rectal pain
 • Rectal discharge
 • Anal pruritus (Anal itching)
 • Anal pruritus (Pruritus ani)
 • Syncope (Temporarily losing consciousness)
 • Failure to thrive
 • Failure to thrive (FTT)
 • Nasal bridge wide
 • Nasal bridge wide (Broad nasal bridge)
 • Nasal bridge wide (Fat nose)
 • Synophrys (Confluent eyebrows)
 • Voice change (Altered voice)
 • Sialorrhea (Increased salivary flow)
 • Sialorrhea (Ptyalorrhea)
 • Sialorrhea (A lot of spit)
 • Sialorrhea (Too much saliva in mouth)
 • Sialorrhea (Producing too much saliva)
 • Sialorrhea (Polysialia)
 • Sialorrhea (Excess spit)
 • Nasal obstruction
 • Nasal obstruction (Blocked nose)
 • Nasal obstruction (Blocked nasal passages)
 • Nasal obstruction (Difficulty breathing through nose)
 • Milky urine (Chyluria)
 • Muscle spasm (Myospasm)
 • Muscle spasm
 • Nasal discharge - serosanguineous (Bloody mucus)
 • Teeth abnormalities
 • Teeth abnormalities (Messed up teeth)
 • Teeth abnormalities (Deformed teeth)
 • Teeth abnormalities (Tooth malformation)
 • Teeth abnormalities (Misshapen teeth)
 • Teeth abnormalities (Problem with teeth)
 • Dyschezia (Painful defecation)
 • Dyschezia
 • Diplegia (Bilateral paralysis)
 • Quadriplegia (Paralysis of all limbs)
 • Quadriplegia (Tetraplegia)
 • Syncope (Fainting)
 • Syncope (Syncopal episode)
 • Syncope (Passed out for a minute)
 • Syncope (Suddenly passed out)
 • Syncope (Abrupt loss of consciousness)
 • Syncope (Feeling faint)
 • Orthostatic hypotension (Fainting when standing up after lying or sitting)
 • Orthostatic hypotension (Sudden fall in blood pressure occurring when you assume a standing position)
 • Orthostatic hypotension (Sudden drop in blood pressure caused by a change in posture)
 • Orthostatic hypotension (Drop in blood pressure that occurs when moving from a supine position to an upright position)
 • Orthostatic hypotension (Fall in blood pressure that occurs when you stand up quickly)
 • Orthostatic hypotension (Low blood pressure when getting up)
 • Orthostatic hypotension (Low blood pressure when the body takes an upright position)
 • Orthostatic hypotension (Lightheadedness or dizziness upon standing)
 • Orthostatic hypotension (Low blood pressure that happens when you stand up)
 • Orthostatic hypotension
 • Glossodynia (Tongue pain)
 • Glossodynia (Burning tongue)
 • Glossodynia (Tongue hurts)
 • Glossodynia (Sore tongue)
 • Loss of consciousness (Unconscious)
 • Choking sensation
 • Choking sensation (Feeling suffocated)
 • Choking sensation (Tightness in throat)
 • Nasal irritation
 • Nasal irritation (Irritated nose)
 • Gaze paralysis (Gaze palsy)
 • Depressed mood
 • Depressed mood (Sadness)
 • Depressed mood (Melancholic)
 • Ocular pruritus (Eye itch)
 • Gritty eyes
 • Gritty eyes (Sand in eyes)
 • Sneezing
 • Ocular hemorrhage
 • Ocular hemorrhage (Intraocular bleeding)
 • Apnea (Not breathing)
 • Apnea (Temporary cessation of breathing)
 • Hyperactive bowel sounds (Increased bowel sounds)
 • Orthostatic hypotension (Low blood pressure upon standing)
 • Orthostatic hypotension (Blood quickly drops when you stand up)
 • Reflex abnormality
 • Hyporeflexia (Reflexes decreased)
 • Facial palsy (Facial paralysis)
 • Facial palsy (Drooping face)
 • Urinary incontinence (Bladder incontinence)
 • Urinary incontinence (Leaking urine)
 • Clitoromegaly (Enlarged clitoris)
 • Clitoromegaly (Large clitoris)
 • Voice deepening
 • Monoparesis of leg (Leg weakness)
 • Monoparesis of leg
 • Monoparesis of arm (Upper extremity weakness)
 • Monoparesis of arm (Arm weakness)
 • Monoparesis of arm
 • Diplopia (Seeing double)
 • Diplopia (Double vision)
 • Diplopia
 • Dysphonia (Difficulty speaking)
 • Dysphonia (Vocal impairment)
 • Dysphonia (Phonation disorder)
 • Dysphonia (Difficulty talking)
 • Dysphonia (Trouble speaking)
 • Infertility (Not fertile)
 • Infertility (Male infertility)
 • Infertility (Sterile)
 • Vaginal-labial burning (Vagina burning)
 • Vaginal-labial burning
 • Vaginal-labial itching
 • Vaginal-labial itching (Vulvar itch)
 • Vaginal-labial itching (Vaginal pruritus)
 • Dyspareunia (Painful sexual intercourse)
 • Dyspareunia (Pain during intercourse)
 • Dyspareunia (Genital pain during intercourse)
 • Dyspareunia (Pain on intercourse)
 • Dyspareunia (Coitalgia)
 • Dyspareunia (Difficult sexual intercourse)
 • Urinary frequency
 • Urinary frequency (Peeing a lot)
 • Urinary frequency (Frequency of micturition)
 • Urinary frequency (Peeing often)
 • Urinary incontinence (Involuntary urination)
 • Urinary incontinence (UI)
 • Emotional stress or trauma
 • Emotional stress or trauma (Psychological distress)
 • Emotional stress or trauma (Recent stress)
 • Joint hypermobility (Range of joint movement increased)
 • Joint hypermobility (Joint laxity)
 • Nontender regional lymphadenopathy
 • Nontender inguinal lymphadenopathy
 • Hirsute (Excess hair in females)
 • Hirsute (Pilosis)
 • Amenorrhea (Absence of menstruation)
 • Amenorrhea (Irregular period)
 • Amenorrhea (Missed period)
 • Amenorrhea (Not menstruating)
 • Amenorrhea (Stopped period)
 • Infertility (Unable to produce children)
 • Infertility (Unable to get pregnant)
 • Infertility (Can't have kids)
 • Infertility (Can't have children)
 • Infertility (Difficulty conceiving)
 • Infertility (Female infertility)
 • Dysuria (Burning with urination)
 • Dysuria (Painful urination)
 • Dysuria (Pain passing urine)
 • Personality changes
 • Nasal congestion
 • Nasal congestion (Stuffed up nose)
 • Nasal congestion (Congested nose)
 • Dry skin (Xerosis)
 • Dry skin (Ashy skin)
 • Dry skin
 • Dry skin (Anhydrotic skin)
 • Dyspepsia (Heartburn)
 • Dyspepsia (Heart burn)
 • Dyspepsia (Indigestion)
 • Dysphagia (Difficulty swallowing)
 • Dysphagia (Odynophagia)
 • Hemorrhagic skin lesion (Bleeding skin lesion)
 • Chronic hyperhidrosis (Chronic excessive sweating)
 • Nonhealing skin lesions (Slow-healing wound)
 • Nonhealing skin lesions
 • Hemorrhage (Excessive bleeding)
 • Blurred vision
 • Blurred vision (Cloudy vision)
 • Blurred vision (Hazy vision)
 • Blurred vision (Foggy vision)
 • Unexplained weight loss
 • Unexplained weight loss (Weight decreasing)
 • Unexplained weight loss (Unintentional weight loss)
 • Bone pain
 • Bone pain (Osteodynia)
 • Bone pain (Skeletal pain)
 • Hyposmia (Smell impairment)
 • Hyposmia (Anosmia)
 • Hyposmia (Difficulty smelling)
 • Hyposmia (Lack of smell sense)
 • Hyposmia (Reduced sense of smell)
 • Hyposmia (Decreased smell sensation)
 • Chills
 • Chills (Shivering)
 • Febrile seizures (Pyrexial convulsion)
 • Febrile seizures
 • Generalized weakness
 • Generalized weakness (Asthenia)
 • Generalized weakness (Loss of strength)
 • Sore throat
 • Sore throat (Achy throat)
 • Sore throat (Throat feels painful)
 • Sore throat (Throat hurts)
 • Sore throat (Throat is hurting)
 • Sore throat (Pharyngitis)
 • Sore throat (Throat feels swollen)
 • Sore throat (Inflamed throat)
 • Sore throat (Pain in the pharynx)
 • Hemorrhage (Escape of blood from a ruptured blood vessel)
 • Hemorrhage (Acute loss of blood)
 • Hemorrhage (Bleeding)
 • Hemorrhage (Blood loss)
 • Halitosis (Smelly breath)
 • Halitosis (Bad breath)
 • Halitosis (Fetor oris)
 • Halitosis (Fetor ex ore)
 • Halitosis (Breath smells unpleasant)
 • Painful oral ulcers
 • Painful oral ulcers (Mouth sore hurts)
 • Diarrhea
 • Diarrhea (Loose motions)
 • Diarrhea (Runs)
 • Diarrhea (Loose stool)
 • Constipation (Difficulty passing stool)
 • Constipation (Costive symptom)
 • Visual impairment
 • Visual impairment (Sight impaired)
 • Visual impairment (Can't see well)
 • Visual impairment (Poor vision)
 • Visual impairment (Unable to see well)
 • Amaurosis fugax (Transient vision loss)
 • Flank pain (Flank tenderness)
 • Mouth pain
 • Mouth pain (Mouth hurts)
 • Mouth pain (Sore mouth)
 • Mouth pain (Oral pain)
 • Mouth pain (Pain in palate)
 • Blindness (Lack of vision)
 • Blindness (UTS - Unable to see)
 • Blindness (Cannot see)
 • Drooling
 • Drooling (Dribbling from mouth)
 • Drooling (Dribbles)
 • Dark urine
 • Dark urine (Abnormally dark pee)
 • Dark urine (Amber colored urine)
 • Dark urine (Deeper than normal urine color)
 • Dark urine (Urine looks dark)
 • Halitosis (Foul breath)
 • Hematochezia (Rectal bleeding)
 • Hematochezia (BRBPR)
 • Hematochezia (Bright red blood per rectum)
 • Hematochezia (Blood in feces)
 • Hematochezia
 • Hematochezia (Haematochezia)
 • Hematemesis (Vomiting blood)
 • Hematemesis
 • Hematemesis (Haematemesis)
 • Xerostomia (Dry mouth)
 • Xerostomia (Aptyalism)
 • Xerostomia (Asialia)
 • Xerostomia (Decreased saliva)
 • Xerostomia (Inadequate salivary flow)
 • Xerostomia (Hyposecretion of salivary gland)
 • Xerostomia (Oral dryness)
 • Xerostomia (Reduced salivation)
 • Xerostomia (Absent salivary secretion)
 • Headache (HA)
 • Headache
 • Hearing loss
 • Hearing loss (Hard of hearing)
 • Hearing loss (Hearing impairment)
 • Hearing loss (Muffled hearing)
 • Hearing loss (Decreased hearing)
 • Hearing loss (Difficulty hearing)
 • Hearing loss (Diminished hearing)
 • Hearing loss (Reduced hearing)
 • Photophobia (Increased eye sensitivity to light)
 • Photophobia (Light sensitivity)
 • Anorexia (Decreased appetite)
 • Anorexia (Loss of appetite)
 • Rhinorrhea (Discharge of fluid from nose)
 • Rhinorrhea (Nasal drip)
 • Rhinorrhea (Runny nose)
 • Rhinorrhea (Snuffles)
 • Rhinorrhea (Nasal catarrh)
 • Rhinorrhea (Sniffles)
 • Pruritus (Itching)
 • Pruritus (Itchy skin)
 • Deafness (Can't hear)
 • Deafness
 • Deafness (Surdity)
 • Deafness (Unable to hear)
 • Irritability (Fussiness)
 • Irritability
 • Myalgia (Muscle aches)
 • Fatigue
 • Fatigue (Lethargy)
 • Fatigue (Lack of energy)
 • Fatigue (Tiredness)
 • Hemoptysis (Haemoptysis)
 • Hemoptysis (Bloody sputum)
 • Hemoptysis (Coughing blood)
 • Photosensitivity (Increased skin sensitivity to light)
 • General
 • Polyarthralgia (Multiple joint pain)
 • Polyarthralgia (Arthralgia of multiple joints)
 • Hematochezia (Bloody stool)
 • Paresthesias (Pins and needles sensation)
 • Paresthesias (Dysesthesias)
 • Abdominal pain
 • Eye burning
 • Eye burning (Stinging in eye)
 • Acroparesthesias (Abnormal sensations in extremities)
 • Acroparesthesias (Burning hands or feet)
 • Acroparesthesias (Tingling hands or feet)
 • Pleuritic chest pain
 • Pleuritic chest pain (Taking short breaths to avoid pain)
 • Pleuritic chest pain (Chest pain with breathing)
 • Pleuritic chest pain (Chest pain made worse by breathing)
 • Pleuritic chest pain (Chest hurts when I breathe)
 • Pleuritic chest pain (Lung pain)
 • Pleuritic chest pain (Chest hurts when breathing out)
 • Pleuritic chest pain (Rib pain when breathing)
 • Pleuritic chest pain (Chest pain made worse by sneezing)
 • Pleuritic chest pain (Sudden chest pain when exhaling)
 • Pleuritic chest pain (Burning chest pain when inhaling or exhaling)
 • Pleuritic chest pain (Chest pain worse with a deep breath)
 • Pleuritic chest pain (Sudden chest pain when inhaling)
 • Pleuritic chest pain (Intense chest pain when inhaling or exhaling)
 • Pleuritic chest pain (Chest pain made worse by laughing)
 • Pleuritic chest pain (Lung related chest pain)
 • Pleuritic chest pain (Sharp chest pain when inhaling or exhaling)
 • Epistaxis (Nosebleed)
 • Epistaxis (Nasal haemorrhage)
 • Epistaxis (Nasal hemorrhage)
 • Epistaxis (Nasal bleeding)
 • Seizures (Fit)
 • Seizures
 • Seizures (Convulsion)
 • Drowsiness (Somnolence)
 • Gingival hemorrhage (Bleeding gums)
 • Gingival hemorrhage (Gum haemorrhage)
 • Rigors (Severe chills and shaking)
 • Rigors (Shaking chills)
 • Low back pain
 • Low back pain (Lumbalgia)
 • Insomnia (Sleeplessness)
 • Paresthesias (Abnormal tingling, burning, prickling skin sensation)
 • Hoarseness (Scratchy voice)
 • Hoarseness (Strained voice)
 • Dyspnea (Shortness of breath)
 • Dyspnea (Can't get enough air)
 • Dyspnea (Air hunger)
 • Dyspnea (Difficulty getting enough air)
 • Dyspnea (Feeling of suffocation)
 • Dyspnea (SOB)
 • Vaginal discharge (Foul smelling vaginal discharge)
 • Drowsiness
 • Drowsiness (Sleepy)
 • Tinnitus (Ears roaring)
 • Tinnitus (Ears buzzing)
 • Tinnitus (Noises in ears)
 • Eye irritation (Ocular irritation)
 • Penetrating trauma
 • Joint stiffness
 • Digestive/abdominal
 • Arthralgia (Joint pain)
 • Arthralgia (Articular pain)
 • Burning skin sensation
 • Sleep disturbance
 • Malaise (Feels unwell)
 • Malaise
 • Painful skin lesions
 • Painful skin lesions (Tender skin lesions)
 • Hoarseness (Raspy voice)
 • Hoarseness (Breathy voice)
 • Hoarseness (Croaky voice)
 • Hoarseness (Husky voice)
 • Hoarseness (Weak voice)
 • Coryza (Acute rhinitis)
 • Coryza (Acute nasal catarrh)
 • Coryza (Common cold)
 • Dysgeusia (Altered taste)
 • Dysgeusia (Adverse taste perception)
 • Dysgeusia (Ageusia)
 • Dysgeusia (Gustatory alteration)
 • Dysgeusia (Taste impairment)
 • Dysgeusia (Odd taste)
 • Dysgeusia (Abnormal taste)
 • Dysgeusia (Things taste different)
 • Dysgeusia (Lack of taste)
 • Dysgeusia (Parageusia)
 • Dysgeusia (Taste sense altered)
 • Dysgeusia (Strange taste)
 • Dysgeusia (Things taste unusual)
 • Vomiting (Throwing up)
 • Vomiting
 • Vomiting (Emesis)
 • Tinnitus (Ringing ears)
 • Oliguria (Decreased urine volume)
 • Memory impairment
 • Memory impairment (Memory loss)
 • Numbness
 • Numbness (Numbness/tingling)
 • Numbness (Loss of sensation)
 • Neuralgia (Nerve pain)
 • Neuralgia (Neuritic pain)
 • Vertigo (Spinning sensation)
 • Vertigo
 • Ocular pain
 • Ocular pain (Eye ache)
 • Ocular pain (Eye hurts)
 • Ocular pain (Sore eye)
 • Frank hematuria (Bloody urine)
 • Frank hematuria (Gross hematuria)
 • Frank hematuria (Frank haematuria)
 • Frank hematuria (Macroscopic hematuria)
 • Steatorrhea (Fatty stool)
 • Steatorrhea (Floating stool)
 • Chest pain (Deep chest pain)
 • Chest pain (Chest pressure)
 • Chest pain (Radiating chest pain)
 • Retroorbital pain (Pain behind the eyeball)
 • Retroorbital pain (Retro orbital pain)
 • Retroorbital pain
 • Nausea
 • Nausea (Queasy)
 • Migrating polyarthralgia (Migratory multiple joint pain)
 • Night sweats
 • Nonproductive cough
 • Nonproductive cough (Dry cough)
 • Nonproductive cough (Unproductive cough)
 • Nonproductive cough (Non-productive cough)
 • Xerophthalmia (Dry eyes)
 • Xerophthalmia (Tear film insufficiency)
 • Dizziness (Dizzy)
 • Oliguria (Low urine output)
 • Oliguria (Decreased uop)
 • Extremities weakness (Loss of power in limb)
 • Diaphoresis (Increased sweating)
 • Diaphoresis (Hidrosis)
 • Diaphoresis (Perspiration)
 • Hemorrhagic diarrhea (Haemorrhagic diarrhoea)
 • Hemorrhagic diarrhea
 • Chest pain
 • Chest pain (Wall of chest hurts)
 • Chest pain (Dull chest ache)
 • Chest pain (Burning feeling in chest)
 • Chest pain (Pain in center of chest)
 • Chest pain (CP)
 • Chest pain (Crushing feeling in chest)
 • Chest pain (Having pain in chest)
 • Chest pain (Heart hurts)
 • Chest pain (Sharp chest pain)
 • Chest pain (Squeezing feeling in chest)
 • Chest pain (Stabbing chest pain)
 • Chest pain (Thorax pain)
 • Chest pain (Travelling chest pain)
 • Cold extremities (Cool extremities)
 • Cold extremities (Cold hands)
 • Cold extremities (Cold toes)
 • Agitation
 • Agitation (Excessive overactivity)
 • Signs and symptoms
 • Cough
 • Fever
 • Fever (Pyrexia)
 • Fever (Febrile)
 • Productive cough (Cough with yellow phlegm)
 • Productive cough (Cough with clear phlegm)
 • Productive cough
 • Productive cough (Cough with green phlegm)
 • Productive cough (Copious sputum)
 • Productive cough (Loose cough)
 • Productive cough (Moist cough)
 • Productive cough (Wet cough)
 • Extremities weakness
 • Cardiac dysrhythmia (Heart feels off)
 • Cardiac dysrhythmia (Fibrillation)
 • Cardiac dysrhythmia (Feeling like heart skipped a beat)
 • Cardiac dysrhythmia (Irregular heart pacing)
 • Cervical lymphadenopathy (Cervical adenopathy)
 • Cervical lymphadenopathy
 • Cervical lymphadenopathy (Enlarged cervical lymph nodes)
 • Cervical lymphadenopathy (Enlarged lymph nodes of neck)
 • Varicocele (Scrotum feels like a bag of worms)
 • Varicocele (Dilated veins within the pampiniform plexus)
 • Varicocele (Scrotal varices)
 • Coma
 • Wheezing (High-pitched breathing sound)
 • Wheezing
 • Cold extremities
 • Cold extremities (Hands and feet get cold all the time)
 • Cold extremities (Hands and feet always get cold)
 • Cold extremities (Cold feet and hands)
 • Cold extremities (Extremities are cold)
 • Tachycardia (Unusually quick heartbeat)
 • Tachycardia (Heart beating unusually fast)
 • Tachycardia (High pulse rate)
 • Tachycardia (HR increased)
 • Tachycardia (Heart beating faster than normal)
 • Tachycardia (Rapid pulse)
 • Tachycardia (Feels like heart is beating really fast)
 • Retinal flame hemorrhages (Retinal nerve fiber layer bleeding)
 • Retinal flame hemorrhages (Flame-shaped hemorrhage)
 • Axillary lymphadenopathy (Axillary adenopathy)
 • Axillary lymphadenopathy
 • Axillary lymphadenopathy (Armpit lymph node enlargement)
 • Axillary lymphadenopathy (Axillary lymph node enlargement)
 • Icteric sclera (Yellow sclera)
 • Cardiac dysrhythmia (Irregular heart rate or rhythm)
 • Cardiac dysrhythmia (Arrhythmia)
 • Cardiac dysrhythmia (Heart beating weirdly)
 • Cardiac dysrhythmia (Heart beats too fast or too slow)
 • Cardiac dysrhythmia (Abnormal heartbeat)
 • Cardiac dysrhythmia (Fluttering feeling in chest)
 • Visual field defect
 • Visual field defect (Visual field loss)
 • Abdominal distension (Abdominal swelling)
 • Abdominal distension (Bloating)
 • Abdominal distension (Distended stomach)
 • Choreiform movements (Involuntary jerky movements)
 • Choreiform movements (Chorea)
 • Shallow pulse (Weak arterial pulse)
 • Shallow pulse (Difficulty getting a pulse)
 • Shallow pulse (Hard to feel pulse)
 • Shallow pulse (Trouble getting a pulse)
 • Cachectic (General body deterioration)
 • Cachectic (Wasting)
 • Tonsillar exudates (Exudate on tonsils)
 • Tachycardia (Fast heart rate)
 • Tachycardia (Feels like heart is going too fast)
 • Corneal opacities
 • Corneal opacities (White spot in eye)
 • Corneal opacities (Corneal clouding)
 • Corneal opacities (Spot in colored part of eye)
 • Corneal opacities (Corneal haze)
 • Pallor (Unusually pale complexion)
 • Pallor (Lack of color)
 • Babinski sign
 • Osler's nodes
 • Mitral regurgitant murmur
 • Mitral regurgitant murmur (Humming heart sound during MR)
 • Mitral regurgitant murmur (Blowing holosystolic murmur heard at apex)
 • Mitral regurgitant murmur (Holosystolic murmur)
 • Mitral regurgitant murmur (Pansystolic murmur)
 • Heart murmur (Grade IV murmur)
 • Heart murmur (Abnormal heart sounds)
 • Heart murmur (Cardiac murmur)
 • Heart murmur (Harmless heartbeat)
 • Heart murmur (Humming heart sound)
 • Heart murmur (Grade III murmur)
 • Heart murmur (Innocent murmur)
 • Heart murmur (Abnormal sounds occurring heartbeat)
 • Heart murmur (Rasping sound during heartbeat)
 • Heart murmur (Swishing sound during heartbeat)
 • Heart murmur (Swooshing sound during heartbeat)
 • Heart murmur (Whooshing sound during heartbeat)
 • Ataxia (Dyssynergia)
 • Ataxia (Uncoordinated muscle movements)
 • Ataxia
 • Tender lymphadenopathy
 • Tender lymphadenopathy (Tender lymph nodes)
 • Crackles (Short, fine, high-pitched lung sounds)
 • Crackles (Crepitation)
 • Crackles (Rales)
 • Hyperreflexia (Exaggerated reflex)
 • Hyperreflexia (Increased reflex)
 • Rebound tenderness (Abdominal rebound pain)
 • Spasticity (Increased involuntary muscle tone)
 • Tachypnea (Rapid breathing)
 • Tachypnea (Increased respiratory rate)
 • Tachypnea (RR increased)
 • Hepatomegaly (Enlarged liver)
 • Hepatomegaly (Large liver)
 • Nasal polyps (Polyps in nose)
 • Decreased breath sounds (Absent breath sounds)
 • Muscle atrophy (Muscle thinning)
 • Muscle atrophy (Muscle wasting)
 • Foot drop
 • Foot drop (Limp foot)
 • Regional lymphadenopathy
 • Heart murmur
 • Heart murmur (Sound caused by turbulent blood flow through the heart)
 • Heart murmur (Blowing sound during heartbeat)
 • Heart murmur (Grade II murmur)
 • Tongue smooth (Bald tongue)
 • Tongue smooth (No bumps on tongue)
 • Tongue smooth
 • Cracked lips
 • Cracked lips (Dry lips)
 • Cracked lips (Peeling lips)
 • Tender gums
 • Tender gums (Gingival tenderness)
 • Tender gums (Gums ache)
 • Tender gums (Gums hurt)
 • Tender gums (Sore gums)
 • Muscle weakness (Decreased muscle strength)
 • Muscle weakness
 • Joint tenderness
 • Wound
 • Abrasion (Abraded skin)
 • Acute skin burn
 • Acute skin burn (Skin burns)
 • Cranial nerve palsy (Cranial nerve paralysis)
 • Mucous membranes dry
 • Fasciculations (Muscle twitching)
 • Fasciculations (Writhing muscle)
 • Fasciculations
 • Paralysis (Loss of motor function)
 • Paralysis (Palsy)
 • Sclerodactyly (Acrosclerosis)
 • Sclerodactyly (Tight skin of fingers and toes)
 • Muscle tenderness
 • Bronchophony (Abnormal sound transmission from lungs)
 • Bradycardia (Slow heart rate)
 • Bradycardia (Heart beating slowly)
 • Bradycardia (Heart not beating fast enough)
 • Bradycardia (HR decreased)
 • Bradycardia (Heart is beating slower than normal)
 • Bradycardia (Heart beats fewer than 60 times a minute)
 • Bradycardia (Slow pulse)
 • Bradycardia (Slow heart rhythm)
 • Bradycardia (Slower than expected heart rate)
 • Bradycardia (Slower than normal heart rate)
 • Bradycardia (Heart rate too slow)
 • Ascites (Fluid accumulation within peritoneal cavity)
 • Ascites (Abdominal dropsy)
 • Ascites (Hydroperitoneum)
 • Meningism (Meningeal irritation)
 • Meningism (Meningismus)
 • Surgical incision
 • Decreased range of motion (Joint movement restricted)
 • Decreased range of motion (Limited range of motion)
 • Decreased range of motion
 • Parotid enlargement
 • Parotid enlargement (Swollen parotid gland)
 • Mania (Elevated, extreme mood)
 • Hypertension (Elevated blood pressure)
 • Hypertension (HBP)
 • Hypertension (High blood pressure)
 • Hypertension (HTN)
 • Hypertension (Blood pressure increases to unhealthy levels)
 • Poor skin turgor
 • Poor skin turgor (Poor skin elasticity)
 • Fasciculations (Spontaneous contraction of muscle)
 • Draining sinus
 • Inspiratory crackles
 • Inspiratory crackles (Inspiratory rales)
 • Hemiplegia (unilateral paralysis)
 • Tonsillar enlargement
 • Tonsillar enlargement (Large tonsils)
 • Tonsillar enlargement (Swollen tonsils)
 • Bibasilar crackles (Bubbling or crackling sound from the base of the lungs)
 • Bibasilar crackles (Basal crepitations)
 • Bibasilar crackles
 • Bibasilar crackles (Bibasilar rales)
 • Oropharyngeal erythema (Red throat)
 • Joint contractures
 • Frontal lobe signs
 • Generalized lymphadenopathy
 • Generalized lymphadenopathy (Diffuse lymphadenopathy)
 • Gaze abnormal
 • Hypothermia (Low body temperature)
 • Hypothermia (Temperature subnormal)
 • Mental status alteration (Abnormal mental status)
 • Mental status alteration (AMS)
 • Occipital lymphadenopathy
 • Occipital lymphadenopathy (Occipital adenopathy)
 • Delirium/Confusion
 • Neuropathy peripheral
 • Laceration (Torn wound)
 • Jaundice (Icterus)
 • Jaundice (Skin yellowing)
 • Nystagmus (Ocular flutter)
 • Nystagmus (Involuntary eyeball movement)
 • Nuchal rigidity (Neck stiffness)
 • Gait disturbance (Abnormal gait)
 • Dysarthria (Articulation impairment)
 • Dysarthria (Slurred speech)
 • Dysarthria (Garbled speech)
 • Dysarthria (Thick tongue)
 • Pleural rub (Pleural friction rub)
 • Egophony
 • Ophthalmoplegia (Oculomotor paralysis)
 • Ophthalmoplegia (Can't move eye)
 • Ophthalmoplegia (Unable to move eyes)
 • Ophthalmoplegia (Eye muscle weakness)
 • Stupor (Obtundation)
 • Stupor
 • Stupor (Reduced sensibility)
 • Athetosis (Slow involuntary movements)
 • Athetosis (Writhing movement)
 • Tympanic membrane erythema (Tympanic membrane redness)
 • Tympanic membrane erythema (Red ear drum)
 • Proximal muscle weakness
 • Paraplegia (Loss of lower body movement)
 • Paraplegia (Paralysis below waist)
 • Paraplegia (Paralysis of lower limbs)
 • Splenomegaly (Enlarged left upper quadrant)
 • Splenomegaly (Enlarged spleen)
 • Splenomegaly (Large spleen)
 • Bubo
 • Mental status alteration
 • Stridor (High-pitched breathing sound)
 • Stridor (Inspiratory stridor)
 • Intention tremor (Kinetic tremor)
 • Intention tremor (Cerebellar tremor)
 • Intention tremor (Hunt's tremor)
 • Intention tremor
 • Hypotension (Low blood pressure)
 • Hypotension (Blood pressure causing you to feel dizzy)
 • Hypotension (Abnormally low blood pressure)
 • Hypotension (Blood pressure is too low)
 • Hypotension (Blood pressure causing you to feel weak)
 • Hypotension (Decreased blood pressure)
 • Dullness to percussion
 • Skin warm to touch (Warm spot on skin)
 • Skin warm to touch
 • Joint swelling
 • Joint swelling (Swollen joint)
 • Hyperesthesia (Heightened sensation of skin)
 • Hyperesthesia (Increased sensitivity to touch)
 • Ophthalmoplegia (Eye muscle paralysis)
 • کتف به شکل بالدار
 • مشکلات دندانی (ناهنجاری دندان)
 • زانوی لرزان
 • زخم
 • Lymphadenopathy
 • Lymphadenopathy (Enlarged lymph nodes)
 • Lymphadenopathy (Swollen glands)
 • Lymphadenopathy (Swollen lymph nodes)
 • Inguinal lymphadenopathy (Inguinal adenopathy)
 • Inguinal lymphadenopathy (Groin lymphadenopathy)
 • Inguinal lymphadenopathy
 • Inguinal lymphadenopathy (Enlarged inguinal lymph node)
 • Tremor (Shaking)
 • Tremor
 • Lumbar lordosis
 • Lumbar lordosis (Hollow back)
 • Lumbar lordosis (Saddle back)
 • Lumbar lordosis (Spinal hyperlordosis)
 • Lumbar lordosis (Swayback)
 • لکه های سیاه و سفید در میدان دید که با حرکت چشم جابه جا می شود (فلوتر)
 • بخش های شناور در میدان دید (فلوتر)
 • زانو درد هنگام راه رفتن
 • علامت خاکستری ترنر (Grey Turner) مثبت (تغییر رنگ دیواره شکم در پهلو)
 • ضعف عضلات چشم
 • ضعف عضلانی پروگزیمال
 • دیپلوپی
 • زانو درد هنگام زانو زدن
 • پپالس ارادوکس (ضعیف شدن نبض هنگام دم)
 • درد هنگام جویدن
 • سوفل قلبی(صدای تند و خروشان هنگام ضربان قلب)
 • صدای غیر طبیعی کاروتید(صدای خروشان حین سمع کاروتید)
 • سوفل سیستولیک (صدای غوغا در هنگام سیستول)
 • صدای غیر طبیعی در سمع عروق فمورال (صدای خروشان شنیده شده حین سمع عروق فمورال)
 • صدای غیرطبیعی عروق کلیه(صدای خروشان شنیده شده در عروق کلیه)
 • صدای غیر طبیعی نمپورال(صدای خروشان شنیده شده در عروق تمپورال)
 • ناتوانی در حرکت دادن چشم ها
 • ناتوانی در دید خوب
 • عدم توانایی در شنیدن
 • دوبینی چشم
 • کاهش وزن غیرموجه(بدون دلیل)
 • کاهش بینایی یک طرفه
 • بوی بد دهان
 • درد بالای کمر
 • مشکل گرفتن اشیا با کف دست
 • بی ثباتی واروس والگوس
 • پرفشاری خون وریدی پورتال
 • کاهش حس ارتعاش
 • ویریلیزاسیون (مردانه شدن)
 • درد انگشت پا
 • انتهای اندام های سرد(انشگتان پا سرد)
 • نبض خیلی آرام
 • هایپوتنشن ارتواستاتیک
 • پوست در لمس گرم است
 • حساسیت شدید به لمس
 • کاهش حس لامسه
 • لرزش وضعیتی
 • پیکا (تریکوفاژی/مو کنی)
 • دیسفونی
 • سختی در جویدن
 • نبض کم عمق(مشکل در گرفتن نبض)
 • چاقی تنه ای
 • سوفل دیاستولیک (صدای خروشان حین دیاستول)
 • سوفل سیستولیک (سیستول آشفته)
 • صدای غیر طبیعی در سمع عروق فمورال (جریان آشفته در فمورال)
 • دندان درد
 • پوست براق و شاداب
 • قطع موقت تنفس
 • سردرد ناحیه گیجگاهی
 • تندرنس ناحیه فرج
 • فک حساس
 • درد در حلق
 • دیس آرتریا (زبان ضخیم)
 • اختلال حس چشایی(طعم های غیرمعمول)
 • پشت درد
 • سر درد ضرباندار
 • مشکل در تنفس از طریق بینی
 • گلوبوس
 • سفتی در گلو (حالت خفگی)
 • سردرد رعدآسا
 • بدشکلی گردن قو
 • کاهش تعریق
 • سوفل قلبی(صدای سوت مانند هنگام ضربان قلب)
 • سوفل دیاستولیک (صدای چیز درحال حرکت، حین دیاستول)
 • صدای غیر طبیعی در سمع عروق فمورال (صدای تیز شنیده شده در سمع عروق فمورال)
 • مفصل متورم
 • سوفل قلبی(صدای خروشان در هنگام ضربان قلب)
 • لوزه های متورم
 • ادم یوولا
 • علائم و نشانه ها
 • عمومی
 • ابروی بهم پیوسته (سینوفریس)
 • مشکل در صحبت کردن
 • از دست دادن موقت هوشیاری
 • سفتی
 • ترشحات چشم (چسبناک بودن چشم)
 • احساس سوزش در چشم
 • اتساع شکمی
 • تپش قلب (حس ایستادن ضربان قلب)
 • قطع دوره قاعدگی
 • گرفتگی صدا
 • اختلال حس چشایی(درک مزه های عجیب)
 • استریدور دمی
 • هیپوترمی (کاهش دمای غیر طبیعی)
 • احساس خفه شدن
 • درد سوپراپوبیک (درد ناحیه فوق شرمگاهی)/درد هیپوگاستریک
 • برش جراحی
 • قوس وفرورفتگی ستون فقرات
 • دفع مدفوع در لباس به طور غیر ارادی
 • حالت خواب و بیداری
 • زخم لثه ها
 • زبان درد
 • لرزش فعالیتی
 • تف بیش از حد
 • افزایش گودی ستون فقرات
 • سرگیجه وضعیتی
 • نقطه های تاریک در میدان دید (فلوتر)
 • سردرد خورد کننده
 • عقیمی
 • استئاتوره(مدفوع چرب و ابکی)
 • درد مفصل استرنوکلاویکولار
 • ازدست دادن حس
 • اختلال حس چشایی(تغیییر حس چشایی)
 • تپش قلب (حس ضربان قلب)
 • کاهش حس بویایی
 • درد تیز قفسه سینه هنگام دم یا بازدم
 • خونریزی های شعله ای شکل شبکیه(خونریزی شعله ای شکل)
 • ناپایداری مفصل شانه
 • اتساع ورید گردن (ورید بزرگ در سمت گردن)
 • شب بینایی ضعیف
 • حساسیت سینوسی به درد
 • درد اسکلتی
 • جریان ادرار آهسته است
 • زبان صاف
 • تودماغی صحبت کردن
 • تنگی نفس
 • دوبینی دوچشمی
 • دوبینی تک چشمی
 • صدای عروقی غیرطبیعی (صدای تند)
 • صدای غیر طبیعی نمپورال(صدای تند شنیده شده در عروق تمپورال)
 • پشت به شکل زین
 • خشکی چشم (ماسه در چشم)
 • مشکل گرفتن قیچی
 • سفتی انگشتان دست ها و پاها
 • صدای خش دار
 • درد بیضه(درد کیسه بیضه)
 • واریکوسل(واریس های مربوط به کیسه بیضه)
 • فقدان ترشح بزاق دهان
 • دیسمنوره (دیس منوره ثانویه)
 • رگورژیتاسیون/پس زنش/برگشت
 • لنفادنوپاتی منطقه ای غیرمنتظره
 • درد قفسه سینه مرتبط با ریه
 • هیچ ترومایی به زانو گزارش نشده است
 • تقلای شدید غیر ارادی برای استفغراغ کردن
 • معکوس شدن حس دما
 • درد دنده
 • استخوان کشکک بالا تر از محل طبیعی خود است
 • سختی
 • علامت Rovsing مثبت
 • صدای غیر طبیعی کاروتید(صدای سریع حین سمع کاروتید)
 • صدای غیرطبیعی عروق کلیه(صدای تند شنیده شده در عروق کلیه)
 • رال بیباسیلار
 • صدای ریوی رال
 • مدفوع با بوی زننده
 • سوفل قلبی(صدای خشن در هنگام ضربان قلب)
 • سوفل دیاستولیک (صدای سریع در حین دیاستول)
 • سوفل سیستولیک (صدای سریع هنگام سیستول)
 • کاهش تعداد تنفس در دقیقه (برادی پنه)
 • استرس اخیر
 • خارش ناحیه مقعد(و رکتوم)
 • توده رکتوم
 • کاهش حساسیت بویایی
 • کاهش ترشح بزاق
 • ادرار به رنگ قرمز
 • کاهش حساسیت (گیجی و کرختی)
 • افزایش بیش از اندازه رفلکس ها (افزایش رفلکس)
 • کاهش رفلکس ها
 • ناهنجاری رفلکس
 • درد در کل ناحیه زانو
 • تپش قلب
 • نبض پر و قوی (تپش قلب)
 • ضعف عضلانی پا
 • درد قفسه سینه (فشار قفسه سینه)
 • خارش واژن
 • علامت پودل (Puddle) مثبت
 • ترشحات بینی
 • ادرار به رنگ بنفش
 • ترشحات چرکی دهانه رحم
 • ادرار کدر
 • چرک مجرای ادرار
 • ترشحات چرکی دهانه رحم(خروج چرک از دهانه رحم)
 • تتراپلژی (فلج تمام اندام ها)
 • سریع سیر شدن
 • نبض پر وقوی
 • کراکل(رال ها)
 • افزایش فشارخون پورتال
 • هیرسوتیسم (پیلوزیس)
 • مشکل گرفتن گیره
 • کاهش احساس سوزن سوزن شدن
 • بیباسیلار کراکل
 • کراکل‌ ابتدای دمی
 • گوش بسته شده
 • خونریزی واژینال (پلی منوره )
 • پلی سیالیا
 • پرخوری (افزایش دفعات غذا خوردن)
 • دید ضعیف
 • دید در شب ضعیف
 • دوگانگی دید
 • تاری در دید
 • نقض میدان بینایی
 • کاهش بینایی
 • احساس ترکیدن و پاپ در مفصل شانه
 • حس صدای پاپ در زانو
 • تپش قلب (احساس کوبش قلب)
 • دیس ریتمی قلبی (تپش نامنظم قلب)
 • پیکا (پاگوفاژی/یخ خوری)
 • درد دهان(درد در کام)
 • فلج (از کارافتادن)
 • سوفل نارسایی میترال(سوفل پانسیستولیک)
 • اختلال حس چشایی(توهم چشایی/نابهنجاری چشایی)
 • فلج یک طرفه
 • درد در دفع ادرار
 • احتباس ادراری (عدم توانایی در تخلیه ادرار)
 • افزایش میزان دفع ادرار
 • انسداد مجاری بینی
 • حامله هستم
 • چرک ادرار کردن
 • پوسته پوسته شدن لب ها
 • پنوماچوری (حباب هوا در ادرار)
 • درد لگن
 • گرفتگی لگن
 • ترومای نافذ
 • اختلال آواسازی
 • پولیپ بینی
 • فقدان قاعدگی
 • بی حسی آلت تناسلی
 • سوفل قلبی(صداهای غیر طبیعی در ضربان قلب)
 • افزایش دفعات ادرار
 • وضعیت اپیستوتونیک
 • خشکی دهان
 • ادرار به رنگ نارنجی
 • درد پشت چشم
 • تنفس بدبو
 • سردرد ارتواستاتیک
 • گره های اوسلر
 • صدای غیر طبیعی در سمع عروق فمورال (صدای تند شنیده شده در سمع عروق فمورال)
 • لنفوآدنوپاتی حساس(غدد لنفاوی حساس)
 • احساس صدا در گوش
 • وزوز ضربان دار (صدای نبض مانند در گوش)
 • صدای عروقی غیرطبیعی (صدای خروشان قابل سمع با استتوسکوپ)
 • زانو درد غیر ضربه ای
 • ضایعات پوستی غیرقابل التیام
 • ضایعات پوستی غیر التیام بخش
 • ضربان قلب کندتر از حد طبیعی
 • بینی درد
 • احتقان بینی
 • بسته شدن مجاری بینی
 • زخم درون بینی (همراه با سوزش و درد)
 • سوزش بینی
 • صدای غیرطبیعی شکمی (صدا های شنیده شده حین سمع شکم)
 • صدای عروقی غیرطبیعی (سوفل عروقی)
 • حساسیت در لمس (درد) ماهیچه
 • کرامپ عضلانی
 • بخش های تار عنکبوتی در میدان دید (فلوتر)
 • درد ناخن
 • گواتر (توده در گردن)
 • صدای غیر طبیعی کاروتید(صدای تیزی که در گردن شنیده میشود)
 • نورالژی
 • نوروپاتی محیطی، اختلال اعصاب محیطی
 • درد عصبی
 • خروج ترشحات از نوک پستان
 • گالاکتوره که با زایمان همراه نیست
 • بی اختیاری ادرار شبانه
 • تکرار دفع ادرار
 • احساس نیاز به دفع سریع ادرار
 • درد چندین مفصل بصورت متناوب
 • ادرار شیری رنگ
 • گالاکتوره که با زایمان همراه نیست(شیر از سینه غیرباردار)
 • قاعدگی از دست رفته
 • بدشکلی دندان ها
 • سرفه خلط دار(سرفه مرطوب)
 • شب ادراری(ادرار کردن بیشتر در شبها)
 • زانو درد همراه با حرکت
 • بزاق بیش از حد در دهان
 • علائم دهان یا گلو
 • بی اختیاری اجابت مزاج
 • زانو درد هنگام حرکت
 • تولید بیش از حد بزاق
 • مخاط خونی (ترشحات بینی سروزنگوینی)
 • صدای قلب خفه شده
 • هماچوری میکروسکوپی
 • صدای غیرطبیعی شکمی (صدایی مانند ماشین لباسشویی)
 • ناباروری مردان
 • ناهنجاری دندان
 • درد فک پایین
 • مانیا، شیدایی (خلق بالا، افراطی)
 • دندان های اضافی (دندان های زیاد)
 • علائم زانو مکانیکی
 • سندروم اکستانسیون زانو
 • بی ثباتی رباط جانبی-داخلی
 • مالیخولیایی
 • از دست دادن حافظه
 • مننژیسم
 • پریاپیسم
 • دیس منوره/منورالژیا (قاعدگی دردناک)
 • خونریزی واژینال (منوراژی)
 • پیکا (لیتوفاژی)
 • نارسایی کبد
 • هایپرترمی
 • قفل کردن شانه
 • تریسموس (قفل شدن فک)
 • سر درد که در یک طرف قفل شده است
 • سرفه خلط دار(سرفه خفیف)
 • ادرار تیره (بنظر کدر می آید)
 • زیاد ادرار کردن
 • پلی اوری(ادرار بیش از حد)
 • زیاد شدن بزاق
 • شب ادراری
 • از دست دادن بینایی (کاهش دید)
 • توده پستانی
 • گواتر
 • احساس وجود توده درگلو
 • توده مقعدی
 • استخوان کشکک پایین تر از محل طبیعی خود است
 • نشت ادرار
 • نشت مدفوع
 • ترشح مایع از گوش
 • بزرگ شدن دهلیز (هیپرتروفی دهلیز چپ)
 • درد پا
 • مونوپارزی ساق پا (ضعف عضلانی ساق پا)
 • گرفتگی پا
 • کاهش میل جنسی(میل جنسی غیرفعال)
 • مدفوع کم رنگ (روشن)
 • صداهراسی
 • دیس ریتمی قلبی (احساس پرش ضربان قلب)
 • تپش قلب(احساس هیجان)
 • وزوز ضربان دار(صدای نبض مانند در گوش)
 • اتساع ورید گردن (ورید گردن شبیه طناب است)
 • ضعف اندام ها(از دست دادن قدرت در اندام)
 • پاراپلژی (فلج اندام تحتانی)
 • مونوپارزی بازو
 • فلج زبان
 • درد اندام
 • سوزن لبیا واژن
 • اشک ریزیش شدید (تولید اشک افزایش یافته)
 • اختلال حس چشایی(عدم درک مزه ها)
 • کمی حس بویایی
 • پارگی و جراحت
 • بزرگ شدن دهلیز (بزرگی دهلیز چپ)
 • لوزه های بزرگ
 • اتساع ورید گردن (ورید گردن بزرگ به نظر می رسد)
 • نبض پر و قوی (نبض محکم)
 • بزرگ شدن کلیتوریس
 • بی ثباتی رباط جانبی
 • درد سمت خارجی شانه
 • درد زانو درد سمت خارجی
 • درد قفسه سینه با خندیدن بدتر میشود
 • شلی مفاصل
 • شلی مفصل زانو
 • شلی شانه
 • التهاب بیضه
 • اینگوئینودینیا (درد کشاله ران)
 • لنفادنوپاتی اینگوینال غیرمقابله
 • درد ناگهانی قفسه سینه هنگام دم
 • ضایعه دهانی خونریزی دهنده (خونریزی ناشی از آسیب)
 • سوفل قلبی(سوفل بی ضرر)
 • درد شدید قفسه سینه هنگام دم یا بازدم
 • خونریزی واژینال (خونریزی بین دوره های قاعدگی)
 • تکان ارادی
 • عدم تحمل ورزش (تنگی نفس)
 • حرکت غیر ارادی کره چشم
 • اسپاستیسیتی، افزایش تون ماهیچه ای
 • حرکت غیر ارادی
 • ماهیچه‌ لرزه یا فاسیکولاسیون
 • تحریک بینی
 • دفع چرک از مجرای تناسلی
 • سوفل نارسایی میترال(سوفل هولوسیستولیک)
 • تغییر حس گرما و سرما
 • سوفل قلبی(صدای زمزمه مانند قلب)
 • سوفل دیاستولیک (صدای زمزمه مانند قلب در هنگام دیاستول)
 • لرزش هانت
 • درد لثه ها
 • جویدن دردناک است
 • درد زبان
 • تجمع مایع در حفره صفاق
 • سوفل قلبی(سوفل درجه 3)
 • کاهش رفلکس سرفه
 • سوء هاضمه
 • التهاب در گلو
 • سوفل قلبی
 • نبض سطحی/کم عمق(نبضی که سخت حس شود)
 • کدورت قرنیه،تیرگی قرنیه(مه قرنیه)
 • عدم تحمل گرما
 • درد پاشنه پا
 • حساسیت شدید پوست
 • فشارخون بالا در سیستم پورتال
 • پیکا (خوردن مو)
 • درد دست
 • قدرت گرفتن اشیا کاهش یافته است
 • انتهای اندام های سرد(دستهای سرد)
 • آکروپارستزی (احساس گزگز در اندام های انتهایی)
 • مچ دست می افتد
 • سرگیجه هنگام بلند شدن از جای خود
 • درد سمت خارجی زانو
 • درد در زیر زانو
 • درد در ناحیه بالای زانو
 • درد سمت میانی زانو
 • درد قطب تحتانی استخوان کشکک
 • مدفوع کم رنگ (خاکستری)
 • احساس گرفتگی زانو
 • احساس گرفتگی شانه
 • هماچوری آشکار
 • خونریزی واژینال(خونریزی شدید)
 • نگاه خیره غیرطبیعی
 • فلج نگاه
 • ژنوواروس
 • پیکا (ژئوفاژی/خاک خوری)
 • نبض سطحی/کم عمق(بسختی نبض گرفته شود)
 • بیضه ها کوچک تر شده اند
 • هماتمسیس
 • هماتوشزی
 • ملنا
 • کاهش ترشح غدد بزاقی
 • غدد پاروتید متورم
 • بزرگی غدد اشکی
 • ناپایداری گلنوهومرال
 • کاهش فشار داخل چشمی
 • اخیرا آسیبی به زانو وارد نشده است.
 • آسیب اخیر به زانو
 • درد عمومی زانو
 • فلوتر
 • جریان ناکافی بزاق در دهان
 • جریان ضعیف ادرار
 • کف در دهان
 • دید مه آلود
 • درد شانه به دنبال آسیب اخیر
 • افتادگی پا(لنگیدن پا)
 • گرگرفتگی صورت (بعد از خوردن غذا صورت قرمز میشود)
 • ادرار با بوی بد
 • صدای مالش پرده های جنب به یکدیگر
 • ترشح از آلت تناسلی
 • علائم لوب پیشانی
 • دفع مایع سفید رنگ از مجرای ادرار
 • احساس سریع سیری
 • گگ
 • افزایش وزن
 • گام برداشتن با الگوی تلندلنبرگ
 • مدفوع مایع
 • مدفوع سفت
 • احساس غش
 • دیس ریتمی قلبی (احساس ازکار افتادن قلب)
 • ناباروری زنان
 • نابارور
 • فتوز اورمیک
 • صدای قلب کمتر شنیده می شود
 • دیس ریتمی قلبی(فیبریلاسیون)
 • نقص میدان بینایی(از دست دادن میدان بینایی)
 • سایه هایی به صورت شناور در دید افراد (فلوتر)
 • خشکی چشم(ناکارامدی لایه اشکی)
 • افزایش زمان پر شدن مویرگی
 • درد انگشت
 • کاهش شدت اولین صدای قلب
 • درد پهلو
 • فلج شل
 • نقص عصب آوران مردمک چشم (نشانه مارکوس گان)
 • ضربان قلب آهسته تر از حد انتظار
 • ضعف اندام ها
 • ترشحات لوزه
 • کاهش شدید عملکرد کبد
 • سقوط های بی دلیل
 • نفخ شکم
 • تپش قلب (احساس ضربان سریع قلب)
 • مدفوع چرب
 • چاقی چربی احشایی شکم
 • بینی چاق
 • تب (تب دار)
 • تشنج ناشی از تب
 • تب سوزان
 • هماتوشزی(خون در مدفوع)
 • مدفوع متعفن
 • الاستیسیته ضعیف پوست
 • درد آرنج
 • مفصل آرنج ناپایدار (بی ثباتی آرنج)
 • آمفیزم زیرجلدی (گاز در بافت زیر جلدی)
 • تورم غدد لنفاوی اینگوینال
 • بزرگ شدن یوولا
 • تنگی نفس هنگام خوابیدن
 • تنگی نفس کوششی
 • اریتم اوروفارنکس (قرمزی گلو)
 • افزایش بیش از اندازه رفلکس ها (رفلکس زیاد)
 • پرنوشی
 • پر مویی
 • ادرار بیش از حد
 • منوراژی (قاعدگی مفرط)
 • خونریزی بیش از حد
 • عدم تحمل گرمای ناشی از ورزش
 • زانو درد همراه با فعالیت بدنی
 • خستگی مفرط
 • پریود به طور منظم اتفاق نمی افتد (الیگو منوری)
 • تنگی نفس هنگام خوابیدن (تنفس دشوار هنگام دراز کشیدن)
 • مجرای تخلیه کننده (تخلیه سینوس)
 • قطره قطره آب دهان ریختن
 • کاهش میل جنسی
 • عطش بیش از حد
 • ترشحات بینی(آبریزش چرکی)
 • افتادگی صورت
 • افتادگی پا
 • پرده گوش قرمز
 • خشکی غشاهای مخاطی
 • خشکی واژن
 • اوغ زدن
 • لب های خشک
 • پوست مرطوب و چروک
 • صدای بم که به هنگام دق روی اعضا متراکم مانند کبد شنیده میشود
 • پالس پارادوکس (کاهش فشار خون در حین دم)
 • زانو درد در حین ورزش
 • وزوز ضربان دار (احساس نبض در گوش)
 • ترشح خونی از رکتوم
 • ترشح از رکتوم
 • درد ناحیه رکتوم
 • دیسکزیا
 • بزرگ شدن دهلیز (اتساع دهلیز)
 • واریکوسل (وریدهای گشاد شده در شبکه پامپینیفرم)
 • ورید های متسع شده اسکالپ
 • از دست دادن بینایی (دیده تار)
 • کاهش صدای روده
 • کاهش صدای قلب
 • از دست دادن دادن دو طرفه بینایی
 • از دست دادن یک طرفه بینایی
 • دوبینی متناوب
 • دوبینی تک چشمی (دوبینی با یک چشم)
 • پیکا (خوردن خاک)
 • سرگیجه
 • سبکی سر یا سرگیجه هنگام ایستادن
 • سرگیجه
 • نقص عصبی کانونی
 • اجابت مزاج غیرارادی
 • نقص میدان بینایی
 • اجابت مزاج دردناک
 • تاخیر در رشد
 • رفتار روان پریشی (هذیان)
 • دندان های اضافی
 • اسهال خونی
 • اسهال ترشحی
 • لنفادنوپاتی منتشر
 • رابطه جنسی دشوار
 • اختلال حس چشایی(درک مزه های متفاوت)
 • زانو درد منتشر
 • مشکل در بوییدن
 • مشکل در باردار شدن
 • گوارشی/شکمی
 • گرفتگی عضلات (کرامپ)
 • درد بالای زانو
 • کرامپ اندام تحتانی
 • صدای ریوی کراکل
 • کراکل(صدای خش خش مانند)
 • صدای حباب مانند در ریه
 • گریه بیش از حد
 • ضایعه تیره پوستی
 • ماکروزومی (جنین بزرگ جثه)
 • ناشنوایی
 • هایپوتنشن
 • از دست دادن شنوایی(کاهش شنوایی)
 • درد قفسه سینه (درد عمیق قفسه سینه)
 • درد قفسه سینه با تنفس عمیق بدتر میشود
 • ادرار تیره تر از رنگ ادرار طبیعی
 • جراحی تعمیق صدا
 • دفرمیتی بینی زینی شکل
 • تغییر شکل دندان ها
 • لنگش
 • پیکا (خوردن سفال)
 • مدفوع کم رنگ (سفالی رنگ)
 • کلیتورومگالی
 • کدورت قرنیه،تیرگی قرنیه(کدر شدن قرنیه)
 • گرفتگی گوش
 • کویتالژیا
 • زکام(سرماخوردگی)
 • رنگ پریدگی(از دست دادن رنگ)
 • کدورت قرنیه،تیرگی قرنیه(لکه در قسمت رنگی چشم
 • آفازی (زبان پرشی)
 • بیمار حامله است
 • انتهای اندام های سرد(اندام های خنک)
 • پیکا (خوردن مدفوع)
 • سرفه
 • لگن درد
 • شارژ مجدد مویرگی طولانی مدت
 • سوفل قلبی(صدای زمزمه مانند)
 • التهاب بینی
 • التهاب حاد مخاط بینی
 • لرزش ارادی (لرزش مخچه ای)
 • تغییرات شخصیت
 • دیس ریتمی قلبی(فلاتر)
 • جمود/سفتی عضلات/لرز
 • احساس خفگی
 • حرکات رقص گونه( بیماری عصبی که با حرکات غیر ارادی نامنظم مشخص می شود)
 • تعریق بیش ازحد مزمن (هیپر هیدروزیس مزمن)
 • اسهال مزمن
 • شیلوری (وجود کیلوس در ادرار)
 • درد استخوان ترقوه
 • گواتر (برامدگی در گلو)
 • بدون برامدگی روی زبان
 • درد سوزش مانند قفسه سینه هنگام دم یا بازدم
 • سوختگی پوست
 • سوزش چشم
 • سو هاضمه (سوزش قلب)
 • سوزش زبان
 • آکروپارستزی (احساس سوزش در اندام های انتهایی)
 • باد گلو (آروغ زدن)
 • سوزش واژن
 • درد باسن
 • وزوز گوش
 • نمی توان چشم را حرکت داد
 • تنگی نفس ناشی از فعالیت
 • بچه دار نشدن
 • اختلال بینایی (نمی توانم خوب ببینم)
 • نمی توانم بشنوم
 • نمی توانم بجوم
 • برادی کینزی (کندی غیرطبیعی حرکات)
 • خونریزی از مقعد(خروج خون قرمز روشن از رکتوم)
 • توده سینه
 • درد پستان
 • استریدور، خرخر، صدای بلند تنفس
 • کاهش صداهای تنفسی
 • خروج خون قرمز روشن از رکتوم (مقعد)
 • برونکوفونی، نایژه آوایی(صداهای غیرعادی تولید شده از شش ها)
 • پل بینی پهن
 • صدای عروقی غیرطبیعی
 • علامت برایان (Bryan) مثبت
 • بزرگ شدن غده لنفاوی بخصوص در کشاله ران
 • پنوماچوری (حباب های هوا در ادرار)
 • کمش زانو (ناپایداری زانو)
 • اتساع ورید گردن (برآمدگی ورید گردن)
 • تپش قلب (احساس ضربه قلب)
 • مشکل دیدن در نور کم
 • سرفه خونی
 • از دست دادن خون
 • اتساع شکمی(نفخ کردن)
 • ادرار به رنگ آبی
 • تغییر رنگ مایل به آبی پریوم
 • نبض پر و قوی (نبض همگام با ضربان قلب بالا میرود)
 • کاهش دمای بدن
 • سیاه شدن دید در هنگام ایستادن ناگهانی
 • هایپرترمی(افزایش غیرقابل کنترل دمای بدن)
 • نبض پر و قوی (ضربان قوی روی یکی از شریان های بدن)
 • علامت بویس (Boyce) مثبت
 • درد استخوان یقه
 • اختلاف زیاد بین عدد فشار خون بالایی و پایینی
 • کم بودن صداهای روده
 • بی اختیاری روده
 • زیاد بودن صداهای روده
 • پای کمانی
 • خونریزی داخل چشمی
 • درد پشت چشم (درد پشت کره چشم)
 • رفتار خشونت آمیز
 • پاراپلژی (فلج زیر کمر)
 • باد گلو
 • درد شیار عضله دو سر
 • کاهش بینایی دو طرفه
 • دیپلژی (فلج )
 • درد دو طرفه شانه
 • استفراغ صفراوی
 • کاهش بینایی دو چشم
 • بی اختیاری مثانه
 • ضایعه پوستی هموراژیک(خونریزی دهنده)
 • خون ریزی مقعد
 • خونریزی
 • خونریزی های شعله ای شکل شبکیه (خونریزی لایه فیبر عصبی شبکیه)
 • صدای غیر طبیعی در سمع عروق فمورال
 • صدای غیر طبیعی کاروتید
 • صدای غیرطبیعی شکمی
 • صدای اضافی قلب در سمع
 • علامت بابینسکی
 • کمر درد
 • گودی و انحنای پشت
 • نفس بدبو
 • بد دیدن در شب
 • واریکوسل (کیسه بیضه شبیه یک کیسه کرم است)
 • پاتلا باجا
 • درد بیضه(در لمس دردناک است)
 • کوچک شدن بیضه
 • طاسی زبان
 • جنوواروس (پاهای باندی شکل)
 • ناتوانی در تحمل وزن
 • تپش قلب (بصورت ناگهانی ایجاد شده)
 • شب ادراری
 • چاقی شکم آبجویی
 • رفتار آسیب به خود
 • قوس پشتی
 • فاقد رفلکس
 • انتهای اندام های سرد(اندام ها سرد هستند)
 • لنفادنوپاتی آگزیلاری(بزرگ شدن غدد لنفاوی زیر بغل)
 • ضعف عضلات بازو
 • درد دست چپ
 • نبض پر و قوی (نبض محکم در دستها و پاها)
 • توقف رشد ناخن( یا رشد آهسته تر از معمول)
 • آرترالژی مچ دست
 • آرترالژی مفصل ران
 • درد همزمان چندین مفصل
 • صدای غیر طبیعی نمپورال
 • زانو درد هنگام بالا رفتن از پله
 • آسیت خونی
 • گالاکتوره که با زایمان همراه نیست(شیردهی نامناسب)
 • فلپ کبد
 • آتروفی بیضه
 • صدای عروقی غیرطبیعی (صدای قابل شنیدن عروقی همراه با جریان سریع خون)
 • صدای غیرطبیعی عروق کلیه
 • بی اختیاری مقعدی
 • سفتی/سختی
 • انتهای اندام های سرد(سرد شدن دست ها و پاها)
 • پوست بدون آب (پوست خشک)
 • آنهیدورزیس (عدم تعریق)
 • آنهدونیا (فقدان لذت)
 • درد مچ پا
 • آنوسمی (هیپوسمی)
 • آنوریا (قطع ادرار)، بی ادراری
 • درد اطراف مقعد (درد پری آنال)
 • اضطراب (مضطرب بودن)
 • هایپرتلوریسم
 • سوفل نارسایی میترال(صدای قلب در حین apex)
 • گریه ضعیف
 • پرخوری (افزایش اشتها)
 • اتساع ورید گردن (به نظر می رسد ورید کناری گردن برآمده است)
 • ناتوانی در حرکات و ژست های روزمره (آپراکسی)
 • زانو درد بعد از آسیب حاد
 • گرگرفتگی صورت (قرمزی صورت بعد از خوردن)
 • سوفل سیستولیک (سوفل هنگام یا بعد از اولین صدای قلب)
 • علامت آلدرس (Alders) باعث حفظ درد می شود
 • انتهای اندام های سرد (دست ها و پاها همیشه سرد اند)
 • کوادری پلژی (فلج تمام اندام ها)
 • ملنا (مدفوع حاوی خون تیره و غلیظ)
 • تغییر درک بویایی
 • تغییر صدا
 • پاتلا آلتا
 • انتهای اندام های سرد(دست ها و پاها همیشه سرد اند)
 • ادرار کهربایی رنگ
 • ادرار کردن به مقدار زیاد
 • کما/اغما
 • سردرگمی، هذیان
 • حالت غیر هوشیاری ناقص یا تقریبا کامل
 • توهم
 • فک درد
 • درد لثه
 • درد بینی
 • درد سینوس
 • درد مفصل آکرومیوکلاویکولار
 • اسکلروداکتیلی (تصلب پوست نواحی دست و پاها)
 • درد شانه همراه با فعالیت
 • زانو درد بدون ضربه حاد
 • سوختگی حاد پوست
 • از دست دادن حاد خون
 • لنفادنوپاتی پری اوریکولار(اطراف گوش)
 • آدنوپاتی اکسیپیتال
 • لنفادنوپاتی سوپراکلاویکولار
 • فاقد خطوط پوستی کف دست و پا
 • توده آدنکس در معاینه لگن
 • سایش(پوست ساییده شده)
 • آسیت هموراژیک
 • درد مبهم ناحیه فرج
 • حرکت بی هدف و غیر ارادی دست ها
 • خمیازه بیش از حد
 • توده شکمی
 • درد سوپراپوبیک (درد ناحیه فوق شرمگاهی)
 • حساسیت برگشتی (درد برگشتی شکم)
 • چاقی چربی شکمی
 • دیس ریتمی قلبی (ضربان قلب غیر طبیعی)
 • خونریزی واژینال(خونریزی غیرطبیعی رحمی)
 • اختلال حس چشایی(درک مزه غیرعادی)
 • انقباض غیر ارادی عضلات
 • رنگ غیر طبیعی ادرار
 • سوفل قلبی(صداهای غیر طبیعی قلب)
 • گزگز و یا بی حس شدن اندامها بویژه دست و پا
 • ادرار تیره غیرطبیعی
 • ویریلیزاسیون (رشد غیر طبیعی خصوصیات جنسی ثانویه مرد)
 • از دست دادن ناگهانی هوشیاری
 • اختلال صدا
 • خارش ولوار
 • اشک ریزیش شدید (چشمان خیس)
 • آتروفی عضلانی(تحلیل ماهیچه)
 • مدفوع آبکی
 • سوء هاضمه(بهدر رفتن)
 • بی ثباتی در هنگام راه رفتن
 • افت فشار خون که باعث احساس ضعف شده
 • ضعف عضلانی
 • صدای ضعیف
 • خس خس سینه
 • کدورت قرنیه، تیرگی قرنیه(لکه سفید در چشم)
 • فشار خون پایین هنگام بلند شدن
 • درد شانه بدون سابقه آسیب/تروما اخیر
 • تنگی نفس همراه با فعالیت
 • درد مچ دست
 • کرامپ نویسندگان
 • قدرت گرفتن به خاطر مچ دست کاهش یافته است
 • افتادن مچ دست
 • لرزش مچ دست (آستریکسیس)
 • زخم درون بینی
 • زخم ناحیه سپتوم بینی
 • تغییر رنگ شکم اطراف ناف
 • افزایش فشارخون به محدوده ناسالم
 • رنگ پریدگی
 • از دست دادن سطح هوشیاری
 • اولیگوری(کاهش برون ده ادرار)
 • درد بالای شکم
 • بینی پر شده
 • دندان های بهم ریخته
 • ضعف عضلانی اندام فوقانی
 • خونریزی واژینال(خونریزی رحمی)
 • کوری(ناتوانی در دیدن)
 • شب کوری
 • دوتایی دیدن
 • از دست دادن بینایی یک چشم
 • استفراغ خونی
 • احتباس ادراری (تخلیه ناکامل ادرار)
 • اولیگوری(کاهش حجم ادرار)
 • احساس تورم در گلو
 • تورم حاد و ایزوله‌ی یوولا
 • دفع مدفوع سفت و سخت
 • پیش سنکوپ(پیش از غش کردن)
 • افزایش فشار خون سیستم وریدی پورتال
 • ضایعات پوستی حساس
 • درد قفسه سینه (درد قفسه سینه)
 • مور مور شدن
 • درد قفسه سینه (درد منتشر)
 • لرزش
 • تورگور ضعیف پوست
 • گرگرفتگی صورت (صورت قرمز می شود)
 • علامت گری ترنر (Grey Turner) مثبت (اکیموز پهلو)
 • انقباض عضلانی خود به خود
 • دوبینی تک چشمی (درک دو تصویر هنگام مشاهده با یک چشم)
 • اریتم غشای پرده گوش، بثوری غشای پرده گوش
 • ادرار غیر ارادی
 • تو دماغی حرف زدن
 • عطسه کردن
 • خروپف
 • رینوره خلفی
 • کوتاهی تنفس
 • درد ناحیه حفره چشم(آسیب چشم)
 • درد دهان(زخم دهان)
 • خلط خونی
 • گرفتگی عضله (میوسپاسم)
 • سرفه خلط دار(خلط زیاد)
 • احساس عدم تعادل
 • درد قفسه سینه (احساس فشردگی در سینه)
 • زانو درد هنگام چمباتمه زدن
 • اجابت مزاج مکرر با مدفوع شل و آبکی
 • درد شکم
 • یبوست
 • درد ناگهانی قفسه سینه هنگام بازدم
 • تغذیه ضعیف(مکیدن ضعیف)
 • درد قفسه سینه (درد شدید قفسه سینه)
 • رعشه
 • درد شانه
 • لرزش و تکان
 • بینایی ضعیف
 • خارش (خارش پوست)
 • خواب آلود
 • زخم آهسته ترمیم شونده
 • بیخوابی
 • اختلال خواب
 • آتتوز (حرکات غیر ارادی آهسته و مداوم)
 • کاهش تعداد تنفس در دقیقه (تنفس آرام)
 • پر شدن مجدد مویرگی آهسته
 • مدفوع حاوی خون تیره و غلیظ
 • پاروسمی (سو تعبیر حس بویایی به احساس بوی ناخوشایند)
 • ترشحات واژن (ترشحات بدبوی واژن)
 • تنفس بودار
 • درد قفسه سینه با عطسه بدتر میشود
 • از دست دادن بینایی
 • احتباس ادراری
 • کند شدن ریتم قلب
 • رینوره خلفی (آبریزش از عقب بینی)
 • زکام (رینیت حاد)
 • ترشحات بینی(ترشحات غلیظ)
 • درد دنده ها هنگام بازدم
 • احساس صدا رینگ در گوش
 • افزایش تعداد تنفس در دقیقه
 • کاهش تعداد تنفس در دقیقه
 • دفع مدفوع شل به طور مکرر
 • رینوره (آبریزش بینی)
 • ترشحات چشم
 • مالش و اصطکاک پریکارد
 • زانو درد هنگام دویدن
 • خلق افسرده (غمگینی)
 • زروستومیا
 • هایپرتلوریسم (فاصله بیش از حد و غیر عادی بین چشم ها)
 • فتوپسی(فلاش چشم/دیدن نقاط نورانی)
 • پنوماچوری
 • نفاس
 • درد پا
 • استرس یا ضربه عاطفی (پریشانی روانی)
 • علامت پسواس (Psoas) مثبت
 • پتیالوره
 • تاکیکاردی(ضربان سریع)
 • وزوز ضربان دار (زنگ زدن گوش)
 • نبض آهسته
 • سردرد ضربان دار
 • تپش قلب (احساس تپش در ناحیه گردن)
 • وضعیت پس از زایمان
 • پیرکسی
 • درد باسن (پیالژیا)
 • تشنج پیرکسیال
 • اتساع ورید گردن (ورید گردن بزرگ)
 • صدای غیرطبیعی شکمی (صدای تند شنیده شده روی شکم)
 • صدای غیر طبیعی هنگام سمع شریان کاروتید
 • نبض پر و قوی (احساس نبض در همه حالات)
 • هیپوکسی(کاهش اکسیژن مورد نیاز)
 • تعریق زیاد(تعریق)
 • فارنژیت
 • حساسیت به نور(حساسیت پوست به نور)
 • سردرد یک طرفه
 • کدورت قرنیه، تیرگی قرنیه
 • به خاطر انگشت شست مشکل در گرفتن وجود دارد
 • درد بیضه
 • استخوان درد
 • فشار اوتیک
 • ناگهان از حال رفتن
 • درد قفسه سینه هنگام بازدم
 • درد نامتناسب با یافته های معاینه
 • بیقراری/آشفتگی/سراسیمگی(بی تحرکی بیش از حد)
 • عدم تحمل گرما(گر گرفتگی)
 • هیپراکوزیس (حساسیت بیش از حد در شنوایی)
 • بی حسی زبان
 • شب ادراری (ناکچوری)
 • نیکتالوپیا
 • کاهش درک و هوشیاری
 • علامت ابروراتور (Obturator) مثبت
 • فلج عضلات خارجی چشمی
 • خونریزی چشمی
 • لنفادنوپاتی اکسیپیتال
 • مثبت شدن خون مخفی در مدفوع
 • افت فشار خون هنگامی که سریع از جای خود بلند می شوید
 • دیسفاژی
 • اختلال حس چشایی(درک مزه های غیرمعمول/عجیب)
 • کم ادراری(برون ده ادراری کم)
 • الیگومنوره (خونریزی سبک و کم تکرار در هنگام پریود)
 • تعریق کم
 • آمیزش دردناک
 • قسمت های گرم روی پوست
 • مفصل زانو هنگام حرکت دردناک است
 • میوکلونوس
 • اسپاسم عضله
 • اپیس تاکسی(خونریزی بینی)
 • گرفتگی بینی
 • انسداد بینی
 • رینوره
 • پل بینی عریض
 • اتساع ورید گردن
 • لنفادنوپاتی ناحیه گردنی (بزرگ شدن غدد لنفاوی گردن)
 • عرق شبانه
 • تاکیکاردی(تپش قلب تندتر از حد معمول)
 • تورم غدد لنفاوری
 • بی حسی
 • بی حسی صورت
 • سفتی ناحیه گردنی
 • بی حسی دست
 • بی حسی پا
 • بی حسی بازو
 • بی حسی لب
 • اختلاف زیاد بین فشار خون سیستولی و دیاستولی
 • توده لگنی
 • توده بیضه
 • بزرگ شدن غدد لنفاوی پایین بدن
 • لنفادنوپاتی منطقه ای
 • لنفوآدنوپاتی حساس
 • لنفادنوپاتی پری اوریکولار
 • سوء تغذیه
 • توده گردن
 • ناپایداری MCL
 • قلب کمتر از 60 بار در دقیقه میزند
 • بیهوش شدن برای یک دقیقه
 • کاهش دامنه حرکتی
 • سوفل نارسایی میترال(صدای قلب در حین MR)
 • کاهش شنوایی
 • کاهش قدرت عضلانی
 • ناهماهنگی عضلات(حرکات ناهماهنگ عضلات)
 • لرزش ارادی
 • علامت آلدرس (Alders) مثبت (علامت کلاین (klein) مثبت)
 • قفل شدن زانو
 • درد زیر زانو
 • درد پشت زانو
 • نبض کوسمال
 • بزرگی کبد
 • طحال بزرگ
 • کوری (نبود دید)
 • ناپایداری LCL
 • پیش سنکوپ(احساس سبکی سر)
 • فوتوفوبیا/نورهراسی(حساسیت به نور)
 • دامنه حرکتی محدود
 • اسهال
 • آنورکسی/بی اشتهایی (از دست دادن اشتها)
 • از دست دادن قدرت و ناتوانی
 • درد ناحیه کمر
 • انحنای کمری
 • درد شش/ریه ها
 • خارش ناحیه مقعد
 • تپش قلب (احساس ضربان های سریع)
 • خارش مقاوم بدون بثورات (خارش مزمن بدون بثورات
 • سوفل قلبی(سوفل درجه4)
 • مدفوع کم رنگ
 • محدودیت حرکت مفصل فک
 • سردرد خنجری (ضربان دار و تکان دهنده)
 • میوکلونوس (گرفتگی عضلات)
 • حرکات رقص گونه(حرکات غیرارادی ناگهانی)
 • بیش حرکتی مفاصل (محدوده حرکت مفصل افزایش یافته است)
 • درد مفاصل متعدد
 • وجود خون در حفره مفصلی
 • مفصل شانه دردناک هنگام فعالیت
 • درد زانو هنگام پریدن
 • اتساع ورید گردنی
 • اتساع ورید گردن (JVD)
 • ناتوانی در بچه دار شدن
 • بزرگ شدن ابعاد کلیه بیشتر مقدار طبیعی
 • اختلال شناختی
 • اختلال حافظه
 • اختلال حس چشایی
 • دوبینی دوچشمی (درک دو تصویر بطور ناهماهنگ بادوچشم)
 • افزایش ریتم تنفسی
 • افزایش فشار داخل چشمی
 • تپش قلب (ضربان نامنظم)
 • قاعدگی نامنظم
 • مننژیسم (تحریک مننژ)
 • سوزش چشم
 • ندولر نامنظم سینه
 • فشار خون خیلی پایین
 • احساس سوزش گلو
 • ضربان قلب کندتر از حد معمول
 • تپش قلب(احساس کم و زیاد شدن ضربان)
 • ضایعه دهانی خونریزی دهنده (ضایعه دردناک دهانی خونریزی دهنده)
 • فک درد می کند
 • خارش
 • خارش واژن – لبیا
 • چشم درد
 • سوزش گلو
 • سوفل سیستولیک (زمزمه صدای قلب هزمان با سیستول)
 • درد دهان(آسیب در حفره دهان)
 • صدای درشت و خشن
 • قفسه سینه به هنگام تنفس درد میکند
 • کل زانو درد می کند
 • درد زخم دهان
 • فقدان حس بویایی
 • پیکا (خوردن یخ)
 • سردرد کوبنده
 • درد فرج
 • افکار خودکشی
 • افکار پارانویید
 • سوفل قلبی(سوفل درجه2)
 • تست سختی Iliopsoas مثبت
 • اختلال شنوایی
 • مثبت شدن خون مخفی در مدفوع (تست گایاک مثبت)
 • سردرد (درد سر)
 • درد قفسه سینه (درد در قفسه سینه)
 • سنگینی گوش
 • دید تار
 • اپیس تاکسی
 • هموپتیزی (خلط خونی)
 • هایپرتنشن
 • فشار خون بالا پورتال
 • سردرد
 • تاکیکاردی(ضربان نبض بالا)
 • فشار خون بالا
 • تعریق زیاد(ترشح عرق)
 • درد لگن
 • سکسکه
 • تاکیکاردی(افزایش نبض)
 • کاهش نبض
 • فشارخون بالا
 • درد قفسه سینه (درد قلب)
 • احساس پری گوش
 • خونریزی گوارشی
 • دیس آرتریا (گفتار مخدوش)
 • راه رفتن ناپایدار
 • بارداری تایید شده است
 • درد ناحیه تناسلی در حین مقاربت
 • ناتوانی در باردار شدن
 • حساسیت لثه
 • زانو خالی می کند
 • ماکروزومی (جنین غول آسا)
 • تورم غدد
 • احساس گلوبوس (غم باد)
 • زانو درد
 • پریاپیسم (نعوظ که به حالت اولیه باز نمی‌گردد)
 • سرفه خلط دار(سرفه همراه با خلط سبز)
 • بزرگ شدن غدد لنفاوی کشاله ران
 • درد کشاله ران
 • ادرار به رنگ سبز
 • اختلال حس چشایی(تغیییر حس چشایی/ذائقه)
 • خشکی چشم
 • زجر تنفسی
 • بی اختیاری مدفوع
 • تغذیه ضعیف
 • احساس درد در گلو
 • تشنج
 • نیستاگموس، حرکت غیرارادی و سریع چشم ها
 • مدفوع با بوی بد
 • تکرر ادرار
 • ادرار خونی آشکار
 • ضایعه دهانی خونریزی دهنده (خونریزی از حفره دهانی)
 • افت فشار خون وقتی از حالت عمومی تغییر وضعیت می دهید
 • بیرون ریختن آب دهان(آبریزش از دهان)
 • سردرد ناحیه پیشانی
 • صدای ‌ترک خس خس در ریه‌‌ها
 • عدم موفقیت رشد (FTT)
 • تحریک پذیری
 • فلج (از دست دادن عملکرد حرکتی)
 • از دست دادن گذرا بینایی
 • بزرگ شدن طحال
 • بزرگ شدن غدد لنفاوی
 • بزرگ شدن لوزه ها
 • لنفادنوپاتی ناحیه گردنی (بزرگ شدن غدد لنفاوی دهانه رحم)
 • بزرگی غدد پاروتید
 • دوره های تب مکرر
 • غش کردن
 • اشک ریزیش شدید (اپیفوریا)
 • پریاپیسم (نعوظ طول کشیده و دردناک)
 • از دست رفتن خون
 • اشک ریزیش شدید
 • شکست در رشد
 • فاسیکولاسیون (انقباض خود به خودی عضله)
 • درد صورت
 • قلب به اندازه کافی سریع نمی تپد
 • توهم (ادراک حسی کاذب )
 • پیش سنکوپ(احساس غش)
 • فلج صورت
 • دیس ریتمی قلبی (قلب خیلی سریع یا خیلی کند می‌زند)
 • احساس جسم خارجی در چشم (احساس FB چشمی)
 • اختلال در تکلم (اشکال در تکلم)
 • پارستزی (بی حسی)
 • اختلال در نعوظ
 • سوزش سر دل
 • گوش درد
 • زنگ زدن گوش
 • پری گوش
 • سیری زودرس
 • خارش گوش
 • آسان کبود شدن
 • اکیموز پهلو
 • اگوفونی (شنیدن صدای بز مانند در سمع ریه)
 • فلج و یا ضعف ماهیچه های چشم
 • ترشحات چشم (آبریزش از چشم)
 • خارش چشم
 • افزایش حساسیت به نور
 • سوفل سیستولیک
 • قی کردن
 • احتباس ادراری(عدم توانایی تخلیه مثانه)
 • هپاتومگالی
 • هذیان/ گیجی و آشفتگی، سردرگمی
 • کم آبی بدن
 • حال افسرده
 • کاهش وزن غیر قابل توضیح
 • اختلال بلع (مشکل در بلع)
 • تنفس سخت/سختی دریافت هوای کافی
 • تعریق زیاد(افزایش تعریق)
 • دید دوتایی
 • دوبینی مداوم
 • خشکی پوست
 • ترشح بلغم از گوش
 • خواب آلودگی
 • سرفه بدون خلط(سرفه خشک)
 • بیرون ریختن آب دهان
 • آسیت (افتادگی شکم)
 • درد هنگام مراقبت
 • سوفل قلبی(دمیدن صدا در هنگام ضربان قلب)
 • تکلم نامفهوم
 • ادرار دردناک
 • ادرار تیره/کدر
 • تغییر رنگ ادرار
 • مشکل در جویدن
 • لرز
 • دید ابری
 • سرفه خلط دار(سرفه همراه با خلط بی رنگ)
 • سرفه خلط دار
 • انتهای اندام های سرد
 • درد قفسه سینه (احساس فشردن قفسه سینه)
 • کراکل(صداهای ریوی کوتاه،ضعیف و یا بلند)
 • خشونت صدا
 • لب های ترک خورده
 • فلج عصب جمجمه ای
 • کرامپ شکمی
 • در حال حاضر باردار هستم
 • کیفواسکولیوز(وجود همزمان کیفوز یا قوزپشت همراه اسکولیوز)
 • علامت کالن (Cullen) مثبت
 • حساسیت در لمس زاویه دندهای-مهره ای
 • تاکی پنه (افزایش تعداد تنفس در دقیقه/تنفس سریع)
 • صدای زمزمه مانند
 • خس خس سینه(صدای تنفس بلند)
 • درد قفسه سینه همراه با تنفس
 • درد قفسه سینه (احساس سوزش در قفسه سینه)
 • احساس سوزش پوست
 • سوزش ادرار (دیزوری)
 • درد قفسه سینه با تنفس بدتر میشود
 • کاهش ناگهانی فشار خون که در حالت ایستاده رخ می دهد
 • سوفل قلبی(صدای ناشی از جریان خون آشفته در قلب)
 • نفخ شکم (عبور گاز از روده ها)
 • صدای کمتری توسط ضربان قلب ایجاد می شود
 • صدای عروقی غیرطبیعی (صدای خروشان ناشی از جریان سریع خون در رگ ها)
 • سوفل نارسایی میترال
 • سوفل سیستولیک (سوفل اجکشن)
 • سوفل دیاستولیک
 • لنفادنوپاتی ناحیه گردنی
 • درد قفسه سینه (درد در مرکز قفسه سینه)
 • چاقی مرکزی
 • گردن درد
 • لنفادنوپاتی آگزیلاری
 • تاکیکاردی(تپش قلب به طور غیرعادی سریع)
 • رفتار روان پریشی
 • ضربان قلب کند
 • دیس ریتمی قلبی(تپش قلب به طرز غیرعادی)
 • خونریزی واژینال(لکه بینی بین دوره های قاعدگی)
 • تپش قلب (احساس ضربان در ناحیه گردن)
 • سردرد دوطرفه
 • بیمار اخیرا زایمان کرده است
 • دوبینی دوچشمی (دوبینی با هر دو چشم باز)
 • مدفوع خونی
 • ضایعه دهانی خونریزی دهنده
 • منوراژی(خونریزی شدید در دوره قاعدگی)
 • احساس جسم خارجی در چشم
 • درد استخوان
 • نبض پر و قوی
 • فلج کامل پاها وتنه
 • سوء هاضمه(تحلیل عمومی بدن)
 • تنگی نفس فعالیتی
 • دهان بوی بد می دهد
 • آرترالژی زانو
 • درد بازو
 • دیس ریتمی قلبی (آریتمی)
 • سستی و ضعف
 • پوست خشک (پوست خاکستری)
 • غش هنگام ایستادن بعد از دراز کشیدن یا نشستن
 • شب ادراری (تکرر ادرار در طی شب)
 • ناهماهنگی عضلات
 • بزرگ شدن دهلیز
 • آتروفی عضلانی(لاغری ماهیچه)
 • صدای غیرطبیعی شکمی (صدای قابل شنیدن شکمی)
 • توهم (توهم شنوایی)
 • احساس فشار در گوش
 • صدای خش خش (کریپتوس)مفصل شانه
 • لنفادنوپاتی پری اوریکولار(جلوگوش)
 • کرپیتوس زانو (صدای ترق در زانو)
 • هیپراکوزیس (بیش دقتی شنوایی)
 • تنفس های کوتاه برای جلوگیری از درد قفسه سینه
 • تپش قلب (آهی از تپیدن قلب)
 • رفتار خشونت آمیز
 • دریافت هوای ناکافی
 • ارتوپنه/تنگی نفس هنگام خوابیدن
 • هیپوونتیلاسیون(کاهش ورود هوا به آلوئول های ریوی)
 • صدای خس خس سینه
 • پنوماچوری (هوا در ادرار)
 • تغییر وضعیت ذهنی روانی
 • کاهش اشتها عصبی
 • احساس سوزن سوزن شدن
 • صدای غیرطبیعی عروقی در سمع شکم
 • قوس آئورت تکامل نیافته
 • نشانه روزنباخ (Rosenbach) نارسایی آئورت
 • اختلال در بیان و درک زبان
 • آپنه
 • زروستومیا(فقدان بزاق)
 • لکوکوریا(مردمک سفید در بازتاب نور)
 • نبض سطحی/کم عمق (نبض شریانی ضعیف)
 • اختلال در تکلم، گفتار فلجی
 • ناهنجاری های دندانی
 • درد منتشر شکم
 • درد در اطراف ناف
 • وضعیت روانی غیر طبیعی
 • فشار خون پایین غیر طبیعی
 • اختلال راه رفتن
 • درد زیر شکم
 • میالژی (درد ماهیچه)
 • درد قفسه سینه (درد مبهم قفسه سینه)
 • درد چشم
 • گلو درد
 • لنفادنوپاتی ناحیه گردنی (آدنوپاتی دهانه رحم)
 • اختلال حس چشایی(درک مزه نامطلوب)
 • تپش قلب (احساس ضربان های اضافه و نابجا)
 • لنفادنوپاتی اینگوئینال
 • لنفادنوپاتی آگزیلاری(توده زیربغل)
 • افت فشارخون وضعیتی
 • نقص عصب آوران مردمک چشم
 • بیقراری/آشفتگی/سراسیمگی
 • اختلال حس چشایی(فقدان حس چشایی)
 • بالا اوردن
 • پرادراری
 • زخم های دردناک دهان
 • استفراغ
 • اختلال بینایی
 • آسیت (تجمع مایع در حفره صفاقی)
 • درد قفسه سینه (دیواره سینه درد می کند)
 • خشکی چشم
 • خشکی غیرعادی پوست
 • صلبیه یرقانی
 • کاهش فشار خون باعث سرگیجه شده است
 • زرد شدن پوست
 • سرفه خلط دار(سرفه همراه با خلط زرد)
 • تپش قلب (احساس ناخوشایند و آگاهانه از ضربان های قلب)
 • قوس آئورت هایپلاستیک
 • آمنوره
 • اتساع شکمی(ورم شکم)
 • درد شکم
 • لنفادنوپاتی
 • زروستومیا(خشکی دهان)
 • درد دهان
 • احساس ناخوشی
 • خونریزی از بینی
 • درد گردن
 • سرفه بدون خلط
 • حالت تهوع
 • پیکا (اشیاء غیر خوراکی می خورد)
 • درد ناحیه حفره چشم
 • بی انرژی بودن
 • حالت تهوع(تهوع آور)
 • درد ربع فوقانی راست شکم
 • تاکیکاردی(ضربان قلب سریع غیر معمول)
 • درد ربع تحتانی چپ شکم
 • اسپلنومگالی، بزرگی طحال
 • درد ربع فوقانی چپ شکم
 • درد ربع تحتانی سمت راست شکم
 • افت فشار خون هنگام ایستادن
 • گلودرد
 • بی اختیاری ادرار
 • درد فک
 • درد مفصلی
 • تورم مفاصل
 • زردی/یرقان
 • حرکت مفصلی محدود
 • درد مفصل زانو
 • حساسیت مفاصل
 • سفتی مفصل
 • درد مفصل مچ دست
 • انقباضات مفصلی
 • آسیب اخیر به زانو وارد نشده است
 • زانو درد فعالیتی
 • درد زانو
 • ناپایداری مفصل زانو
 • زانو درد به دنبال ترومای حاد
 • ضایعات پوستی دردناک
 • بیحالی / رخوت / سستی
 • کاهش وزن غیر عمدی
 • خستگی
 • تب
 • آبریزش از بینی
 • سنکوپ
 • سیالوره
 • بدحالی
 • لثه های حساس
 • ضعف عمومی(جنرالیزه)
 • کوشش تنفسی/عدم دریافت هوای کافی
 • خونریزی لثه ها
 • کاهش قدرت در گرفتن
 • زانو درد غیر موضعی
 • لنفادنوپاتی جنرالیزه(عمومی)
 • تاکیکاردی(احساس تپش سریع قلب)
 • گلوسودینیا
 • گواتر (بزرگی غده تیرویید)
 • از دست دادن شنوایی
 • سوفل قلب
 • صدای گوش خراش
 • اختلال حس چشایی (تغیییر حس چشایی)
 • پارستزی (سوزن سوزن شدن غیر طبیعی، سوزش، احساس خارش پوست)
 • تغییر وضعیت ذهنی، تغییر وضعیت روحی
 • تنگی نفس
 • برادیکاردی (کندی ضربان قلب)
 • کاهش فشارخون
 • تاری دید
 • افزایش فشارخون
 • خونریزی واژینال
 • کمر درد
 • افت فشار خون ارتواستاتیک
 • درد قفسه سینه
 • درد قفسه سینه پلورتیک
 • دیس ریتمی قلبی(ضربان یا ریتم قلب نامنظم)
 • ناباروری
 • دیاره
 • دیسپارونی
 • درد اپی گاستر
 • استرس عاطفی یا ضربه روحی
 • تاکیکاردی(افزایش ضربان قلب)
 • به سرعت توسعه یافته است (دقیقه تا ساعت)
 • به طور حاد توسعه یافته (روزها تا هفته ها)
 • به طور پیوسته توسعه یافته (هفته تا ماه)
 • توسعه مزمن (ماه تا سال)
 • در بدو تولد وجود دارد
 • ظاهر فرد خوب است
 • ظاهر فرد بیمار است
 • فرد از نظر سیستماتیک بیمار-مسموم به نظر می رسد
 • در حال بررسی ...
  0%

  ثبت نظر

  لطفا جهت بهبود عملکرد و ارتقای خدمات ما، تجربه ی استفاده از این محصول را بیان کنید.

  جهت ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.