Symptom checker

Symptom checker

تشخیص افتراقی بر اساس علائم بیماری در این مدل امکان پذیر شده است.

لطفا توجه داشته باشید که، علم پزشکی بسیار گسترده است و ما تنها بخش کوچکی از آن را مورد توجه قرار داده ایم. لطفا این مدل های هوش مصنوعی را در جایگاه پزشک قرار ندهید و برای درمان حتما به پزشک معتمد مراجعه کنید.

این محصول دارای دو هسته اصلی می باشد:
1- هسته اول: این مدل بیماری های بیشتری را مورد بررسی قرار می دهد و براساس میزان خطر بیماری های پیشبینی شده، آن ها را الویت بندی می کند، این مدل بیشتر مناسب دانشجویان و پزشکانی که می توانند وقت کافی برای بررسی بیماران صرف کنند، است.
2- هسته دوم: بیماری ها بر اساس شیوع الویت بندی می شوند و برای استفاده در بخش های اورژانس و دانشجویان و حتی بیماران مناسب است. در انتها، پزشک متخصصی که با توجه به علائم شما باید به آن مراجعه کنید را معرفی می کند

برای استفاده از Skin genius کلید کنید

آقا خانم

 • تورم مچ دست
 • Wrist swelling
 • درد مچ دست
 • Wrist pain
 • ضایعات سفید در دهان
 • White lesions in mouth
 • خس خس سینه
 • Wheeze
 • کاهش وزن
 • Weight loss
 • افزایش وزن
 • Weight gain
 • آبریزش چشم
 • epiphora
 • اشک ریزش چشم
 • Watering eye
 • پس زدن مایعی تلخ یا ترش مزه در پشت حلق
 • Waterbrash
 • تحلیل رفتن عضلات
 • Wasting of muscles
 • تحلیل رفتن عضلات دست
 • Wasting of hand muscles
 • زخم قسمت خارجی اندام تناسلی زنانه
 • Vulval ulcer
 • زخم ولو
 • Vulval ulcer
 • مشکلات قسمت خارجی اندام تناسلی زنان
 • Vulval problems
 • مشکلات ولو
 • Vulval problems
 • درد قسمت خارجی اندان تناسلی زنانه
 • Vulval pain
 • درد ولو
 • Vulval pain
 • توده قسمت خارجی اندام تناسلی زنانه
 • Vulval lump
 • توده ولو
 • Vulval lump
 • خارش واژن
 • vaginal itch
 • خارش فرج
 • pruritus vulvae
 • خارش ولو
 • Vulval itch
 • از دست دادن بینایی
 • Visual loss
 • از دست دادن میدان بینایی
 • Visual field loss
 • خون در ادرار غیرقابل مشاهده (ماکروسکپی)
 • macroscopic haematuria
 • هماچوری ماکروسکوپی
 • macroscopic haematuria
 • خون در ادرار قابل مشاهده
 • Visible haematuria
 • هماچوری قابل مشاهده
 • Visible haematuria
 • تاول های کوچک (< 5 میلی متر)
 • small blisters (< 5mm)
 • بثورات وزیکولار
 • Vesicular rash
 • سرگیجه
 • Vertigo
 • خشکی واژن
 • Vaginal dryness
 • ترشحات واژن
 • Vaginal discharge
 • برآمدگی واژن
 • Vaginal bulge
 • کهیر
 • Urticaria
 • بررسی های ادرار
 • Urine investigations
 • اضطرار در ادرار
 • Urinary urgency
 • فوریت در ادراری
 • Urinary urgency
 • احتباس ادرار
 • Urinary retention
 • نیتریت های ادرار
 • Urinary nitrites
 • لکوسیت های ادراری
 • Urinary leucocytes
 • تکرر ادرار
 • Urinary frequency
 • ویژگی های ادراری
 • Urinary features
 • ترشحات مجرای ادرار
 • Urethral discharge
 • اوره و الکترولیت ها
 • Urea and electrolytes
 • مشکلات اندام فوقانی
 • Upper limb problems
 • درد بازو
 • arm pain
 • درد اندام فوقانی
 • Upper limb pain
 • درد بالای بازو
 • Upper arm pain
 • کم شنوایی یک طرفه
 • Unilateral hearing loss
 • سردرد یک طرفه
 • Unilateral headache
 • تورم زیر زانو
 • swelling below the knee
 • تورم پا (ادم شدید پا)
 • Calf swelling
 • تورم یک طرفه دیستال پا
 • Unilateral distal leg swelling
 • فشار خون نابرابر بین بازوها
 • Unequal blood pressure between arms
 • تومور مارکرها
 • Tumour markers
 • ایمونوگلوبولین های محرک تیروئید
 • thyroid stimulating immunoglobulins
 • TRAbs
 • TRAbs
 • اتوآنتی بادی های ضد تیروئید
 • TRAbs
 • آنتی بادی گیرنده TSH
 • TSH receptor antibody
 • قفل شدن فک
 • Trismus
 • تریسموس
 • Trismus
 • لرزش
 • Tremor
 • فاکتور انتقال
 • Transfer factor
 • درد تنه
 • Torso pain
 • ویژگی های زبان
 • Tongue features
 • درد انگشت پا
 • Toe pain
 • وزوز گوش
 • Tinnitus
 • تست های عملکرد تیروئید
 • Thyroid function tests
 • درد شست
 • Thumb pain
 • ترومبوسیتوز
 • Thrombocytosis
 • پلاکت کم
 • low platelets
 • ترومبوسیتوپنی
 • Thrombocytopenia
 • کمر درد قفسه سینه
 • Thoracic back pain
 • درد ران
 • Thigh pain
 • بی حسی ران
 • Thigh numbness
 • درد سوزش ران
 • Thigh burning pain
 • درد بیضه/اسکروتال
 • Testicular/scrotal pain
 • توده بیضه
 • Testicular lump
 • تورم بیضه
 • Testicular swelling
 • اجابت مزاج ناقص
 • incomplete defecation
 • احساس اجابت مزاج ناقص
 • feeling of incomplete defecation
 • احساس ناتوانی در تخلیه روده بزرگ
 • Tenesmus
 • تنسموس
 • Tenesmus
 • حساسیت مفصل گیجگاهی
 • Temporal tenderness
 • گشادشدگی پیش از حد مویرگ‌ها
 • Telangiectasia
 • تلانژکتازی
 • Telangiectasia
 • حرکت‌پریشی دیررس
 • Tardive dyskinesia
 • دیسکینزی دیررس
 • Tardive dyskinesia
 • تنفس سریع
 • Tachypnoea
 • تاکی پنه
 • Tachypnoea
 • تپش قلب
 • Tachycardia
 • تاکی کاردی
 • Tachycardia
 • سوفل سیستولیک
 • Systolic murmur
 • ویژگی های سیستمیک
 • Systemic features
 • از دست دادن هوشیاری
 • loss of consciousness
 • سقوط - فروپاشی
 • collapse
 • سنکوپ
 • Syncope
 • تورم مفاصل دست
 • Swelling of joints in hand
 • تورم پوپلیتئال
 • popliteal swelling
 • تورم حفره پوپلیتئال
 • popliteal fossa swelling
 • تورم پشت زانو
 • Swelling behind the knee
 • تورم اطراف چشم
 • Swelling around the eye
 • عرق شبانه
 • night sweats
 • تعریق
 • Sweating
 • درد در هنگام نزدیکی
 • Superficial dyspareunia
 • دیسپارونی سطحی
 • Superficial dyspareunia
 • توده زیر فک
 • lump under the jaw
 • تورم زیر فک
 • swelling under the jaw
 • تورم غده زیر فکی
 • Submandibular gland swelling
 • ناباروری
 • infertility
 • ناباروری
 • Subfertility
 • سوت تنفسی
 • Stridor
 • استریدور
 • Stridor
 • زبان توت فرنگی
 • Strawberry tongue
 • بررسی مدفوع
 • Stool investigations
 • سفتی مفاصل در دست
 • Stiffness of joints in hand
 • مدفوع چرب
 • Steatorrhoea
 • استئاتوره
 • Steatorrhoea
 • خلط
 • Sputum
 • خونریزی های ترکش در بستر ناخون
 • Splinter haemorrhages
 • بزرگی طحال
 • Splenomegaly
 • اسپلنومگالی
 • Splenomegaly
 • اسپیرومتری
 • Spirometry
 • لکنت زبان
 • slurred speech
 • مشکلات گفتاری
 • Speech problems
 • دردهای خاص
 • Specific pains
 • درد زبان
 • Sore tongue
 • گلو درد
 • Sore throat
 • عطسه کردن
 • Sneezing
 • احساس کوبیدن در اطراف لگن
 • Snapping sensation around the hip
 • اتوآنتی بادی عضلات صاف
 • Smooth muscle autoantibodies
 • ضایعه پوستی
 • Skin lesion
 • ویژگی های پوست
 • Skin features
 • بثورات تک، قرمز، گرد
 • Single, red, round rash
 • اختلاط راه رفتن
 • Shuffling gait
 • سفتی شانه
 • Shoulder stiffness
 • مشکلات شانه
 • Shoulder problems
 • درد شانه
 • Shoulder pain
 • راش ساق پا
 • Shin rash
 • حساسیت به نویز
 • Sensitivity to noise
 • تشنج
 • seizures
 • تشنج
 • Seizure
 • تورم اسکروتوم
 • Scrotal swelling
 • درد کیسه بیضه
 • Scrotal pain
 • ویژگی های اسکروتوم
 • Scrotal features
 • افزایش ناگهانی لکه‌های تاریک در دید
 • Scotomata
 • اسکوتوماتا
 • Scotomata
 • بثورات پوسته پوسته
 • Scaly rash
 • بثورات پوست سر
 • Scalp rash
 • بی حسی زین اسبی
 • Saddle anaesthesia
 • بی حسی باسن
 • Saddle anaesthesia
 • توده ربع فوقانی راست شکم
 • RUQ mass
 • تورم ربع فوقانی راست شکم
 • RUQ swelling
 • درد ربع فوقانی راست شکم
 • right upper quadrant abdominal pain
 • درد شکم ربع فوقانی راست
 • right upper quadrant pain
 • درد ربع فوقانی راست شکم
 • RUQ pain
 • توده ربع فوقانی راست شکم
 • RLQ mass
 • تورم ربع فوقانی راست شکم
 • RLQ swelling
 • درد ربع تحتانی راست شکم
 • right lower quadrant abdominal pain
 • درد ربع تحتانی سمت راست شکم
 • RLQ abdominal pain
 • درد ربع تحتانی سمت راست شکم
 • right lower quadrant pain
 • درد ربع تحتانی سمت راست شکم
 • RIF pain
 • درد ربع تحتانی سمت راست شکم
 • RLQ pain
 • افزایش تون عضلانی
 • Increased muscle tone
 • سختی (Rigidity)
 • Rigidity
 • فاکتور روماتوئید
 • Rheumatoid factor
 • اسپیرومتری با الگوی محدود کننده
 • Restrictive spirometry
 • لرزش در حالت استراحت (tremor)
 • Resting tremor
 • مشکلات تنفسی
 • breathing problems
 • نقص نسبی مردمک آوران (مارکوس گان)
 • Relative afferent pupillary defect
 • کاهش ادرار
 • oliguria
 • کاهش خروجی ادرار
 • Reduced urine output
 • کاهش حس بویایی
 • Reduced sense of smell
 • کاهش رفلکس
 • Reduced reflexes
 • کاهش خونریزی قاعدگی
 • Reduced menstrual bleeding
 • کاهش رفلکس پا
 • Reduced leg reflexes
 • کاهش رفلکس زانو
 • Reduced knee reflexes
 • صدای نفسی آرام
 • Quiet breath sounds
 • کاهش صداهای تنفسی در سمع
 • Reduced breath sounds on auscultation
 • کاهش رفلکس مچ پا
 • Reduced ankle reflexes
 • کاهش تون مقعد
 • Reduced anal tone
 • ضایعات اریتماتوز در دهان
 • Erythematous lesions in mouth
 • ضایعات قرمز در دهان
 • Red lesions in mouth
 • چشم قرمز
 • Red eye
 • عفونت های مکرر دستگاه تنفسی
 • Recurrent respiratory tract infections
 • عفونت های مکرر
 • Recurrent infections
 • خونریزی از مقعد
 • Rectal bleeding
 • بیماری ویروسی اخیر
 • recent viral illness
 • عفونت اخیر دستگاه تنفسی فوقانی
 • recent URTI
 • عفونت اخیر دستگاه تنفسی فوقانی
 • Recent upper respiratory tract infection
 • ضربه یا سقوط اخیر
 • Recent trauma/fall
 • سفرهای خارجی اخیر
 • Recent foreign travel
 • مصرف اخیر آنتی بیوتیک
 • Recent antibiotic use
 • پدیده رینود
 • Raynaud's phenomenon
 • بثورات زیر سینه
 • Rash under breast
 • کهیر روی بند انگشت
 • Rash on knuckles
 • کهیر
 • Rash
 • تروپونین افزایش یافته
 • Raised troponin
 • افزایش اسمولاریته پلاسما
 • raised plasma osmolarity
 • افزایش اسمولاریته سرم
 • Raised serum osmolarity
 • افزایش سطح ACE سرم
 • Raised serum ACE levels
 • PTH افزایش یافته
 • raised PTH
 • افزایش هورمون پاراتیروئید
 • Raised parathyroid hormone
 • افزایش نشانگرهای التهابی
 • Raised inflammatory markers
 • GGT افزایش یافته
 • raised GGT
 • افزایش گاما گلوتامیل ترانسفراز
 • Raised gamma-glutamyl transferase
 • فریتین افزایش یافته
 • Raised ferritin
 • ESR افزایش یافته
 • Raised ESR
 • افزایش پروتئین CSF
 • Raised CSF protein
 • CRP افزایش یافته
 • Raised CRP
 • CK افزایش یافته
 • raised CK
 • کراتین کیناز را افزایش یافته
 • Raised creatine kinase
 • CEA
 • CEA
 • آنتی ژن کارسینومبریونیک
 • carcinoembryonic antigen
 • آنتی ژن کارسینومبریونیک افزایش یافته
 • Raised carcinoembryonic antigen
 • CA 19-9
 • CA 19-9
 • CA19-9
 • CA19-9
 • افزایش یافته CA19-9
 • Raised CA19-9
 • آنتی ژن سرطانی 125
 • cancer antigen 125
 • CA125
 • CA125
 • CA 125
 • CA 125
 • CA-125
 • CA-125
 • افزایش CA-125
 • Raised CA-125
 • CA15-3
 • CA15-3
 • CA 15-3
 • CA 15-3
 • CA 15-3 افزایش یافته
 • Raised CA 15-3
 • افزایش بیلی روبین
 • Raised bilirubin
 • آمیلاز را افزایش یافته
 • Raised amylase
 • آلفا فتوپروتئین
 • alpha-fetoprotein
 • آلفا فتوپروتئین
 • alpha fetoprotein
 • آلفا فتوپروتئین
 • AFP
 • آلفا فتوپروتئین افزایش یافته
 • Raised AFP
 • افزایش آلفا فتوپروتئین
 • Raised alpha fetoprotein
 • آلکالین فسفاتاز افزایش یافته
 • raised ALP
 • افزایش آلکالین فسفاتاز
 • Raised alkaline phosphatase
 • بثورات پورپورائی
 • Purpuric rash
 • افتادگی پلک 
 • Ptosis
 • خارش پاها
 • Itchy legs
 • خارش پاها
 • Pruritus of legs
 • خارش مقعد
 • Pruritus ani
 • خارش
 • itchiness
 • خارش
 • Pruritus
 • ضعف عضلانی ابتدای اندام
 • Proximal muscle weakness
 • پروتئین در ادرار
 • Proteinuria
 • جلو آمدن کره چشم
 • exophthalmus
 • برجسته شدن و بیرون زدن چشم
 • Proptosis
 • طولانی شدن زمان پروترومبین
 • Prolonged prothrombin time
 • طولانی شدن زمان خونریزی
 • Prolonged bleeding time
 • PTT طول کشیده
 • Prolonged activated partial thromboplastin time
 • PTT طول کشیده
 • Prolonged aPTT
 • سبکی سر
 • Light-headedness
 • سبکی سر (علائم سنکوپ)
 • Presyncope
 • بارداری > 20 هفته
 • Pregnant > 20 weeks
 • باردار < 20 هفته
 • Pregnant < 20 weeks
 • بارداری
 • pregnancy
 • باردار
 • Pregnant
 • افت فشار خون وضعیتی
 • Postural hypotension
 • بدتر شدن علائم پس از غذا
 • Postprandial worsening of symptoms
 • خونریزی پس از یائسگی
 • post menopausal bleeding
 • خونریزی پس از یائسگی
 • post-menopausal bleeding
 • خونریزی پس از یائسگی
 • Postmenopausal bleeding
 • خونریزی پس از مقاربت
 • Postcoital bleeding
 • پرادراری
 • Polyuria
 • تشنگی بیش از حد
 • Polydipsia
 • پلی سیتمی
 • Polycythaemia
 • افزایش تعداد گلبول های قرمزخون همراه با اریتروپویتین پایین
 • Polycythaemia
 • درد قفسه سینه که با تنفس تشدید می یابد
 • Pleuritic chest pain
 • درد مفصل انگشت دست
 • PIP pain
 • احساس گزگز و مورمور در حاشیه ها
 • Paraesthesia at the peripheries
 • احساس گزگز و مورمور در حاشیه ها
 • Pins and needles at the peripheries
 • حساسیت به نور
 • Photosensitivity
 • نور هراسی
 • Photophobia
 • صدا هراسی
 • Phonophobia
 • بثورات پتشی
 • Petechial rash
 • گریه مداوم یا بیش از حد
 • Persistent or excessive crying
 • بیماری اعصاب حسی محیطی
 • Peripheral sensory neuropathy
 • ادم محیطی
 • Peripheral oedema
 • بیماری اعصاب محیطی
 • Peripheral neuropathy
 • بیماری اعصاب حرکتی محیطی
 • Peripheral motor neuropathy
 • بثورات دور چشم
 • Periocular rash
 • درد پرینه
 • Perineal pain
 •  صدای مالشی پری کاردی
 • Pericardial rub
 • زخم اطراف مقعد
 • Perianal ulcer
 • توده مقعدی
 • anal mass
 • توده اطراف مقعدی
 • perianal mass
 • تورم اطراف مقعد
 • Perianal swelling
 • اختلال ادراکی
 • Perceptual disturbance
 • زخم آلت تناسلی (مردانه)
 • Penile ulcer
 • بثورات آلت تناسلی (مردانه)
 • Penile rash
 • درد آلت تناسلی (مردانه)
 • penile soreness
 • آلت تناسلی دردناک (مردانه)
 • sore penis
 • درد آلت تناسلی (مردانه)
 • Penile pain
 • توده آلت تناسلی (مردانه)
 • Penile lump
 • درد فوق عانه
 • suprapubic pain
 • درد قسمت تحتانی شکم
 • lower abdominal pain
 • درد لگن
 • Pelvic pain
 • تورم غده پاروتید
 • Parotid gland swelling
 • پارکینسونیسم
 • Parkinsonism
 • سوزن و سوزن شدن
 • pins & needles
 • سوزن و سوزن شدن
 • pins and needles
 • احساس گزگز و مورمور و داغ شدن در پوست
 • Paraesthesia
 • تورم عصب چشم
 • Papilloedema
 • pANCA
 • pANCA
 • تپش قلب
 • Palpitations
 • بثورات کف دست / کف پا
 • Palmar/plantar rash
 • تورم کف دست
 • Palm swelling
 • رنگ پریدگی
 • Pallor
 • زخم تناسلی بدون درد
 • non-painful genital ulcer
 • زخم تناسلی بدون درد
 • Painless genital ulcer
 • زخم دردناک ناحیه تناسلی
 • Painful genital ulcer
 • درد
 • Pain
 • توده دهان
 • mouth mass
 • توده دهانی
 • oral mass
 • توده دهان
 • oral lump
 • توده حفره دهان
 • Oral cavity lump
 • دیسک نوری کم رنگ شده
 • Pale optic disc
 • تحلیل رفتن عصب بینایی
 • Optic atrophy
 • فلج عضلات چشم
 • Ophthalmoplegia
 • التهاب مفاصل
 • Oligoarticular arthritis
 • قاعدگی منقطع و مختصر 
 • Oligoamenorrhoea
 • ادرار با بوی بد
 • Offensive smelling urine
 •  احساس درد در هنگام بلع غذا
 • Odynophagia
 • سردرد پس سری
 • Occipital headache
 • FEV1/FVC کاهش یافته
 • FEV1/FVC reduced
 • اسپیرومتری با الگوی انسدادی
 • Obstructive spirometry
 • حرکت غیرارادی کره چشم
 • Nystagmus
 • کم خونی نورموسیتیک
 • Normocytic anaemia
 • ادرار خونی میکروسکوپی
 • microscopic haematuria
 • ادرار خونی غیر قابل مشاهده
 • Non-visible haematuria
 • شب ادراری
 • Nocturia
 • ترشح از نوک پستان
 • Nipple discharge
 • نوتروفیلی
 • Neutrophilia
 • نوتروپنی
 • Neutropenia
 • سفتی گردن
 • Neck stiffness
 • گردن درد
 • Neck pain
 • توده گردن
 • neck mass
 • توده گردن
 • Neck lump
 • تهوع و استفراغ
 • nausea and vomiting
 • استفراغ
 • vomited
 • استفراغ
 • vomiting
 • حالت تهوع
 • nausea
 • حالت تهوع و استفراغ
 • Nausea & vomiting
 • آبرزیش بینی
 • rhinorrhoea
 • ترشحات بینی
 • Nasal discharge
 • بینی مسدود شده
 • blocked nose
 • انسداد بینی
 • Nasal blockage
 • تغییرات ناخن
 • Nail changes
 • گرفتگی عضلانی
 • Myoclonus
 • مردمک گشاد شده
 • dilated pupil
 • اتساع مردمک
 • Mydriasis
 • دردهای عضلانی
 • muscle pains
 • میالژی
 • Myalgia
 • مشکلات اسکلتی عضلانی
 • Musculoskeletal problems
 • ضعف عضلانی
 • Muscle weakness
 • گرفتگی عضلات
 • Muscle cramps
 • سوفل قلبی
 • Murmur
 • زخمهای دهانی
 • Mouth ulcers
 • درد در دهان
 • Mouth pain
 • ضایعه دهان
 • Mouth lesion
 • مردمک منقبض شده
 • constricted pupil
 •  انقباض و تنگ شدن مردمک چشم
 • Miosis
 • کم خونی میکروسیتیک
 • Microcytic anaemia
 • اسیدوز متابولیک
 • Metabolic acidosis
 • مدفوع سیاه رنگ
 • Melaena
 • درد مفصل اتصال انگشت با دست
 • MCP pain
 • سرخوشی
 • Mania
 • بثورات پروانه‌ای صورت
 • Malar rash
 • کم خونی ماکروسیتیک
 • Macrocytic anaemia
 • لنفوپنی
 • Lymphopenia
 • لنفوسیتوز
 • Lymphocytosis
 • لنفادنوپاتی
 • Lymphadenopathy
 • توده ربع فوقانی چپ شکم
 • LUQ mass
 • تورم ربع فوقانی چپ شکم
 • LUQ swelling
 • درد ربع فوقانی چپ شکم
 • left upper quadrant abdominal pain
 • درد ربع فوقانی چپ
 • left upper quadrant pain
 • درد ربع فوقانی چپ
 • LUQ pain
 • سمع کراکل ریه
 • Lung crackles
 • توده پوستی
 • Skin lump
 • مشکلات اندام تحتانی
 • Lower limb problems
 • درد پا
 • leg pain
 • درد اندام تحتانی
 • Lower limb pain
 • درد پایین کمر
 • Lower back pain
 • تب با درجه پایین
 • Low-grade pyrexia
 • TSH پایین
 • Low TSH
 • T4 پایین
 • Low T4
 • PTH پایین
 • Low PTH
 • پایین بودن هورمون پاراتیروئید
 • Low parathyroid hormone
 • افت سطح اکسیژن
 • Low oxygen saturations
 • افت آلبومین
 • hypoalbuminaemia
 • آلبومین کم
 • Low albumin
 • بی حسی
 • numbness
 • از دست دادن حس
 • Loss of sensation
 • از دست دادن میل جنسی
 • Loss of libido
 • درد پهلو
 • flank pain
 • درد کمر
 • Loin pain
 • توده کمر
 • Loin mass
 • درد ربع تحتانی چپ شکم
 • left lower quadrant abdominal pain
 • درد ربع تحتانی چپ شکم
 • LLQ abdominal pain
 • درد ربع تحتانی چپ
 • left lower quadrant pain
 • درد ربع تحتانی چپ
 • LIF pain
 • درد ربع تحتانی چپ
 • LLQ pain
 • توده لب
 • Lip lump
 • توده لب
 • lip mass
 • لنگیدن
 • Limp
 • فلج نیمه بدن
 • hemiplegia
 • ضعف اندام (یک طرفه)
 • Limb weakness (unilateral)
 • ضعف اندام (دوطرفه)
 • Limb weakness (bilateral)
 • بی حسی اندام (یک طرفه)
 • Limb numbness (unilateral)
 • بی حسی اندام (دو طرفه)
 • Limb numbness (bilateral)
 • لکوپنی
 • Leucopenia
 • لکوسیتوز
 • Leucocytosis
 • کسالت
 • malaise
 • همیشه خسته
 • tired all the time
 • خستگی
 • tiredness
 • خستگی
 • fatigue
 • بی حالی
 • Lethargy
 • درد پا/کمر با خم شدن به جلو کاهش می یابد
 • Leg/back pain eased by leaning forwards
 • ضعف اندام تحتانی
 • lower limb weakness
 • ضعف پا (یک طرفه)
 • Leg weakness (unilateral)
 • ضعف پا (دو طرفه)
 • Leg weakness (bilateral)
 • تورم پا
 • Leg swelling
 • بثورات پا
 • Leg rash
 • از دست دادن حسی در پا
 • sensory loss in a leg
 • بی حسی اندام تحتانی
 • lower limb numbness
 • بی حسی پا (یک طرفه)
 • Leg numbness (unilateral)
 • از دست دادن حس در هر دو پا
 • sensory loss in both legs
 • از دست دادن حس در هر دو پا
 • loss of sensation in both legs
 • بی حسی پا (دو طرفه)
 • Leg numbness (bilateral)
 • درد جانبی زانو
 • Lateral knee pain
 • زبان بزرگ
 • macroglossia
 • زبان بزرگ
 • Large tongue
 • زانو متورم
 • swollen knee
 • تورم زانو
 • Knee swelling
 • سفتی زانو
 • Knee stiffness
 • مشکلات زانو
 • Knee problems
 • زانو درد
 • Knee pain
 • مفاصل متورم
 • swollen joints
 • تورم مفصل
 • Joint swelling
 • سفتی مفصل
 • Joint stiffness
 • مشکلات مفصلی
 • Joint problems
 • درد مفاصل
 • arthralgia
 • درد مفاصل
 • Joint pain
 • درد فک
 • Jaw pain
 • درد هنگام جویدن
 • pain on chewing
 • درد هنگام غذا خوردن
 • pain on eating
 • لنگش فک
 • Jaw claudication
 • زردی
 • icterus
 • زردی
 • Jaundice
 • درد پا در راه رفتن
 • leg pain on walking
 • لنگش متناوب
 • Intermittent claudication
 • لکه بینی (واژن)
 • spotting
 • خونریزی قاعدگی نامنظم
 • irregular menstrual bleeding
 • خونریزی بین قاعدگی
 • Intermenstrual bleeding
 • لرزش در شروع حرکت داوطلبانه
 • Intention tremor
 • بیخوابی
 • Insomnia
 • لنفادنوپاتی اینگوینال
 • Inguinal lymphadenopathy
 • لب های ملتهب
 • Inflammed lips
 • کانال گوش ملتهب
 • Inflammed ear canal
 • افزایش رفلکس
 • hyperreflexia
 • افزایش رفلکس
 • Increased reflexes
 • افزایش اشتها
 • Increased appetite
 • تخلیه ناقص ادرار
 • Incomplete urinary emptying
 • اختلال در عملکرد کلیه
 • Impaired renal function
 • فشار خون پایین
 • Hypotension
 • ضایعات پوستی کم رنگ
 • Hypopigmented skin lesions
 • فسفار کاهش یافته
 • Hypophosphataemia
 • سدیم کاهش یافته
 • low sodium
 • سدیم کاهش یافته
 • Hyponatraemia
 • منیزم کاهش یافته
 • Hypomagnesaemia
 • پتاسیم کاهش یافته
 • Hypokalaemia
 • قند کاهش یافته
 • Hypoglycaemia
 • کلیسم کاهش یافته
 • Hypocalcaemia
 • فشار خون بالا
 • Hypertension
 • ضایعات پوستی سطحی پر رنگ
 • Hyperpigmentation
 • سدیم افزایش یافته
 • Hypernatraemia
 • پتاسیم افزایش یافته
 • Hyperkalaemia
 • قند افزایش یافته
 • Hyperglycaemia
 • کلسیم افزایش یافته
 • Hypercalcaemia
 • حساسیت شنوایی
 • Hyperacusis
 • خشونت صدا
 • Hoarseness
 • پرمویی غیر طبیعی
 • Hirsutism
 • سفتی مفصل ران
 • Hip stiffness
 • مشکلات مفصل ران
 • Hip problems
 • درد مفصل ران
 • Hip pain
 • تب با درجه بالا
 • High-grade pyrexia
 • TSH بالا
 • High TSH
 • T4 بالا
 • High T4
 • بزرگی کبد
 • Hepatomegaly
 • ترانس آمینازها را افزایش یافته
 • raised transaminases
 • آزمایش کبدی متختل با الگوی کبدی
 • Hepatocellular LFTs
 • درد پاشنه
 • Heel pain
 • ازدیاد خون در قاعدگی
 • menorrhagia
 • خونریزی شدید قاعدگی
 • Heavy menstrual bleeding
 • سنگینی، فشار، کشیدن اطراف واژن
 • Heaviness, pressure, dragging around vagina
 • عدم تحمل گرما
 • Heat intolerance
 • سوزش سردل
 • Heartburn
 • ناشنوایی
 • deafness
 • از دست دادن شنوایی
 • Hearing loss
 • سر درد
 • head pain
 • سردرد
 • Headache
 • ضعف دست
 • Hand weakness
 • درد دست
 • Hand pain
 • بی حسی دست
 • Hand numbness
 • مشکلات دست و مچ دست
 • Hand and wrist problems
 • توهم
 • Hallucinations
 • تنفس بدبو
 • Halitosis
 • خونریزی
 • Haemorrhage
 • خروج خون یا خلط خونی از ریه (همراه با سرفه)
 • Haemoptysis
 • وجود خون در ادرار
 • Haematuria
 • استفراغ خونی
 • Haematemesis
 • بزرگی پستان در مرد
 • Gynaecomastia
 • تورم کشاله ران
 • Groin swelling
 • درد کشاله ران
 • Groin pain
 • بزرگ شدن تیروئید
 • Goitre
 • التهاب زبان
 • Glossitis
 • احساس توده در گلو
 • sensation of lump in throat
 • التهاب لثه
 • Gingivitis
 • زخم ناحیه تناسلی
 • genital ulceration
 • زخم های تناسلی
 • genital ulcers
 • زخم تناسلی
 • Genital ulcer
 • تغییر کلی رنگ پوست
 • General change in skin colour
 • رفلاکس معده به مری
 • reflux
 • رفلاکس معده به مری
 • Gastro-oesophageal reflux
 • ترشح شیر از نوک پستان
 • milk discharge from nipple
 • ترشح شیر از نوک پستان
 • Galactorrhoea
 • FVC کاهش یافته
 • FVC reduced
 • هوای آزاد زیر دیافراگم در CXR
 • Free air under the diaphragm on CXR
 • احساس جسم خارجی در چشم
 • Foreign body sensation in the eye
 • درد مفصل شست پا
 • first MTP pain
 • درد پا
 • Foot pain
 • علائم شبیه آنفولانزا
 • Flu-like symptoms
 • اجسام شناور در چشم
 • Floaters
 • بثورات ناحیه های خمشی
 • Flexural rash
 • باد بیش از حد شکم
 • excessive wind
 • نفخ شکم
 • Flatulence
 • فتوپسی
 • photopsia
 • فلاش
 • Flashes
 • ضعف انگشت/شست
 • Finger/thumb weakness
 • بی حسی انگشت/شست
 • Finger/thumb numbness
 • درد انگشت
 • Finger pain
 • تغییر شکل انگشت
 • Finger deformity
 • هایپرترمی
 • hyperthermia
 • پیرکسیا
 • pyrexia
 • تب
 • Fever
 • FEV1 کاهش یافت
 • FEV1 reduced
 • انقباضات خودبخودی عضلات (Fasciculation)
 • Fasciculation of muscles
 • فوریت مدفوع
 • Faecal urgency
 • بی اختیاری مدفوع
 • Faecal incontinence
 • افتادگی صورت
 • facial droop
 • فلج عصب صورت
 • facial nerve palsy
 • ضعف صورت
 • Facial weakness
 • حساسیت صورت
 • Facial tenderness
 • تورم صورت
 • Facial swelling
 • بثورات صورت
 • Facial rash
 • درد صورت هنگام خم شدن به جلو بدتر می شود
 • Facial pain worse on bending forwards
 • درد صورت
 • Facial pain
 • بی حسی صورت
 • Facial numbness
 • گرگرفتگی صورت
 • Facial flushing
 • پلک های متورم
 • Swollen eyelids
 • التهاب پلک
 • Eyelid inflammation
 • درد چشم
 • ocular pain
 • ناراحتی چشم
 • ocular discomfort
 • چشم درد
 • Eye pain
 • خارش چشم
 • Itchy eyes
 • سوزش/خارش چشم
 • Eye irritation/itch
 • بیماری های چشم
 • Eye diseases
 • ترشحات چشم
 • Eye discharge
 • بثورات اکستانسور
 • Extensor rash
 • خواب آلودگی
 • sleepiness
 • خواب‌آلودگی مفرط در طول روز
 • Excessive daytime sleepiness
 • اریتم گرهی
 • Erythema nodosum
 • اریتم مولتی فرم
 • Erythema multiforme
 • ناتوانی جنسی
 • impotence
 • اختلال در نعوظ
 • Erectile dysfunction
 • خون دماغ شدن
 • Epistaxis
 • توده بالای شکم
 • upper abdominal mass
 • توده اپی گاستریک
 • epiagastric mass
 • تورم اپی گاستر
 • Epigastric swelling
 • درد بالای شکم
 • upper abdominal pain
 • درد اپی گاستر
 • Epigastric pain
 • ائوزینوفیلی
 • Eosinophilia
 • تورم آرنج
 • Elbow swelling
 • مشکلات آرنج
 • Elbow problems
 • درد آرنج
 • Elbow pain
 • ECG: وارونگی موج T
 • ECG: T wave inversion
 • ECG: ارتفاع ST
 • ECG: ST elevation
 • ECG: افسردگی ST
 • ECG: ST depression
 • ECG: فاصله QT طولانی
 • ECG: Long QT interval
 • ECG: هیپرتروفی بطن چپ
 • ECG: left ventricular hypertrophy
 • یافته های ECG
 • ECG findings
 • سیری زودرس
 • Early satiety
 • گوش درد
 • ear pain
 • اوتالژی
 • otalgia
 • گوش درد
 • Earache
 • خارش گوش
 • Ear itch
 • ترشحات گوش
 • Ear discharge
 • سوزش ادرار
 • Dysuria
 • دیستونی
 • Dystonia
 • تنگی نفس
 • short of breath
 • تنگی نفس
 • shortness-of-breath
 • دیس پنه
 • dyspnea
 • کوتاهی در تنفس
 • shortness of breath
 • تنگی نفس
 • Dyspnoea
 • دیسفازی
 • Dysphasia
 • دیسفاژی
 • Dysphagia
 • سوء هاضمه
 • Dyspepsia
 • دیسپارونی
 • Dyspareunia
 • دیسمنوره
 • Dysmenorrhoea
 • دیس دیادوکوکینزی
 • Dysdiadochokinesia
 • دیزآرتری
 • Dysarthria
 • پوست خشک
 • Dry skin
 • خشکی دهان
 • xerostomia
 • دهان خشک
 • Dry mouth
 • خشکی چشم
 • Dry eyes
 • سرفه خشک
 • Dry cough
 • دوبینی
 • Double vision
 • سرگیجه
 • Dizziness
 • ضعف عضلانی دیستال
 • Distal muscle weakness
 • تورم زیر زانو
 • swelling below the knee
 • تورم پا
 • Calf swelling
 • تورم دیستال پا
 • Distal leg swelling
 • درد دیستال ساق پا
 • Distal leg pain
 • درد مفصل نوک انگشتان
 • DIP pain
 • نازک شدن مو
 • hair thinning
 • ریزش موی منتشر
 • Diffuse hair loss
 • سایه دو طرفه منتشر در CXR
 • Diffuse bilateral shadowing on CXR
 • تزلزل ادرار
 • urinary hesitancy
 • مشکل در دفع ادرار
 • Difficulty passing urine
 • اسهال
 • Diarrhoea
 • پوسته پوسته شدن
 • Desquamation
 • افسردگی
 • Depression
 • کم آبی بدن
 • Dehydration
 • دیسپارونی عمیق
 • Deep dyspareunia
 • خواب آلودگی
 • drowsiness
 • کاهش سطح هوشیاری
 • Decreased consciousness level
 • لکه های تیره در بینایی
 • Dark spots in vision
 • داکتیلیت
 • Dactylitis
 • سرفه
 • Cough
 • حاشیه های سرد
 • Cool peripheries
 • استفاده کننده لنز تماسی
 • Contact lens wearer
 • یبوست
 • Constipation
 • تثبیت در CXR
 • Consolidation on CXR
 • ورم ملتحمه
 • Conjunctivitis
 • قولنج
 • Colic
 • عدم تحمل سرما
 • Cold intolerance
 • فراموشکار
 • forgetful
 • از دست دادن حافظه
 • memory loss
 • اختلال شناختی
 • Cognitive impairment
 • درد آرتروز انگشت
 • CMC pain
 • کلابینگ
 • Clubbing
 • حرکات غیر ارادی تند
 • jerky involuntary movements
 • کره
 • Chorea
 • تست های آنزیم کبدی انسدادی
 • Obstructive LFTs
 • تست های آنزیم های کبدی کلستاتیک
 • Cholestatic LFTs
 • درد قفسه سینه با نشستن رو به جلو کاهش می یابد
 • Chest pain eased by sitting forwards
 • درد قفسه سینه
 • Chest pain
 • ادم ملتحمه
 • conjunctival oedema
 • کموز
 • Chemosis
 • تغییر در عادت دفع
 • Change in bowel habit
 • لنفادنوپاتی دهانه رحم
 • Cervical lymphadenopathy
 • حساسیت حرکتی دهانه رحم
 • cervical motion tenderness
 • تحریک دهانه رحم
 • Cervical excitation
 • آنتی بادی های سیتوپلاسمی ضد نوتروفیل
 • cANCA
 • درد ساق پا
 • Calf pain
 • تاول های بزرگ (> 5 میلی متر)
 • large blisters (> 5mm)
 • تاول های پوستی
 • Bullae of skin
 • کبودی
 • Bruising
 • ماستالژی
 • mastalgia
 • درد سینه
 • Breast pain
 • توده سینه
 • Breast lump
 • ویژگی های سینه
 • Breast features
 • بثورات سینه
 • Breast rash
 • اریتم سینه
 • Breast erythema
 • برادی کینزی
 • Bradykinesia
 • برادی کاردی
 • Bradycardia
 • مشخصات استخوانی
 • Bone profile
 • درد استخوان
 • Bone pain
 • خط آبی روی لثه
 • Blue line on gum
 • کانال گوش مسدود شده است
 • Blocked ear canal
 • نفخ
 • Bloating
 • بثورات تاول زا
 • Blistering rash
 • خونریزی مزمن
 • chronic bleeding
 • تمایل به خونریزی
 • Bleeding tendency
 • سفتی دو طرفه شانه
 • Bilateral shoulder stiffness
 • درد دو طرفه شانه
 • Bilateral shoulder pain
 • از دست دادن شنوایی
 • hearing loss
 • کم شنوایی دو طرفه
 • Bilateral hearing loss
 • ادم دو طرفه اندام تحتانی
 • bilateral lower limb oedema
 • ادم مچ پا
 • ankle oedema
 • مچ پا متورم
 • swollen ankles
 • تورم دو طرفه دیستال پا
 • Bilateral distal leg swelling
 • شخصیت تغییر یافته
 • altered personality
 • تغییرات شخصیتی
 • personality changes
 • رفتار غیر طبیعی
 • abnormal behaviour
 • رفتار نامناسب
 • inappropriate behaviour
 • مشکلات رفتاری
 • Behavioural problems
 • کراکل
 • Basal crackles
 • کمر درد
 • Back pain
 • توده زیر بغل
 • axillary mass
 • توده زیر بغل
 • axillary lump
 • لنفادنوپاتی زیر بغل
 • axillary lymphadenopathy
 • لنفادنوپاتی زیر بغل
 • Axilla lymphadenopathy
 • هاله بینایی
 • Aura
 • راه رفتن آتاکسیک
 • Ataxic gait
 • آتاکسی
 • Ataxia
 • صدای غیرطبیعی شریانی
 • Arterial bruit
 • ضعف بازو (یک طرفه)
 • Arm weakness (unilateral)
 • ضعف بازو (دوطرفه)
 • Arm weakness (bilateral)
 • از دست دادن حسی در بازو
 • sensory loss in arm
 • بی حسی بازو (یک طرفه)
 • Arm numbness (unilateral)
 • از دست دادن حس در هر دو بازو
 • sensory loss in both arms
 • از دست دادن حس در هر دو بازو
 • loss of sensation in both arms
 • بی حسی بازو (دو طرفه)
 • Arm numbness (bilateral)
 • اضطراب
 • Anxiety
 • آزمایش آنتی‌بادی‌ ضد سیتوپلاسم نوتروفیل
 • ANCA
 • آنتی بادی سیتوپلاسمی ضد نوتروفیل
 • Antineutrophil cytoplasmic antibody
 • ضد TTG
 • anti-TTG
 • آنتی بادی ترانس گلوتامیناز ضد بافت
 • Anti-tissue transglutaminase antibody
 • ضد TPO
 • anti-TPO
 • آنتی بادی ضد پراکسیداز تیروئید
 • Anti-thyroid peroxidase antibody
 • آنتی بادی های پروتئین ضد ریبونوکلئر
 • anti-ribonuclear protein antibodies
 • آنتی بادی های ضد RNP
 • anti-RNP antibodies
 • آنتی بادی ضد RNP
 • Anti-RNP antibody
 • آنتی بادی های ضد هسته ای
 • anti-nuclear antibodies
 • آزمایش آنتی بادی ضد هسته ای مثبت است
 • ANA positive
 • آزمایش آنتی بادی ضد هسته ای
 • ANA
 • آنتی بادی ضد هسته ای
 • Anti-nuclear antibody
 • آنتی بادی های ضد میتوکندری
 • anti-mitochondrial antibodies
 • آزمایش آنتی بادی علیه میتوکندری مثبت است
 • AMA positive
 • آزمایش آنتی بادی علیه میتوکندری
 • AMA
 • آنتی بادی ضد میتوکندری
 • Anti-mitochondrial antibody
 • آنتی بادی های ضد پپتید های حلقوی سیترولینه
 • Anti-CCP antibody
 • سابقه یووئیت قدامی
 • history of anterior uveitis
 • یووئیت قدامی
 • Anterior uveitis
 • گردن درد قدامی
 • Anterior neck pain
 • توده قدامی گردن
 • Anterior neck lump
 • تورم قدامی زانو
 • Anterior knee swelling
 • بی اشتهایی
 • Anorexia
 • درد پری آنال
 • perianal pain
 • درد مقعد
 • anal pain
 • درد آنورکتال
 • Anorectal pain
 • ویژگی های آنورکتال
 • Anorectal features
 • مچ پا متورم
 • swollen ankle
 • تورم مچ پا
 • Ankle swelling
 • درد مچ پا
 • Ankle pain
 • مشکلات مچ پا و پا
 • Ankle and foot problems
 • کم خونی
 • Anaemia
 • آمنوره
 • Amenorrhoea
 • از دست دادن میدان بینایی ارتفاعی
 • Altitudinal visual field loss
 • آلوپسی
 • Alopecia
 • افزایش بی کربنات
 • raised bicarbonate
 • آلکالوز
 • Alkalosis
 • گیجی حاد
 • Acute confusion
 • آکنه
 • Acne
 • اسیدوز
 • Acidosis
 • آکانتوز نیگریکانس
 • Acanthosis nigricans
 • عدم وجود نبض محیطی
 • Absent peripheral pulse
 • خونریزی واژن
 • pv bleeding
 • خونریزی واژینال
 • vaginal bleeding
 • خونریزی غیر طبیعی واژن
 • Abnormal vaginal bleeding
 • غشای غیر طبیعی پرده گوش
 • Abnormal tympanic membrane
 • معاینه غیر طبیعی شانه
 • Abnormal shoulder examination
 • اختلال در تست های عملکرد کبد
 • deranged liver function tests
 • تست های غیر طبیعی عملکرد کبد
 • abnormal liver function tests
 • تست LFT غیر طبیعی
 • Abnormal LFTs
 • معاینه غیر طبیعی لگن
 • Abnormal hip examination
 • راه رفتن غیر طبیعی
 • unsteady gait
 • راه رفتن ناپایدار
 • unstable gait
 • راه رفتن غیر طبیعی
 • Abnormal gait
 • کانال گوش غیر طبیعی
 • Abnormal ear canal
 • سمع غیر طبیعی قفسه سینه
 • Abnormal chest auscultation
 • توده شکمی
 • abdominal mass
 • اتساع شکم
 • abdominal distension
 • تورم شکم
 • Abdominal swelling
 • درد شکم
 • Abdominal pain
 • تورم مفصل شست پا
 • 1st MTP swelling
 • درد مفصل شست پا
 • 1st MTP pain
 • به سرعت توسعه یافته است (دقیقه)
 • به طور حاد توسعه یافته (ساعت)
 • به طور پیوسته توسعه یافته (روز)
 • توسعه مزمن (روز)
 • در حال بررسی ...
  0%

  آقا خانم

 • Elbow joint unstable (Elbow instability)
 • Shoulder pain without recent injury/trauma history
 • Shoulder pain following recent injury
 • Intractable pruritus without rash (Chronic itch without rash)
 • Solitary nonhealing skin lesion
 • Excessive yawning
 • Postpartum state (Puerperium)
 • Postpartum state
 • Postpartum state (Patient recently gave birth)
 • Currently pregnant (Gestating patient)
 • Currently pregnant (Pregnancy confirmed)
 • Currently pregnant (Gestation)
 • Currently pregnant
 • Difficulty chewing (Pain while chewing)
 • Difficulty chewing (Trouble chewing)
 • Difficulty chewing (Chewing hurts)
 • Difficulty chewing (Can't chew)
 • Difficulty chewing
 • Knee popping sensation
 • Knee popping sensation (Mechanical knee symptoms)
 • Parosmia (Altered smell perception)
 • Parosmia (Distorted perception of smells)
 • No recent injury to knee (No reported trauma to knee)
 • No recent injury to knee (Nontraumatic knee pain)
 • No recent injury to knee
 • No recent injury to knee (Knee pain without acute trauma)
 • No recent injury to knee (Knee pain without recent trauma)
 • Recent injury to knee
 • Recent injury to knee (Knee pain after acute injury)
 • Recent injury to knee (Knee pain following acute trauma)
 • Generalized knee pain (Pain in entire knee region)
 • Generalized knee pain
 • Generalized knee pain (Diffuse knee pain)
 • Generalized knee pain (Entire knee hurts)
 • Generalized knee pain (Non-localized knee pain)
 • Patella alta (High riding patella)
 • Patella alta
 • Patella baja (Low-riding patella)
 • Patella baja (Low lying patella)
 • Patella baja
 • Decreased grip strength (Difficulty using palmar grip)
 • Decreased grip strength (Difficulty gripping using supination of wrist)
 • Decreased grip strength (Difficulty using scissor grip)
 • Decreased grip strength (Difficulty using pincer grip)
 • Decreased grip strength (Hand grip strength reduced)
 • Decreased grip strength (Difficulty gripping using pronation of wrist)
 • Decreased grip strength (Difficulty gripping using opposition of thumb)
 • Decreased grip strength
 • Lateral knee pain
 • Inferior knee pain
 • Malnutrition
 • Urine color change (Red urine)
 • Urine color change (Purple urine)
 • Urine color change (Orange urine)
 • Urine color change (Blue urine)
 • Urine color change (Abnormal urine color)
 • Urine color change (Green urine)
 • Urine color change
 • Feeling of foreign body in eye (Sensation of ocular FB)
 • Feeling of foreign body in eye (Feeling of ocular FB)
 • Feeling of foreign body in eye
 • Superior knee pain
 • Rosenbach sign of aortic regurgitation
 • Puddle sign positive
 • Grey Turner sign positive (Abdominal wall discoloration on flank)
 • Grey Turner sign positive
 • Grey Turner sign positive (Flank ecchymosis)
 • Cullen sign positive (Periumbilical bluish discoloration)
 • Cullen sign positive (Abdominal discoloration around umbilicus)
 • Cullen sign positive
 • Bryan sign positive
 • Alders sign positive (Alders sign maintains pain)
 • Alders sign positive (Klein sign positive)
 • Boyce sign positive
 • Rovsing sign positive
 • Psoas sign positive (Cope psoas sign positive)
 • Psoas sign positive
 • Psoas sign positive (Iliopsoas rigidity test)
 • Obturator sign positive
 • Foot cramp
 • Bicipital groove pain
 • Lateral shoulder pain
 • Sternoclavicular joint pain
 • Acromioclavicular joint pain
 • Clavicle pain
 • Clavicle pain (Collar bone pain)
 • Medial knee pain
 • Posterior knee pain
 • Inferior pole of patella pain
 • Shoulder locking
 • Shoulder locking (Shoulder grabbing sensation)
 • Shoulder joint crepitus (Shoulder popping sensation)
 • Shoulder joint crepitus (Audible grinding or cracking of shoulder joint)
 • Shoulder joint unstable
 • Shoulder joint unstable (Shoulder laxity)
 • Shoulder joint unstable (Glenohumeral instability)
 • Shoulder pain with activity
 • Shoulder pain with activity (Shoulder joint painful on movement)
 • Knee pain with activity (Knee pain when kneeling)
 • Knee pain with activity (Knee pain when walking)
 • Knee pain with activity (Knee pain when moving)
 • Knee pain with activity (Knee pain with motion)
 • Knee pain with activity (Knee pain with exertion)
 • Knee pain with activity (Knee pain during sports)
 • Knee pain with activity (Knee pain when ascending stairs)
 • Knee pain with activity (Knee pain when squatting)
 • Knee pain with activity (Knee pain when running)
 • Knee pain with activity (Knee joint painful on movement)
 • Knee pain with activity (Knee pain when jumping)
 • Knee pain with activity
 • Knee locking (Mechanical knee symptoms)
 • Knee locking (Knee grabbing sensation)
 • Knee locking
 • Unstable knee (Wobbly knee)
 • Unstable knee (Varus-valgus instability)
 • Unstable knee (Medial collateral ligament instability)
 • Unstable knee (Knee joint laxity)
 • Unstable knee (Lateral collateral ligament instability)
 • Unstable knee (Knee buckling)
 • Unstable knee (MCL instability)
 • Unstable knee (LCL instability)
 • Unstable knee (Knee gives way)
 • Unstable knee
 • Unsteady gait (Unsteady when walking)
 • Unsteady gait
 • Arm numbness
 • Bilateral vision loss (Binocular vision loss)
 • Bilateral vision loss
 • Unilateral vision loss
 • Unilateral vision loss (Monocular vision loss)
 • Bilateral shoulder pain
 • Orthostatic headache
 • Thunderclap headache
 • Stabbing headache
 • Stabbing headache (Jabs and jolts headache)
 • Stabbing headache (Ice-pick headache)
 • Pulsatile headache (Throbbing headache)
 • Pulsatile headache
 • Knee crepitus (Audible grinding or cracking of knee joint)
 • Penile discharge (Discharge from penis)
 • Fecal incontinence (Stool soiling)
 • Fecal incontinence (Involuntary bowel movements)
 • Fecal incontinence (Stool leakage)
 • Fecal incontinence (Involuntary defecation)
 • Fecal incontinence (Bowel incontinence)
 • Fecal incontinence (Anal incontinence)
 • Fecal incontinence
 • Ear pressure sensation (Plugged ear)
 • Ear pressure sensation (Muffled ear)
 • Ear pressure sensation (Clogged ear)
 • Ear pressure sensation (Otic pressure)
 • Ear pressure sensation (Ear fullness)
 • Ear pressure sensation
 • Ear pressure sensation (Aural fullness)
 • Frontal headache
 • Temporal headache (Pain in temple)
 • Bilateral headache
 • Unilateral headache
 • Unilateral headache (Side-locked headache)
 • Unilateral headache (One-sided headache)
 • Foul smelling stool (Rancid stool)
 • Foul smelling stool (Offensive feces)
 • Foul smelling stool
 • Hard stool (Hard feces)
 • Liquid stool
 • Liquid stool (Liquid feces)
 • Liquid stool (Watery stool)
 • Foul smelling urine
 • Nose pain
 • Sinus pain (Sinus tenderness)
 • Sinus pain
 • Chronic diarrhea (Chronic diarrhoea)
 • Snoring (Snores)
 • Left arm pain
 • Retching
 • Retching (Gag)
 • Retching (Dry heaves)
 • Secretory diarrhea
 • Early satiety (Feeling full quickly)
 • Early satiety (Early fullness)
 • Early satiety
 • Thoracic back pain (Upper back pain)
 • Thoracic back pain
 • Back pain (Backache)
 • Weak urine flow (Slow pee stream)
 • Weak urine flow (Poor urinary stream)
 • Weak urine flow (Weak pee stream)
 • Weak urine flow
 • Orchitis (Testicular inflammation)
 • Wrist drop (Drop hand)
 • Wrist drop
 • Temperature sensation reversal
 • Temperature sensation reversal (Hot and cold sensation switched)
 • Rib pain
 • Winged scapula
 • Portal hypertension (Hypertension of portal vein)
 • Portal hypertension (PHT)
 • Portal hypertension (High blood pressure in the hepatic portal system)
 • Portal hypertension (Increased pressure of portal venous system)
 • Portal hypertension
 • Involuntary movement
 • Prolonged capillary refill (Increased capillary filling time)
 • Prolonged capillary refill
 • Prolonged capillary refill (Slow capillary refill)
 • Genu varum
 • Genu varum (Bow legged)
 • Genu varum (Bandy legged)
 • Central obesity (Truncal obesity)
 • Central obesity (Visceral fat)
 • Central obesity (Beer belly)
 • Central obesity (Central adiposity)
 • Central obesity (Abdominal fat)
 • Central obesity
 • Phonophobia (Sonophobia)
 • Phonophobia (Ligyrophobia)
 • Bilious emesis (Vomiting bile)
 • Pica (Trichophagia)
 • Pica (Pagophagia)
 • Pica (Lithophagia)
 • Pica (Eating hair)
 • Pica (Geophagia)
 • Pica (Eating feces)
 • Pica (Eating dirt)
 • Pica (Coprophagia)
 • Pica (Eating clay)
 • Pica (Eating ice)
 • Pica (Eats non-food objects)
 • Posterior rhinorrhea (Postnasal runny nose)
 • Posterior rhinorrhea
 • Posterior rhinorrhea (Postnasal drip)
 • Supernumerary teeth (Supernumerary tooth)
 • Supernumerary teeth
 • Supernumerary teeth (Too many teeth)
 • Supernumerary teeth (Supernumerary dentition)
 • Unexplained falls (Unexplained falling)
 • Excessive crying
 • Paranoid ideation
 • Psychotic behavior (Delusions)
 • Psychotic behavior
 • Reduced libido (Hypoactive sexual desire)
 • Reduced libido (Reduced sex drive)
 • Aggressive behavior (Violent behavior)
 • Aggressive behavior
 • Compulsive behavior
 • Supraclavicular lymphadenopathy (Supraclavicular adenopathy)
 • Goiter (Lump in neck)
 • Goiter (Lump in throat)
 • Goiter (Bump in throat)
 • Goiter (Big thyroid gland)
 • Goiter (Enlarged thyroid)
 • Gastrointestinal bleed (GIH)
 • Gastrointestinal bleed
 • Task-specific tremor
 • Postural tremor
 • Binocular diplopia
 • Binocular diplopia (Perception of two images secondary to misalignment of the eyes)
 • Binocular diplopia (Double vision with both eyes open)
 • Monocular diplopia
 • Monocular diplopia (Double vision with one eye open)
 • Monocular diplopia (Perception of two images when viewing with one eye)
 • Positional vertigo
 • Lip numbness
 • Penile numbness
 • Hand numbness
 • Tongue numbness
 • Foot numbness
 • Renal bruit (Whooshing sound heard over renal arteries)
 • Renal bruit (Rushing sound heard over renal arteries)
 • Renal bruit
 • Temporal artery bruit (Whooshing sound heard over the temporal artery)
 • Temporal artery bruit (Rushing sound heard over the temporal artery)
 • Temporal artery bruit
 • Femoral bruit (Whooshing sound heard over the femoral artery)
 • Femoral bruit (Turbulent flow in femoral artery)
 • Femoral bruit (Swishing sound heard over the femoral artery)
 • Femoral bruit (Rushing sound heard over the femoral artery)
 • Femoral bruit
 • Carotid bruit (Whooshing sound heard over the carotid artery)
 • Carotid bruit (Rushing sound heard over the carotid artery)
 • Carotid bruit (Swooshing sound heard in neck)
 • Carotid bruit
 • Carotid bruit (Swooshing sound over the carotid artery)
 • Abdominal bruit (Swishing sound heard over abdomen)
 • Abdominal bruit (Whooshing sound heard over spleen)
 • Abdominal bruit (Murmurs heard during auscultation of the abdomen)
 • Abdominal bruit (Washing machine sound heard over abdomen)
 • Abdominal bruit
 • Abdominal bruit (Rushing sound heard over abdomen)
 • Abdominal bruit (Ausculatory abdominal sound)
 • Abdominal bruit (Whooshing sound heard over abdominal aorta)
 • Bruit (Rushing sound)
 • Bruit (Whooshing noise heard with stethoscope)
 • Bruit (Vascular murmur)
 • Bruit
 • Bruit (Audible vascular sound due to turbulent blood flow)
 • Bruit (Whooshing sound caused by rapid blood flow through the arteries)
 • Finger pain
 • Hyperacusis (Oversensitive hearing)
 • Hyperacusis (Auditory hyperacuity)
 • Anhedonia (Loss of capacity for enjoyment)
 • Facial numbness (Numbness of face)
 • Impaired cognition (Cognitive impairment)
 • Suicidal ideation
 • Pneumaturia (Pee bubbles)
 • Pneumaturia (Urine bubbles)
 • Pneumaturia
 • Pneumaturia (Air in urine)
 • Facial flushing (Red face after eating food)
 • Facial flushing (Face flushes after eating)
 • Facial flushing (Face turns red)
 • Developmental delay
 • Facial pain
 • Urinary urgency
 • Urinary urgency (Urgency of micturition)
 • Intermittent diplopia (Seeing double intermittently)
 • Intermittent diplopia (Intermittent double vision)
 • Persistent diplopia (Constantly seeing double)
 • Persistent diplopia (Persistent double vision)
 • Mouth or throat symptoms
 • Bradykinesia (Slow movement)
 • Hypoxia (Decreased oxygen supply)
 • Hypoventilation (Reduced air entering pulmonary alveoli)
 • Weak cry
 • Weak cry (Aphonic cry)
 • Poor feeding (Weak suck)
 • Poor feeding
 • Myoclonus (Sudden muscle contraction)
 • Myoclonus (Myoclonic jerks)
 • Hallucination
 • Hallucination (False sensory perception)
 • Hallucination (Auditory hallucination)
 • Anhidrosis
 • Anhidrosis (Absent sweating)
 • Hyperthermia (Heat load exceeds heat loss)
 • Hyperthermia (Uncontrollable increase in body temperature)
 • Vaginal dryness
 • Orthopnea
 • Orthopnea (Difficulty breathing while lying down)
 • Orthopnea (Air hunger while lying down)
 • Anuria (Passes no urine)
 • Hiccups (Singultus)
 • Hiccups
 • Focal neurologic deficit
 • Eye discharge (Sticky eye)
 • Eye discharge (Eye secretion)
 • Eye discharge (Ocular discharge)
 • Eye discharge (Eyelid mattering)
 • Eye discharge (Runny eye)
 • Eye discharge
 • Eructation (Burping)
 • Eructation (Belching)
 • Regurgitation (Spitting up)
 • Regurgitation
 • Pale feces (Light stool)
 • Pale feces (Grey stools)
 • Pale feces (Gray stool)
 • Pale feces
 • Pale feces (Clay colored stool)
 • Pale feces (Acholic stool)
 • Pale feces (Ivory-colored stool)
 • Macrosomia (Large infant)
 • Macrosomia (Large-for-dates infant)
 • Macrosomia (Fetal giant)
 • Bradypnea (Decreased respiratory rate)
 • Bradypnea
 • Bradypnea (Slow respirations)
 • Bradypnea (RR decreased)
 • Weight gain (Weight increasing)
 • Weight gain
 • Buttock pain
 • Buttock pain (Pygalgia)
 • Flatulence (Farting)
 • Flatulence (Passage of gas by anus)
 • Systolic murmur (Whooshing sound during systole)
 • Systolic murmur (Turbulent systole)
 • Systolic murmur (SEM)
 • Systolic murmur (Rasping sound during systole)
 • Systolic murmur (Murmur during or after the first heart sound)
 • Systolic murmur (Humming heart sound with systolic timing)
 • Systolic murmur (Ejection murmur)
 • Systolic murmur
 • Diastolic murmur (Whooshing sound during diastole)
 • Diastolic murmur (Turbulent diastole)
 • Diastolic murmur (Swishing sound during diastole)
 • Diastolic murmur (Rasping sound during diastole)
 • Diastolic murmur (Humming heart sound during diastole)
 • Diastolic murmur
 • Wide pulse pressure (Large difference between systolic and diastolic blood pressures)
 • Wide pulse pressure (Wide difference between top and bottom blood pressure numbers)
 • Wide pulse pressure (Big difference between systolic and diastolic pressure)
 • Wide pulse pressure (Big difference between the two blood pressure numbers)
 • Wide pulse pressure
 • Wide pulse pressure (Difference in blood pressure numbers)
 • Bounding pulse (Racing heart)
 • Bounding pulse (Heart is pounding)
 • Bounding pulse (Large volume pulse)
 • Bounding pulse (Strong throbbing felt over one of the arteries in the body)
 • Bounding pulse (Pulse bobs in time with heartbeat)
 • Bounding pulse (Hard pulse in arms and legs)
 • Bounding pulse (Can feel pulse all over)
 • Bounding pulse
 • Adnexal mass on pelvic exam
 • Purulent cervical discharge (Purulent vaginal discharge)
 • Purulent cervical discharge (Pus from cervix)
 • Purulent cervical discharge
 • Recurring fever episodes (Relapsing fever)
 • Recurring fever episodes
 • Spiking fever (Spiking temperature)
 • Spiking fever
 • Presyncope (Near syncope)
 • Presyncope (Lightheadedness)
 • Presyncope (Feels faint)
 • Nocturia (Peeing more at night)
 • Nocturia
 • Nocturia (Nycturia)
 • Nocturia (Frequent urination at night)
 • Suprapubic pain (Hypogastric pain)
 • Suprapubic pain (Abdominal pain above pubic area)
 • Swan-neck deformity
 • Pelvic mass
 • Pelvic mass (Pelvic lump)
 • Neck mass
 • Atrial enlargement (Left atrial hypertrophy)
 • Atrial enlargement (LAE)
 • Atrial enlargement (Atrial dilation)
 • Atrial enlargement
 • Globus sensation (Frog in throat)
 • Globus sensation (Lump in throat feeling)
 • Globus sensation
 • Hypoactive bowel sounds (Diminished bowel sounds)
 • Hypoactive bowel sounds
 • Polyuria (Increased amount of urine passed)
 • Polyuria (Peeing a lot)
 • Polyuria (Excessive urination)
 • Polyuria (Peeing large amounts)
 • Polyuria (Urine volume increased)
 • Aphasia (Impaired language comprehension or expression)
 • Aphasia
 • Pelvic pain (Pelvis painful)
 • Rectal mass
 • Rectal mass (Rectal lump)
 • Perianal pain (Pain around the anus)
 • Pelvic cramp
 • Liver failure
 • Liver failure (Hepatic failure)
 • Groin pain (Inguinodynia)
 • Groin pain
 • Breast mass (Breast lump)
 • Breast mass
 • Breast mass (Breast irregular nodularity)
 • Abdominal cramp (Abdominal cramping)
 • Abdominal mass
 • Leg cramp
 • Leg cramp (Lower limb cramp)
 • Muscle cramp
 • Muscle cramp (Cramp)
 • Decreased pinprick sensation
 • Decreased touch sensation
 • Vibratory sense decreased
 • Tongue paresis (Lingual paresis)
 • Ear pruritus (Ear itch)
 • Pulsatile tinnitus (Pulsing ear ringing)
 • Pulsatile tinnitus (Pulsing ear noise)
 • Pulsatile tinnitus (Heartbeat-like noise in ears)
 • Pulsatile tinnitus (Pulse in ears)
 • Pulsatile tinnitus
 • Anxiety (Anxiousness)
 • Dysmenorrhea (Secondary dysmenorrhea)
 • Dysmenorrhea (Menorrhalgia)
 • Virilization (Virilism)
 • Virilization (Abnormal development of male secondary sexual characteristics)
 • Galactorrhea not associated with childbirth
 • Galactorrhea not associated with childbirth (Milk from nonpregnant breast)
 • Galactorrhea not associated with childbirth (Inappropriate lactation)
 • Breast pain
 • Uvula edema (Swollen uvula)
 • Uvula edema (Enlarged uvula)
 • Uvula edema (Uvular swelling)
 • Nocturnal enuresis (Nocturnal incontinence of urine)
 • Nocturnal enuresis (Bedwetting)
 • Subcutaneous emphysema (Gas in subcutaneous tissue)
 • Decreased cough reflex (Impaired cough reflex)
 • Oligomenorrhea (Period does not happen regularly)
 • Oligomenorrhea (Infrequent menstrual periods)
 • Exertional dyspnea (SOBOE)
 • Exertional dyspnea (Exercise intolerance)
 • Exertional dyspnea (Can't catch breath)
 • Exertional dyspnea
 • Exertional dyspnea (Short of breath with activity)
 • Exertional dyspnea (DOE)
 • Exertional dyspnea (Shortness of breath on exertion)
 • Jaw pain (Tender jaw)
 • Jaw pain (Jaw soreness)
 • Jaw pain (Mandibular pain)
 • Jaw pain (Jaw hurts)
 • Jaw pain (Jaw claudication)
 • Jaw pain (Jaw aches)
 • Jaw pain (Jaw is aching)
 • Jaw pain
 • Testicular atrophy (Balls getting smaller)
 • Testicular atrophy (Balls shrinking)
 • Testicular atrophy
 • Testicular mass
 • Testicular mass (Testicular lump)
 • Night blindness (Poor night sight)
 • Night blindness (Poor night vision)
 • Night blindness (Difficulty seeing in dim light)
 • Night blindness (Bad night vision)
 • Night blindness
 • Night blindness (Nyctalopia)
 • Dystonia (Abnormal muscle contraction)
 • Rigidity (Stiffness)
 • Rigidity
 • Asterixis (Liver flap)
 • Asterixis (Flapping wrist tremor)
 • Apraxia (Impaired movements)
 • Areflexia (Absent reflex)
 • Pulsus paradoxus (Weakened pulse when inhaling)
 • Pulsus paradoxus (Decreased blood pressure during inspiration)
 • Pulsus paradoxus (Kussmaul pulse)
 • Neck vein distension (Large vein on side of neck)
 • Neck vein distension (Neck vein looks like rope)
 • Neck vein distension (Neck vein looks large)
 • Neck vein distension (Bulging neck vein)
 • Neck vein distension (Vein on the side of the neck appears to bulge)
 • Neck vein distension (Oversized neck vein)
 • Neck vein distension
 • Neck vein distension (JVD)
 • Neck vein distension (Jugular vein distension)
 • Decreased heart sounds
 • Decreased heart sounds (Muffled heart sounds)
 • Decreased heart sounds (Decreased intensity of first heart sound)
 • Decreased heart sounds (Fewer heart noises heard)
 • Decreased heart sounds (Diminished heart sounds)
 • Decreased heart sounds (Fewer noises generated by the beating heart)
 • Pericardial friction rub (Extra heart sound on auscultation)
 • Pericardial friction rub
 • Flaccid paralysis
 • Inability to bear weight
 • Shoulder pain
 • Wrist pain (Arthralgia of wrist)
 • Wrist pain
 • Wrist pain (Wrist joint pain)
 • Elbow pain
 • Hip pain (Coxalgia)
 • Hip pain (Arthralgia of hip)
 • Hip pain
 • Knee pain (Gonalgia)
 • Knee pain (Knee arthralgia)
 • Knee pain
 • Knee pain (Knee joint pain)
 • Ankle pain
 • Hemorrhagic ascites (Bloody ascites)
 • Hemorrhagic ascites (Hemorrhagic fluid accumulation in peritoneal cavity)
 • Opisthotonus (Opisthotonic posturing)
 • Opisthotonus (Back arch)
 • Neck pain (Cervical motion tenderness)
 • Neck pain (Cervicodynia)
 • Neck pain
 • Trismus (Lockjaw)
 • Trismus (Jaw spasm)
 • Epigastric pain (Epigastric tenderness)
 • Epigastric pain (Stomach pain)
 • Epigastric pain (Hypochrondrial pain)
 • Epigastric pain
 • Diffuse abdominal pain
 • Periumbilical pain (Abdominal pain around the navel)
 • Periumbilical pain (Periumbilical abdominal pain)
 • Left lower quadrant pain (LLQ pain)
 • Left lower quadrant pain
 • Right lower quadrant pain (RLQ pain)
 • Right lower quadrant pain
 • Lower abdominal pain
 • Left upper quadrant pain (LUQ pain)
 • Left upper quadrant pain
 • Right upper quadrant pain (RUQ pain)
 • Right upper quadrant pain
 • Upper abdominal pain
 • Polydipsia (Excessive thirst)
 • Polydipsia (Drinks continuously)
 • Otorrhea (Ear seeping fluid)
 • Otorrhea (Ear leaking fluid)
 • Otorrhea (Discharge or drainage of fluid from ear)
 • Toothache
 • Toothache (Teeth pain)
 • Toothache (Sore tooth)
 • Toothache (Tooth hurts)
 • Toothache (Dentalgia)
 • Toothache (Tooth ache)
 • Toothache (Odontalgia)
 • Melena
 • Melena (Altered blood in stools)
 • Melena (Black, tarry, foul-smelling stool)
 • Nephromegaly (Renomegaly)
 • Nephromegaly (Large kidney)
 • Nephromegaly (Enlarged kidney)
 • Hyperphagia (Polyphagia)
 • Hyperphagia (Increased appetite)
 • Foaming at mouth
 • Easy bruising (Bruises easily)
 • Erectile dysfunction (Impotence)
 • Erectile dysfunction (Failure of erection)
 • Erectile dysfunction
 • Leukocoria (White pupillary reflex)
 • Leukocoria (White middle of eye)
 • Leukocoria (White pupil appearance)
 • Photopsia (Flickering lights)
 • Photopsia (Perceived flashing lights)
 • Floaters (Musca volitans)
 • Floaters (Vitreous floater)
 • Floaters (Spot in field of vision)
 • Floaters (Myodesopsia)
 • Floaters
 • Floaters (Floaters in visual field)
 • Afferent pupillary defect (Marcus-Gunn pupillary sign)
 • Afferent pupillary defect (Swinging flashlight sign)
 • Afferent pupillary defect (APD)
 • Afferent pupillary defect
 • Hemarthrosis (Haemarthrosis)
 • Hemarthrosis (Joint hemorrhage)
 • Ocular hypotony (Low IOP)
 • Ocular hypotony (Globe hypotension)
 • Ocular hypertension (Elevated intraocular pressure)
 • Ocular hypertension (High IOP)
 • Arm pain (Arm soreness)
 • Limb pain
 • Limb pain (Extremity pain)
 • Vision loss (Low vision)
 • Vision loss (Dim vision)
 • Vision loss (Loss of sight)
 • Vision loss
 • Dehydration (Pure water depletion syndrome)
 • Dehydration (Deficient fluid volume)
 • Dehydration
 • Macerated skin
 • Macerated skin (White skin due to moisture)
 • Darkening skin lesion (Darkening nevi)
 • Darkening skin lesion (Darkening naevi)
 • Darkening skin lesion
 • Pain out of proportion to exam findings
 • Hypoplastic aortic arch (Underdeveloped aortic arch)
 • Hypoplastic aortic arch (AAH)
 • Dilated scalp veins
 • Nipple discharge
 • Taut, shiny skin (Tight skin)
 • Taut, shiny skin
 • Claudication
 • Self-mutilating behavior (Self-injuring)
 • Self-mutilating behavior (Self-harm)
 • Self-mutilating behavior
 • No dermatoglyphics
 • No dermatoglyphics (Adermatoglyphia)
 • Hypohidrosis (Decreased sweating)
 • Hypohidrosis (Oligohidrosis)
 • Hypertelorism (Orbital separation excessive)
 • Hypertelorism (Big space between eyes)
 • Hypertelorism (Eyes far apart)
 • Hypertelorism (Wide set eyes)
 • Foot pain
 • Foot pain (Podalgia)
 • Hand pain
 • Prostration (Extreme exhaustion)
 • Menorrhagia (Excessive menstruation)
 • Menorrhagia (Unusual heavy bleeding during period)
 • Priapism (Mentulagra)
 • Priapism (Erection won't go down)
 • Priapism (Prolonged painful erection)
 • Talalgia (Heel pain)
 • Preauricular lymphadenopathy (Preauricular adenopathy)
 • Preauricular lymphadenopathy
 • Preauricular lymphadenopathy (Anterior auricular lymphadenopathy)
 • Lacrimal gland enlarged (Enlarged tear gland)
 • Lacrimal gland enlarged
 • Hemoccult positive stool (Faecal occult blood)
 • Hemoccult positive stool
 • Hemoccult positive stool (Fecal occult blood)
 • Hemoccult positive stool (Stool guaiac test positive)
 • Trendelenburg gait (Gluteus medius lurch)
 • Trendelenburg gait
 • Saddle nose deformity (Sway back nose)
 • Saddle nose deformity (Supratip dorsal saddling)
 • Saddle nose deformity (Supratip depression of nose)
 • Saddle nose deformity
 • Costovertebral angle tenderness (Renal angle tenderness)
 • Costovertebral angle tenderness
 • Costovertebral angle tenderness (CVA pain)
 • Toe pain
 • Nail pain
 • Arrested nail growth (Slow nail growth)
 • Otalgia (Ear ache)
 • Otalgia (Ear hurts)
 • Otalgia (Earache)
 • Kyphoscoliosis (Backward and lateral curvature of spine)
 • Vulvar pain (Vulvar tenderness)
 • Vulvar pain (Aching vulva)
 • Vulvar pain (Vulva hurts)
 • Vulvar pain
 • Heat intolerance
 • Heat intolerance (Exercise intolerance)
 • Heat intolerance (Overheated)
 • Rhonchi (Gurgling sounds within larger airways)
 • Heart palpitations (Heart throbbing)
 • Heart palpitations (Feels like heart stopped a beat)
 • Heart palpitations (Heartbeat sensations)
 • Heart palpitations (Racing heart)
 • Heart palpitations (Heart pounding)
 • Heart palpitations (Feels like heart is racing)
 • Heart palpitations (Feeling of having a fast-beating heart)
 • Heart palpitations (Bumping heart)
 • Heart palpitations (Heartbeats that suddenly become more noticeable)
 • Heart palpitations (Can feel pulse in neck)
 • Heart palpitations (Heart feels like it's fluttering)
 • Heart palpitations (Heart is flip-flopping)
 • Heart palpitations (Irregular heartbeat)
 • Heart palpitations (Feeling heart beating in neck)
 • Heart palpitations (Overly aware of heartbeat)
 • Heart palpitations (Sensation that heart has added a beat)
 • Heart palpitations (Having an unpleasant awareness of your own heartbeat)
 • Heart palpitations
 • Leg pain (Lower limb pain)
 • Leg pain
 • Bleeding oral lesion (Bleeding mouth lesion)
 • Bleeding oral lesion (Bleeding injury in mouth)
 • Bleeding oral lesion (Mouth sore is bleeding)
 • Bleeding oral lesion (Bleeding from oral cavity)
 • Bleeding oral lesion
 • Rectal discharge bloody
 • Urinary retention (Unable to pass urine)
 • Urinary retention (Incomplete voiding)
 • Urinary retention
 • Urinary retention (Unable to empty bladder)
 • Excessive tearing (Increased lacrimation)
 • Excessive tearing (Watery eyes)
 • Excessive tearing
 • Excessive tearing (Epiphora)
 • Nasal septum ulceration (Nose septum ulcer)
 • Nasal septum ulceration
 • Nasal mucosal ulceration (Sore inside nose)
 • Nasal mucosal ulceration (Nasal mucous membrane ulcer)
 • Nasal mucosal ulceration
 • Purulent nasal discharge
 • Purulent nasal discharge (Nose dripping pus)
 • Purulent nasal discharge (Purulent rhinitis)
 • Anal pruritus (Rectal itch)
 • Anal pruritus
 • Anal pruritus (Pruritus ani)
 • Anal pruritus (Anal itching)
 • Rectal discharge
 • Rectal pain
 • Orchidalgia (Scrotal pain)
 • Orchidalgia (Tender balls)
 • Orchidalgia (Testicular pain)
 • Vaginal bleeding (Polymenorrhea)
 • Vaginal bleeding (Metrorrhagia)
 • Vaginal bleeding (Intermenstrual bleeding)
 • Vaginal bleeding (Vaginal haemorrhage)
 • Vaginal bleeding (Abnormal uterine bleeding)
 • Vaginal bleeding (Uterine bleeding)
 • Vaginal bleeding (Spotting between periods)
 • Vaginal bleeding
 • Urethral pus
 • Urethral pus (Peeing pus)
 • Urethral pus (Pus from pee hole)
 • Urethral pus (Whitish liquid from urethra)
 • Milky urine
 • Milky urine (Chyluria)
 • Nasal obstruction (Difficulty breathing through nose)
 • Nasal obstruction (Blocked nasal passages)
 • Nasal obstruction (Blocked nose)
 • Nasal obstruction
 • Sialorrhea (Excess spit)
 • Sialorrhea (Polysialia)
 • Sialorrhea (Producing too much saliva)
 • Sialorrhea (Too much saliva in mouth)
 • Sialorrhea (A lot of spit)
 • Sialorrhea (Ptyalorrhea)
 • Sialorrhea (Increased salivary flow)
 • Voice change (Altered voice)
 • Synophrys (Confluent eyebrows)
 • Nasal bridge wide (Fat nose)
 • Nasal bridge wide (Broad nasal bridge)
 • Nasal bridge wide
 • Failure to thrive (FTT)
 • Failure to thrive
 • Syncope (Temporarily losing consciousness)
 • Syncope (Feeling faint)
 • Syncope (Abrupt loss of consciousness)
 • Syncope (Suddenly passed out)
 • Syncope (Passed out for a minute)
 • Syncope (Syncopal episode)
 • Syncope (Fainting)
 • Quadriplegia (Tetraplegia)
 • Quadriplegia (Paralysis of all limbs)
 • Diplegia (Bilateral paralysis)
 • Dyschezia
 • Dyschezia (Painful defecation)
 • Teeth abnormalities (Problem with teeth)
 • Teeth abnormalities (Misshapen teeth)
 • Teeth abnormalities (Tooth malformation)
 • Teeth abnormalities (Deformed teeth)
 • Teeth abnormalities (Messed up teeth)
 • Teeth abnormalities
 • Nasal discharge - serosanguineous (Bloody mucus)
 • Muscle spasm
 • Muscle spasm (Myospasm)
 • Nasal irritation (Irritated nose)
 • Nasal irritation
 • Choking sensation (Tightness in throat)
 • Choking sensation (Feeling suffocated)
 • Choking sensation
 • Loss of consciousness (Unconscious)
 • Glossodynia (Sore tongue)
 • Glossodynia (Tongue hurts)
 • Glossodynia (Burning tongue)
 • Glossodynia (Tongue pain)
 • Orthostatic hypotension
 • Orthostatic hypotension (Low blood pressure that happens when you stand up)
 • Orthostatic hypotension (Lightheadedness or dizziness upon standing)
 • Orthostatic hypotension (Low blood pressure when the body takes an upright position)
 • Orthostatic hypotension (Low blood pressure when getting up)
 • Orthostatic hypotension (Fall in blood pressure that occurs when you stand up quickly)
 • Orthostatic hypotension (Drop in blood pressure that occurs when moving from a supine position to an upright position)
 • Orthostatic hypotension (Sudden drop in blood pressure caused by a change in posture)
 • Orthostatic hypotension (Sudden fall in blood pressure occurring when you assume a standing position)
 • Orthostatic hypotension (Fainting when standing up after lying or sitting)
 • Orthostatic hypotension (Blood quickly drops when you stand up)
 • Orthostatic hypotension (Low blood pressure upon standing)
 • Hyperactive bowel sounds (Increased bowel sounds)
 • Apnea (Temporary cessation of breathing)
 • Apnea (Not breathing)
 • Ocular hemorrhage (Intraocular bleeding)
 • Ocular hemorrhage
 • Sneezing
 • Gritty eyes (Sand in eyes)
 • Gritty eyes
 • Ocular pruritus (Eye itch)
 • Depressed mood (Melancholic)
 • Depressed mood (Sadness)
 • Depressed mood
 • Gaze paralysis (Gaze palsy)
 • Facial palsy (Drooping face)
 • Facial palsy (Facial paralysis)
 • Hyporeflexia (Reflexes decreased)
 • Reflex abnormality
 • Dysphonia (Trouble speaking)
 • Dysphonia (Difficulty talking)
 • Dysphonia (Phonation disorder)
 • Dysphonia (Vocal impairment)
 • Dysphonia (Difficulty speaking)
 • Diplopia
 • Diplopia (Double vision)
 • Diplopia (Seeing double)
 • Monoparesis of arm
 • Monoparesis of arm (Arm weakness)
 • Monoparesis of arm (Upper extremity weakness)
 • Monoparesis of leg
 • Monoparesis of leg (Leg weakness)
 • Voice deepening
 • Clitoromegaly (Large clitoris)
 • Clitoromegaly (Enlarged clitoris)
 • Urinary incontinence (Leaking urine)
 • Urinary incontinence (Bladder incontinence)
 • Urinary incontinence (UI)
 • Urinary incontinence (Involuntary urination)
 • Urinary frequency (Peeing often)
 • Urinary frequency (Frequency of micturition)
 • Urinary frequency (Peeing a lot)
 • Urinary frequency
 • Dyspareunia (Difficult sexual intercourse)
 • Dyspareunia (Coitalgia)
 • Dyspareunia (Pain on intercourse)
 • Dyspareunia (Genital pain during intercourse)
 • Dyspareunia (Pain during intercourse)
 • Dyspareunia (Painful sexual intercourse)
 • Vaginal-labial itching (Vaginal pruritus)
 • Vaginal-labial itching (Vulvar itch)
 • Vaginal-labial itching
 • Vaginal-labial burning
 • Vaginal-labial burning (Vagina burning)
 • Infertility (Sterile)
 • Infertility (Male infertility)
 • Infertility (Not fertile)
 • Infertility (Female infertility)
 • Infertility (Difficulty conceiving)
 • Infertility (Can't have children)
 • Infertility (Can't have kids)
 • Infertility (Unable to get pregnant)
 • Infertility (Unable to produce children)
 • Amenorrhea (Stopped period)
 • Amenorrhea (Not menstruating)
 • Amenorrhea (Missed period)
 • Amenorrhea (Irregular period)
 • Amenorrhea (Absence of menstruation)
 • Hirsute (Pilosis)
 • Hirsute (Excess hair in females)
 • Nontender inguinal lymphadenopathy
 • Nontender regional lymphadenopathy
 • Joint hypermobility (Joint laxity)
 • Joint hypermobility (Range of joint movement increased)
 • Emotional stress or trauma (Recent stress)
 • Emotional stress or trauma (Psychological distress)
 • Emotional stress or trauma
 • Nonhealing skin lesions
 • Nonhealing skin lesions (Slow-healing wound)
 • Chronic hyperhidrosis (Chronic excessive sweating)
 • Hemorrhagic skin lesion (Bleeding skin lesion)
 • Dysphagia (Odynophagia)
 • Dysphagia (Difficulty swallowing)
 • Dyspepsia (Indigestion)
 • Dyspepsia (Heart burn)
 • Dyspepsia (Heartburn)
 • Dry skin (Anhydrotic skin)
 • Dry skin
 • Dry skin (Ashy skin)
 • Dry skin (Xerosis)
 • Nasal congestion (Congested nose)
 • Nasal congestion (Stuffed up nose)
 • Nasal congestion
 • Personality changes
 • Dysuria (Pain passing urine)
 • Dysuria (Painful urination)
 • Dysuria (Burning with urination)
 • Hyposmia (Decreased smell sensation)
 • Hyposmia (Reduced sense of smell)
 • Hyposmia (Lack of smell sense)
 • Hyposmia (Difficulty smelling)
 • Hyposmia (Anosmia)
 • Hyposmia (Smell impairment)
 • Bone pain (Skeletal pain)
 • Bone pain (Osteodynia)
 • Bone pain
 • Unexplained weight loss (Unintentional weight loss)
 • Unexplained weight loss (Weight decreasing)
 • Unexplained weight loss
 • Blurred vision (Foggy vision)
 • Blurred vision (Hazy vision)
 • Blurred vision (Cloudy vision)
 • Blurred vision
 • Hemorrhage (Excessive bleeding)
 • Hemorrhage (Blood loss)
 • Hemorrhage (Bleeding)
 • Hemorrhage (Acute loss of blood)
 • Hemorrhage (Escape of blood from a ruptured blood vessel)
 • Sore throat (Pain in the pharynx)
 • Sore throat (Inflamed throat)
 • Sore throat (Throat feels swollen)
 • Sore throat (Pharyngitis)
 • Sore throat (Throat is hurting)
 • Sore throat (Throat hurts)
 • Sore throat (Throat feels painful)
 • Sore throat (Achy throat)
 • Sore throat
 • Generalized weakness (Loss of strength)
 • Generalized weakness (Asthenia)
 • Generalized weakness
 • Febrile seizures
 • Febrile seizures (Pyrexial convulsion)
 • Chills (Shivering)
 • Chills
 • Flank pain (Flank tenderness)
 • Amaurosis fugax (Transient vision loss)
 • Visual impairment (Unable to see well)
 • Visual impairment (Poor vision)
 • Visual impairment (Can't see well)
 • Visual impairment (Sight impaired)
 • Visual impairment
 • Constipation (Costive symptom)
 • Constipation (Difficulty passing stool)
 • Diarrhea (Loose stool)
 • Diarrhea (Runs)
 • Diarrhea (Loose motions)
 • Diarrhea
 • Painful oral ulcers (Mouth sore hurts)
 • Painful oral ulcers
 • Halitosis (Breath smells unpleasant)
 • Halitosis (Fetor ex ore)
 • Halitosis (Fetor oris)
 • Halitosis (Bad breath)
 • Halitosis (Smelly breath)
 • Halitosis (Foul breath)
 • Dark urine (Urine looks dark)
 • Dark urine (Deeper than normal urine color)
 • Dark urine (Amber colored urine)
 • Dark urine (Abnormally dark pee)
 • Dark urine
 • Drooling (Dribbles)
 • Drooling (Dribbling from mouth)
 • Drooling
 • Blindness (Cannot see)
 • Blindness (UTS - Unable to see)
 • Blindness (Lack of vision)
 • Mouth pain (Pain in palate)
 • Mouth pain (Oral pain)
 • Mouth pain (Sore mouth)
 • Mouth pain (Mouth hurts)
 • Mouth pain
 • Headache
 • Headache (HA)
 • Xerostomia (Absent salivary secretion)
 • Xerostomia (Reduced salivation)
 • Xerostomia (Oral dryness)
 • Xerostomia (Hyposecretion of salivary gland)
 • Xerostomia (Inadequate salivary flow)
 • Xerostomia (Decreased saliva)
 • Xerostomia (Asialia)
 • Xerostomia (Aptyalism)
 • Xerostomia (Dry mouth)
 • Hematemesis (Haematemesis)
 • Hematemesis
 • Hematemesis (Vomiting blood)
 • Hematochezia (Haematochezia)
 • Hematochezia
 • Hematochezia (Blood in feces)
 • Hematochezia (Bright red blood per rectum)
 • Hematochezia (BRBPR)
 • Hematochezia (Rectal bleeding)
 • Hematochezia (Bloody stool)
 • Polyarthralgia (Arthralgia of multiple joints)
 • Polyarthralgia (Multiple joint pain)
 • General
 • Photosensitivity (Increased skin sensitivity to light)
 • Hemoptysis (Coughing blood)
 • Hemoptysis (Bloody sputum)
 • Hemoptysis (Haemoptysis)
 • Fatigue (Tiredness)
 • Fatigue (Lack of energy)
 • Fatigue (Lethargy)
 • Fatigue
 • Myalgia (Muscle aches)
 • Irritability
 • Irritability (Fussiness)
 • Deafness (Unable to hear)
 • Deafness (Surdity)
 • Deafness
 • Deafness (Can't hear)
 • Pruritus (Itchy skin)
 • Pruritus (Itching)
 • Rhinorrhea (Sniffles)
 • Rhinorrhea (Nasal catarrh)
 • Rhinorrhea (Snuffles)
 • Rhinorrhea (Runny nose)
 • Rhinorrhea (Nasal drip)
 • Rhinorrhea (Discharge of fluid from nose)
 • Anorexia (Loss of appetite)
 • Anorexia (Decreased appetite)
 • Photophobia (Light sensitivity)
 • Photophobia (Increased eye sensitivity to light)
 • Hearing loss (Reduced hearing)
 • Hearing loss (Diminished hearing)
 • Hearing loss (Difficulty hearing)
 • Hearing loss (Decreased hearing)
 • Hearing loss (Muffled hearing)
 • Hearing loss (Hearing impairment)
 • Hearing loss (Hard of hearing)
 • Hearing loss
 • Seizures (Convulsion)
 • Seizures
 • Seizures (Fit)
 • Epistaxis (Nasal bleeding)
 • Epistaxis (Nasal hemorrhage)
 • Epistaxis (Nasal haemorrhage)
 • Epistaxis (Nosebleed)
 • Pleuritic chest pain (Sharp chest pain when inhaling or exhaling)
 • Pleuritic chest pain (Lung related chest pain)
 • Pleuritic chest pain (Chest pain made worse by laughing)
 • Pleuritic chest pain (Intense chest pain when inhaling or exhaling)
 • Pleuritic chest pain (Sudden chest pain when inhaling)
 • Pleuritic chest pain (Chest pain worse with a deep breath)
 • Pleuritic chest pain (Burning chest pain when inhaling or exhaling)
 • Pleuritic chest pain (Sudden chest pain when exhaling)
 • Pleuritic chest pain (Chest pain made worse by sneezing)
 • Pleuritic chest pain (Rib pain when breathing)
 • Pleuritic chest pain (Chest hurts when breathing out)
 • Pleuritic chest pain (Lung pain)
 • Pleuritic chest pain (Chest hurts when I breathe)
 • Pleuritic chest pain (Chest pain made worse by breathing)
 • Pleuritic chest pain (Chest pain with breathing)
 • Pleuritic chest pain (Taking short breaths to avoid pain)
 • Pleuritic chest pain
 • Acroparesthesias (Tingling hands or feet)
 • Acroparesthesias (Burning hands or feet)
 • Acroparesthesias (Abnormal sensations in extremities)
 • Eye burning (Stinging in eye)
 • Eye burning
 • Abdominal pain
 • Paresthesias (Dysesthesias)
 • Paresthesias (Pins and needles sensation)
 • Paresthesias (Abnormal tingling, burning, prickling skin sensation)
 • Insomnia (Sleeplessness)
 • Low back pain (Lumbalgia)
 • Low back pain
 • Rigors (Shaking chills)
 • Rigors (Severe chills and shaking)
 • Gingival hemorrhage (Gum haemorrhage)
 • Gingival hemorrhage (Bleeding gums)
 • Drowsiness (Somnolence)
 • Drowsiness (Sleepy)
 • Drowsiness
 • Vaginal discharge (Foul smelling vaginal discharge)
 • Dyspnea (SOB)
 • Dyspnea (Feeling of suffocation)
 • Dyspnea (Difficulty getting enough air)
 • Dyspnea (Air hunger)
 • Dyspnea (Can't get enough air)
 • Dyspnea (Shortness of breath)
 • Hoarseness (Strained voice)
 • Hoarseness (Scratchy voice)
 • Hoarseness (Weak voice)
 • Hoarseness (Husky voice)
 • Hoarseness (Croaky voice)
 • Hoarseness (Breathy voice)
 • Hoarseness (Raspy voice)
 • Painful skin lesions (Tender skin lesions)
 • Painful skin lesions
 • Malaise
 • Malaise (Feels unwell)
 • Sleep disturbance
 • Burning skin sensation
 • Arthralgia (Articular pain)
 • Arthralgia (Joint pain)
 • Digestive/abdominal
 • Joint stiffness
 • Penetrating trauma
 • Eye irritation (Ocular irritation)
 • Tinnitus (Noises in ears)
 • Tinnitus (Ears buzzing)
 • Tinnitus (Ears roaring)
 • Tinnitus (Ringing ears)
 • Vomiting (Emesis)
 • Vomiting
 • Vomiting (Throwing up)
 • Dysgeusia (Things taste unusual)
 • Dysgeusia (Strange taste)
 • Dysgeusia (Taste sense altered)
 • Dysgeusia (Parageusia)
 • Dysgeusia (Lack of taste)
 • Dysgeusia (Things taste different)
 • Dysgeusia (Abnormal taste)
 • Dysgeusia (Odd taste)
 • Dysgeusia (Taste impairment)
 • Dysgeusia (Gustatory alteration)
 • Dysgeusia (Ageusia)
 • Dysgeusia (Adverse taste perception)
 • Dysgeusia (Altered taste)
 • Coryza (Common cold)
 • Coryza (Acute nasal catarrh)
 • Coryza (Acute rhinitis)
 • Steatorrhea (Floating stool)
 • Steatorrhea (Fatty stool)
 • Frank hematuria (Macroscopic hematuria)
 • Frank hematuria (Frank haematuria)
 • Frank hematuria (Gross hematuria)
 • Frank hematuria (Bloody urine)
 • Ocular pain (Sore eye)
 • Ocular pain (Eye hurts)
 • Ocular pain (Eye ache)
 • Ocular pain
 • Vertigo
 • Vertigo (Spinning sensation)
 • Neuralgia (Neuritic pain)
 • Neuralgia (Nerve pain)
 • Numbness (Loss of sensation)
 • Numbness (Numbness/tingling)
 • Numbness
 • Memory impairment (Memory loss)
 • Memory impairment
 • Oliguria (Decreased urine volume)
 • Oliguria (Decreased uop)
 • Oliguria (Low urine output)
 • Dizziness (Dizzy)
 • Xerophthalmia (Tear film insufficiency)
 • Xerophthalmia (Dry eyes)
 • Nonproductive cough (Non-productive cough)
 • Nonproductive cough (Unproductive cough)
 • Nonproductive cough (Dry cough)
 • Nonproductive cough
 • Night sweats
 • Migrating polyarthralgia (Migratory multiple joint pain)
 • Nausea (Queasy)
 • Nausea
 • Retroorbital pain
 • Retroorbital pain (Retro orbital pain)
 • Retroorbital pain (Pain behind the eyeball)
 • Chest pain (Radiating chest pain)
 • Chest pain (Chest pressure)
 • Chest pain (Deep chest pain)
 • Chest pain (Travelling chest pain)
 • Chest pain (Thorax pain)
 • Chest pain (Stabbing chest pain)
 • Chest pain (Squeezing feeling in chest)
 • Chest pain (Sharp chest pain)
 • Chest pain (Heart hurts)
 • Chest pain (Having pain in chest)
 • Chest pain (Crushing feeling in chest)
 • Chest pain (CP)
 • Chest pain (Pain in center of chest)
 • Chest pain (Burning feeling in chest)
 • Chest pain (Dull chest ache)
 • Chest pain (Wall of chest hurts)
 • Chest pain
 • Hemorrhagic diarrhea
 • Hemorrhagic diarrhea (Haemorrhagic diarrhoea)
 • Diaphoresis (Perspiration)
 • Diaphoresis (Hidrosis)
 • Diaphoresis (Increased sweating)
 • Extremities weakness (Loss of power in limb)
 • Extremities weakness
 • Productive cough (Wet cough)
 • Productive cough (Moist cough)
 • Productive cough (Loose cough)
 • Productive cough (Copious sputum)
 • Productive cough (Cough with green phlegm)
 • Productive cough
 • Productive cough (Cough with clear phlegm)
 • Productive cough (Cough with yellow phlegm)
 • Fever (Febrile)
 • Fever (Pyrexia)
 • Fever
 • Cough
 • Signs and symptoms
 • Agitation (Excessive overactivity)
 • Agitation
 • Cold extremities (Cold toes)
 • Cold extremities (Cold hands)
 • Cold extremities (Cool extremities)
 • Cold extremities (Extremities are cold)
 • Cold extremities (Cold feet and hands)
 • Cold extremities (Hands and feet always get cold)
 • Cold extremities (Hands and feet get cold all the time)
 • Cold extremities
 • Wheezing
 • Wheezing (High-pitched breathing sound)
 • Coma
 • Varicocele (Scrotal varices)
 • Varicocele (Dilated veins within the pampiniform plexus)
 • Varicocele (Scrotum feels like a bag of worms)
 • Cervical lymphadenopathy (Enlarged lymph nodes of neck)
 • Cervical lymphadenopathy (Enlarged cervical lymph nodes)
 • Cervical lymphadenopathy
 • Cervical lymphadenopathy (Cervical adenopathy)
 • Cardiac dysrhythmia (Irregular heart pacing)
 • Cardiac dysrhythmia (Feeling like heart skipped a beat)
 • Cardiac dysrhythmia (Fibrillation)
 • Cardiac dysrhythmia (Heart feels off)
 • Cardiac dysrhythmia (Fluttering feeling in chest)
 • Cardiac dysrhythmia (Abnormal heartbeat)
 • Cardiac dysrhythmia (Heart beats too fast or too slow)
 • Cardiac dysrhythmia (Heart beating weirdly)
 • Cardiac dysrhythmia (Arrhythmia)
 • Cardiac dysrhythmia (Irregular heart rate or rhythm)
 • Icteric sclera (Yellow sclera)
 • Axillary lymphadenopathy (Axillary lymph node enlargement)
 • Axillary lymphadenopathy (Armpit lymph node enlargement)
 • Axillary lymphadenopathy
 • Axillary lymphadenopathy (Axillary adenopathy)
 • Retinal flame hemorrhages (Flame-shaped hemorrhage)
 • Retinal flame hemorrhages (Retinal nerve fiber layer bleeding)
 • Tachycardia (Feels like heart is beating really fast)
 • Tachycardia (Rapid pulse)
 • Tachycardia (Heart beating faster than normal)
 • Tachycardia (HR increased)
 • Tachycardia (High pulse rate)
 • Tachycardia (Heart beating unusually fast)
 • Tachycardia (Unusually quick heartbeat)
 • Tachycardia (Feels like heart is going too fast)
 • Tachycardia (Fast heart rate)
 • Tonsillar exudates (Exudate on tonsils)
 • Cachectic (Wasting)
 • Cachectic (General body deterioration)
 • Shallow pulse (Trouble getting a pulse)
 • Shallow pulse (Hard to feel pulse)
 • Shallow pulse (Difficulty getting a pulse)
 • Shallow pulse (Weak arterial pulse)
 • Choreiform movements (Chorea)
 • Choreiform movements (Involuntary jerky movements)
 • Abdominal distension (Distended stomach)
 • Abdominal distension (Bloating)
 • Abdominal distension (Abdominal swelling)
 • Visual field defect (Visual field loss)
 • Visual field defect
 • Mitral regurgitant murmur (Pansystolic murmur)
 • Mitral regurgitant murmur (Holosystolic murmur)
 • Mitral regurgitant murmur (Blowing holosystolic murmur heard at apex)
 • Mitral regurgitant murmur (Humming heart sound during MR)
 • Mitral regurgitant murmur
 • Osler's nodes
 • Babinski sign
 • Pallor (Lack of color)
 • Pallor (Unusually pale complexion)
 • Corneal opacities (Corneal haze)
 • Corneal opacities (Spot in colored part of eye)
 • Corneal opacities (Corneal clouding)
 • Corneal opacities (White spot in eye)
 • Corneal opacities
 • Crackles (Rales)
 • Crackles (Crepitation)
 • Crackles (Short, fine, high-pitched lung sounds)
 • Tender lymphadenopathy (Tender lymph nodes)
 • Tender lymphadenopathy
 • Ataxia
 • Ataxia (Uncoordinated muscle movements)
 • Ataxia (Dyssynergia)
 • Heart murmur (Whooshing sound during heartbeat)
 • Heart murmur (Swooshing sound during heartbeat)
 • Heart murmur (Swishing sound during heartbeat)
 • Heart murmur (Rasping sound during heartbeat)
 • Heart murmur (Abnormal sounds occurring heartbeat)
 • Heart murmur (Innocent murmur)
 • Heart murmur (Grade III murmur)
 • Heart murmur (Humming heart sound)
 • Heart murmur (Harmless heartbeat)
 • Heart murmur (Cardiac murmur)
 • Heart murmur (Abnormal heart sounds)
 • Heart murmur (Grade IV murmur)
 • Heart murmur (Grade II murmur)
 • Heart murmur (Blowing sound during heartbeat)
 • Heart murmur (Sound caused by turbulent blood flow through the heart)
 • Heart murmur
 • Regional lymphadenopathy
 • Foot drop (Limp foot)
 • Foot drop
 • Muscle atrophy (Muscle wasting)
 • Muscle atrophy (Muscle thinning)
 • Decreased breath sounds (Absent breath sounds)
 • Nasal polyps (Polyps in nose)
 • Hepatomegaly (Large liver)
 • Hepatomegaly (Enlarged liver)
 • Tachypnea (RR increased)
 • Tachypnea (Increased respiratory rate)
 • Tachypnea (Rapid breathing)
 • Spasticity (Increased involuntary muscle tone)
 • Rebound tenderness (Abdominal rebound pain)
 • Hyperreflexia (Increased reflex)
 • Hyperreflexia (Exaggerated reflex)
 • Acute skin burn (Skin burns)
 • Acute skin burn
 • Abrasion (Abraded skin)
 • Wound
 • Joint tenderness
 • Muscle weakness
 • Muscle weakness (Decreased muscle strength)
 • Tender gums (Sore gums)
 • Tender gums (Gums hurt)
 • Tender gums (Gums ache)
 • Tender gums (Gingival tenderness)
 • Tender gums
 • Cracked lips (Peeling lips)
 • Cracked lips (Dry lips)
 • Cracked lips
 • Tongue smooth
 • Tongue smooth (No bumps on tongue)
 • Tongue smooth (Bald tongue)
 • Mucous membranes dry
 • Cranial nerve palsy (Cranial nerve paralysis)
 • Bradycardia (Heart rate too slow)
 • Bradycardia (Slower than normal heart rate)
 • Bradycardia (Slower than expected heart rate)
 • Bradycardia (Slow heart rhythm)
 • Bradycardia (Slow pulse)
 • Bradycardia (Heart beats fewer than 60 times a minute)
 • Bradycardia (Heart is beating slower than normal)
 • Bradycardia (HR decreased)
 • Bradycardia (Heart not beating fast enough)
 • Bradycardia (Heart beating slowly)
 • Bradycardia (Slow heart rate)
 • Bronchophony (Abnormal sound transmission from lungs)
 • Muscle tenderness
 • Sclerodactyly (Tight skin of fingers and toes)
 • Sclerodactyly (Acrosclerosis)
 • Paralysis (Palsy)
 • Paralysis (Loss of motor function)
 • Fasciculations
 • Fasciculations (Writhing muscle)
 • Fasciculations (Muscle twitching)
 • Fasciculations (Spontaneous contraction of muscle)
 • Poor skin turgor (Poor skin elasticity)
 • Poor skin turgor
 • Hypertension (Blood pressure increases to unhealthy levels)
 • Hypertension (HTN)
 • Hypertension (High blood pressure)
 • Hypertension (HBP)
 • Hypertension (Elevated blood pressure)
 • Mania (Elevated, extreme mood)
 • Parotid enlargement (Swollen parotid gland)
 • Parotid enlargement
 • Decreased range of motion
 • Decreased range of motion (Limited range of motion)
 • Decreased range of motion (Joint movement restricted)
 • Surgical incision
 • Meningism (Meningismus)
 • Meningism (Meningeal irritation)
 • Ascites (Hydroperitoneum)
 • Ascites (Abdominal dropsy)
 • Ascites (Fluid accumulation within peritoneal cavity)
 • Hypothermia (Temperature subnormal)
 • Hypothermia (Low body temperature)
 • Gaze abnormal
 • Generalized lymphadenopathy (Diffuse lymphadenopathy)
 • Generalized lymphadenopathy
 • Frontal lobe signs
 • Joint contractures
 • Oropharyngeal erythema (Red throat)
 • Bibasilar crackles (Bibasilar rales)
 • Bibasilar crackles
 • Bibasilar crackles (Basal crepitations)
 • Bibasilar crackles (Bubbling or crackling sound from the base of the lungs)
 • Tonsillar enlargement (Swollen tonsils)
 • Tonsillar enlargement (Large tonsils)
 • Tonsillar enlargement
 • Hemiplegia (unilateral paralysis)
 • Inspiratory crackles (Inspiratory rales)
 • Inspiratory crackles
 • Draining sinus
 • Egophony
 • Pleural rub (Pleural friction rub)
 • Dysarthria (Thick tongue)
 • Dysarthria (Garbled speech)
 • Dysarthria (Slurred speech)
 • Dysarthria (Articulation impairment)
 • Gait disturbance (Abnormal gait)
 • Nuchal rigidity (Neck stiffness)
 • Nystagmus (Involuntary eyeball movement)
 • Nystagmus (Ocular flutter)
 • Jaundice (Skin yellowing)
 • Jaundice (Icterus)
 • Laceration (Torn wound)
 • Neuropathy peripheral
 • Delirium/Confusion
 • Occipital lymphadenopathy (Occipital adenopathy)
 • Occipital lymphadenopathy
 • Mental status alteration (AMS)
 • Mental status alteration (Abnormal mental status)
 • Mental status alteration
 • Bubo
 • Splenomegaly (Large spleen)
 • Splenomegaly (Enlarged spleen)
 • Splenomegaly (Enlarged left upper quadrant)
 • Paraplegia (Paralysis of lower limbs)
 • Paraplegia (Paralysis below waist)
 • Paraplegia (Loss of lower body movement)
 • Proximal muscle weakness
 • Tympanic membrane erythema (Red ear drum)
 • Tympanic membrane erythema (Tympanic membrane redness)
 • Athetosis (Writhing movement)
 • Athetosis (Slow involuntary movements)
 • Stupor (Reduced sensibility)
 • Stupor
 • Stupor (Obtundation)
 • Ophthalmoplegia (Eye muscle weakness)
 • Ophthalmoplegia (Unable to move eyes)
 • Ophthalmoplegia (Can't move eye)
 • Ophthalmoplegia (Oculomotor paralysis)
 • Ophthalmoplegia (Eye muscle paralysis)
 • Hyperesthesia (Increased sensitivity to touch)
 • Hyperesthesia (Heightened sensation of skin)
 • Joint swelling (Swollen joint)
 • Joint swelling
 • Skin warm to touch
 • Skin warm to touch (Warm spot on skin)
 • Dullness to percussion
 • Hypotension (Decreased blood pressure)
 • Hypotension (Blood pressure causing you to feel weak)
 • Hypotension (Blood pressure is too low)
 • Hypotension (Abnormally low blood pressure)
 • Hypotension (Blood pressure causing you to feel dizzy)
 • Hypotension (Low blood pressure)
 • Intention tremor
 • Intention tremor (Hunt's tremor)
 • Intention tremor (Cerebellar tremor)
 • Intention tremor (Kinetic tremor)
 • Stridor (Inspiratory stridor)
 • Stridor (High-pitched breathing sound)
 • Lumbar lordosis (Swayback)
 • Lumbar lordosis (Spinal hyperlordosis)
 • Lumbar lordosis (Saddle back)
 • Lumbar lordosis (Hollow back)
 • Lumbar lordosis
 • Tremor
 • Tremor (Shaking)
 • Inguinal lymphadenopathy (Enlarged inguinal lymph node)
 • Inguinal lymphadenopathy
 • Inguinal lymphadenopathy (Groin lymphadenopathy)
 • Inguinal lymphadenopathy (Inguinal adenopathy)
 • Lymphadenopathy (Swollen lymph nodes)
 • Lymphadenopathy (Swollen glands)
 • Lymphadenopathy (Enlarged lymph nodes)
 • Lymphadenopathy
 • زخم
 • زانوی لرزان
 • مشکلات دندانی (ناهنجاری دندان)
 • کتف به شکل بالدار
 • صدای غیر طبیعی نمپورال(صدای خروشان شنیده شده در عروق تمپورال)
 • صدای غیرطبیعی عروق کلیه(صدای خروشان شنیده شده در عروق کلیه)
 • صدای غیر طبیعی در سمع عروق فمورال (صدای خروشان شنیده شده حین سمع عروق فمورال)
 • سوفل سیستولیک (صدای غوغا در هنگام سیستول)
 • صدای غیر طبیعی کاروتید(صدای خروشان حین سمع کاروتید)
 • سوفل قلبی(صدای تند و خروشان هنگام ضربان قلب)
 • درد هنگام جویدن
 • پپالس ارادوکس (ضعیف شدن نبض هنگام دم)
 • زانو درد هنگام زانو زدن
 • دیپلوپی
 • ضعف عضلانی پروگزیمال
 • ضعف عضلات چشم
 • علامت خاکستری ترنر (Grey Turner) مثبت (تغییر رنگ دیواره شکم در پهلو)
 • زانو درد هنگام راه رفتن
 • بخش های شناور در میدان دید (فلوتر)
 • لکه های سیاه و سفید در میدان دید که با حرکت چشم جابه جا می شود (فلوتر)
 • ویریلیزاسیون (مردانه شدن)
 • کاهش حس ارتعاش
 • پرفشاری خون وریدی پورتال
 • بی ثباتی واروس والگوس
 • مشکل گرفتن اشیا با کف دست
 • درد بالای کمر
 • بوی بد دهان
 • کاهش بینایی یک طرفه
 • کاهش وزن غیرموجه(بدون دلیل)
 • دوبینی چشم
 • عدم توانایی در شنیدن
 • ناتوانی در دید خوب
 • ناتوانی در حرکت دادن چشم ها
 • صدای غیر طبیعی در سمع عروق فمورال (جریان آشفته در فمورال)
 • سوفل سیستولیک (سیستول آشفته)
 • سوفل دیاستولیک (صدای خروشان حین دیاستول)
 • چاقی تنه ای
 • نبض کم عمق(مشکل در گرفتن نبض)
 • سختی در جویدن
 • دیسفونی
 • پیکا (تریکوفاژی/مو کنی)
 • لرزش وضعیتی
 • کاهش حس لامسه
 • حساسیت شدید به لمس
 • پوست در لمس گرم است
 • هایپوتنشن ارتواستاتیک
 • نبض خیلی آرام
 • انتهای اندام های سرد(انشگتان پا سرد)
 • درد انگشت پا
 • دندان درد
 • سردرد رعدآسا
 • سفتی در گلو (حالت خفگی)
 • گلوبوس
 • مشکل در تنفس از طریق بینی
 • سر درد ضرباندار
 • پشت درد
 • اختلال حس چشایی(طعم های غیرمعمول)
 • دیس آرتریا (زبان ضخیم)
 • درد در حلق
 • فک حساس
 • تندرنس ناحیه فرج
 • سردرد ناحیه گیجگاهی
 • قطع موقت تنفس
 • پوست براق و شاداب
 • از دست دادن موقت هوشیاری
 • مشکل در صحبت کردن
 • ابروی بهم پیوسته (سینوفریس)
 • عمومی
 • علائم و نشانه ها
 • ادم یوولا
 • لوزه های متورم
 • سوفل قلبی(صدای خروشان در هنگام ضربان قلب)
 • مفصل متورم
 • صدای غیر طبیعی در سمع عروق فمورال (صدای تیز شنیده شده در سمع عروق فمورال)
 • سوفل دیاستولیک (صدای چیز درحال حرکت، حین دیاستول)
 • سوفل قلبی(صدای سوت مانند هنگام ضربان قلب)
 • کاهش تعریق
 • بدشکلی گردن قو
 • قوس وفرورفتگی ستون فقرات
 • برش جراحی
 • درد سوپراپوبیک (درد ناحیه فوق شرمگاهی)/درد هیپوگاستریک
 • احساس خفه شدن
 • هیپوترمی (کاهش دمای غیر طبیعی)
 • استریدور دمی
 • اختلال حس چشایی(درک مزه های عجیب)
 • گرفتگی صدا
 • قطع دوره قاعدگی
 • تپش قلب (حس ایستادن ضربان قلب)
 • اتساع شکمی
 • احساس سوزش در چشم
 • ترشحات چشم (چسبناک بودن چشم)
 • سفتی
 • درد مفصل استرنوکلاویکولار
 • استئاتوره(مدفوع چرب و ابکی)
 • عقیمی
 • سردرد خورد کننده
 • نقطه های تاریک در میدان دید (فلوتر)
 • سرگیجه وضعیتی
 • افزایش گودی ستون فقرات
 • تف بیش از حد
 • لرزش فعالیتی
 • زبان درد
 • زخم لثه ها
 • حالت خواب و بیداری
 • دفع مدفوع در لباس به طور غیر ارادی
 • تنگی نفس
 • تودماغی صحبت کردن
 • زبان صاف
 • جریان ادرار آهسته است
 • درد اسکلتی
 • حساسیت سینوسی به درد
 • شب بینایی ضعیف
 • اتساع ورید گردن (ورید بزرگ در سمت گردن)
 • ناپایداری مفصل شانه
 • خونریزی های شعله ای شکل شبکیه(خونریزی شعله ای شکل)
 • درد تیز قفسه سینه هنگام دم یا بازدم
 • کاهش حس بویایی
 • تپش قلب (حس ضربان قلب)
 • اختلال حس چشایی(تغیییر حس چشایی)
 • ازدست دادن حس
 • دوبینی تک چشمی
 • دوبینی دوچشمی
 • دیسمنوره (دیس منوره ثانویه)
 • فقدان ترشح بزاق دهان
 • واریکوسل(واریس های مربوط به کیسه بیضه)
 • درد بیضه(درد کیسه بیضه)
 • صدای خش دار
 • سفتی انگشتان دست ها و پاها
 • مشکل گرفتن قیچی
 • خشکی چشم (ماسه در چشم)
 • پشت به شکل زین
 • صدای غیر طبیعی نمپورال(صدای تند شنیده شده در عروق تمپورال)
 • صدای عروقی غیرطبیعی (صدای تند)
 • صدای غیرطبیعی عروق کلیه(صدای تند شنیده شده در عروق کلیه)
 • صدای غیر طبیعی کاروتید(صدای سریع حین سمع کاروتید)
 • علامت Rovsing مثبت
 • سختی
 • استخوان کشکک بالا تر از محل طبیعی خود است
 • درد دنده
 • معکوس شدن حس دما
 • تقلای شدید غیر ارادی برای استفغراغ کردن
 • هیچ ترومایی به زانو گزارش نشده است
 • درد قفسه سینه مرتبط با ریه
 • لنفادنوپاتی منطقه ای غیرمنتظره
 • رگورژیتاسیون/پس زنش/برگشت
 • درد در کل ناحیه زانو
 • ناهنجاری رفلکس
 • کاهش رفلکس ها
 • افزایش بیش از اندازه رفلکس ها (افزایش رفلکس)
 • کاهش حساسیت (گیجی و کرختی)
 • ادرار به رنگ قرمز
 • کاهش ترشح بزاق
 • کاهش حساسیت بویایی
 • توده رکتوم
 • خارش ناحیه مقعد(و رکتوم)
 • استرس اخیر
 • کاهش تعداد تنفس در دقیقه (برادی پنه)
 • سوفل سیستولیک (صدای سریع هنگام سیستول)
 • سوفل دیاستولیک (صدای سریع در حین دیاستول)
 • سوفل قلبی(صدای خشن در هنگام ضربان قلب)
 • مدفوع با بوی زننده
 • صدای ریوی رال
 • رال بیباسیلار
 • کراکل(رال ها)
 • نبض پر وقوی
 • سریع سیر شدن
 • تتراپلژی (فلج تمام اندام ها)
 • ترشحات چرکی دهانه رحم(خروج چرک از دهانه رحم)
 • چرک مجرای ادرار
 • ادرار کدر
 • ترشحات چرکی دهانه رحم
 • ادرار به رنگ بنفش
 • ترشحات بینی
 • علامت پودل (Puddle) مثبت
 • خارش واژن
 • درد قفسه سینه (فشار قفسه سینه)
 • ضعف عضلانی پا
 • نبض پر و قوی (تپش قلب)
 • تپش قلب
 • تپش قلب (احساس کوبش قلب)
 • حس صدای پاپ در زانو
 • احساس ترکیدن و پاپ در مفصل شانه
 • کاهش بینایی
 • نقض میدان بینایی
 • تاری در دید
 • دوگانگی دید
 • دید در شب ضعیف
 • دید ضعیف
 • پرخوری (افزایش دفعات غذا خوردن)
 • پلی سیالیا
 • خونریزی واژینال (پلی منوره )
 • گوش بسته شده
 • کراکل‌ ابتدای دمی
 • بیباسیلار کراکل
 • کاهش احساس سوزن سوزن شدن
 • مشکل گرفتن گیره
 • هیرسوتیسم (پیلوزیس)
 • افزایش فشارخون پورتال
 • اختلال آواسازی
 • ترومای نافذ
 • گرفتگی لگن
 • درد لگن
 • پنوماچوری (حباب هوا در ادرار)
 • پوسته پوسته شدن لب ها
 • چرک ادرار کردن
 • حامله هستم
 • انسداد مجاری بینی
 • افزایش میزان دفع ادرار
 • احتباس ادراری (عدم توانایی در تخلیه ادرار)
 • درد در دفع ادرار
 • فلج یک طرفه
 • اختلال حس چشایی(توهم چشایی/نابهنجاری چشایی)
 • سوفل نارسایی میترال(سوفل پانسیستولیک)
 • فلج (از کارافتادن)
 • درد دهان(درد در کام)
 • پیکا (پاگوفاژی/یخ خوری)
 • دیس ریتمی قلبی (تپش نامنظم قلب)
 • صدای غیر طبیعی در سمع عروق فمورال (صدای تند شنیده شده در سمع عروق فمورال)
 • گره های اوسلر
 • سردرد ارتواستاتیک
 • تنفس بدبو
 • درد پشت چشم
 • ادرار به رنگ نارنجی
 • خشکی دهان
 • وضعیت اپیستوتونیک
 • افزایش دفعات ادرار
 • سوفل قلبی(صداهای غیر طبیعی در ضربان قلب)
 • بی حسی آلت تناسلی
 • فقدان قاعدگی
 • پولیپ بینی
 • سوزش بینی
 • زخم درون بینی (همراه با سوزش و درد)
 • بسته شدن مجاری بینی
 • احتقان بینی
 • بینی درد
 • ضربان قلب کندتر از حد طبیعی
 • ضایعات پوستی غیر التیام بخش
 • ضایعات پوستی غیرقابل التیام
 • زانو درد غیر ضربه ای
 • صدای عروقی غیرطبیعی (صدای خروشان قابل سمع با استتوسکوپ)
 • وزوز ضربان دار (صدای نبض مانند در گوش)
 • احساس صدا در گوش
 • لنفوآدنوپاتی حساس(غدد لنفاوی حساس)
 • بی اختیاری ادرار شبانه
 • گالاکتوره که با زایمان همراه نیست
 • خروج ترشحات از نوک پستان
 • درد عصبی
 • نوروپاتی محیطی، اختلال اعصاب محیطی
 • نورالژی
 • صدای غیر طبیعی کاروتید(صدای تیزی که در گردن شنیده میشود)
 • گواتر (توده در گردن)
 • درد ناخن
 • بخش های تار عنکبوتی در میدان دید (فلوتر)
 • کرامپ عضلانی
 • حساسیت در لمس (درد) ماهیچه
 • صدای عروقی غیرطبیعی (سوفل عروقی)
 • صدای غیرطبیعی شکمی (صدا های شنیده شده حین سمع شکم)
 • صدای قلب خفه شده
 • مخاط خونی (ترشحات بینی سروزنگوینی)
 • تولید بیش از حد بزاق
 • زانو درد هنگام حرکت
 • بی اختیاری اجابت مزاج
 • علائم دهان یا گلو
 • بزاق بیش از حد در دهان
 • زانو درد همراه با حرکت
 • شب ادراری(ادرار کردن بیشتر در شبها)
 • سرفه خلط دار(سرفه مرطوب)
 • بدشکلی دندان ها
 • قاعدگی از دست رفته
 • گالاکتوره که با زایمان همراه نیست(شیر از سینه غیرباردار)
 • ادرار شیری رنگ
 • درد چندین مفصل بصورت متناوب
 • احساس نیاز به دفع سریع ادرار
 • تکرار دفع ادرار
 • خونریزی واژینال (منوراژی)
 • دیس منوره/منورالژیا (قاعدگی دردناک)
 • پریاپیسم
 • مننژیسم
 • از دست دادن حافظه
 • مالیخولیایی
 • بی ثباتی رباط جانبی-داخلی
 • سندروم اکستانسیون زانو
 • علائم زانو مکانیکی
 • دندان های اضافی (دندان های زیاد)
 • مانیا، شیدایی (خلق بالا، افراطی)
 • درد فک پایین
 • ناهنجاری دندان
 • ناباروری مردان
 • صدای غیرطبیعی شکمی (صدایی مانند ماشین لباسشویی)
 • هماچوری میکروسکوپی
 • استخوان کشکک پایین تر از محل طبیعی خود است
 • توده مقعدی
 • احساس وجود توده درگلو
 • گواتر
 • توده پستانی
 • از دست دادن بینایی (کاهش دید)
 • شب ادراری
 • زیاد شدن بزاق
 • پلی اوری(ادرار بیش از حد)
 • زیاد ادرار کردن
 • ادرار تیره (بنظر کدر می آید)
 • سرفه خلط دار(سرفه خفیف)
 • سر درد که در یک طرف قفل شده است
 • تریسموس (قفل شدن فک)
 • قفل کردن شانه
 • هایپرترمی
 • نارسایی کبد
 • پیکا (لیتوفاژی)
 • فلج زبان
 • مونوپارزی بازو
 • پاراپلژی (فلج اندام تحتانی)
 • ضعف اندام ها(از دست دادن قدرت در اندام)
 • اتساع ورید گردن (ورید گردن شبیه طناب است)
 • وزوز ضربان دار(صدای نبض مانند در گوش)
 • تپش قلب(احساس هیجان)
 • دیس ریتمی قلبی (احساس پرش ضربان قلب)
 • صداهراسی
 • مدفوع کم رنگ (روشن)
 • کاهش میل جنسی(میل جنسی غیرفعال)
 • گرفتگی پا
 • مونوپارزی ساق پا (ضعف عضلانی ساق پا)
 • درد پا
 • بزرگ شدن دهلیز (هیپرتروفی دهلیز چپ)
 • ترشح مایع از گوش
 • نشت مدفوع
 • نشت ادرار
 • درد اندام
 • شلی شانه
 • شلی مفصل زانو
 • شلی مفاصل
 • درد قفسه سینه با خندیدن بدتر میشود
 • درد زانو درد سمت خارجی
 • درد سمت خارجی شانه
 • بی ثباتی رباط جانبی
 • بزرگ شدن کلیتوریس
 • نبض پر و قوی (نبض محکم)
 • اتساع ورید گردن (ورید گردن بزرگ به نظر می رسد)
 • لوزه های بزرگ
 • بزرگ شدن دهلیز (بزرگی دهلیز چپ)
 • پارگی و جراحت
 • کمی حس بویایی
 • اختلال حس چشایی(عدم درک مزه ها)
 • اشک ریزیش شدید (تولید اشک افزایش یافته)
 • سوزن لبیا واژن
 • تحریک بینی
 • ماهیچه‌ لرزه یا فاسیکولاسیون
 • حرکت غیر ارادی
 • اسپاستیسیتی، افزایش تون ماهیچه ای
 • حرکت غیر ارادی کره چشم
 • عدم تحمل ورزش (تنگی نفس)
 • تکان ارادی
 • خونریزی واژینال (خونریزی بین دوره های قاعدگی)
 • درد شدید قفسه سینه هنگام دم یا بازدم
 • سوفل قلبی(سوفل بی ضرر)
 • ضایعه دهانی خونریزی دهنده (خونریزی ناشی از آسیب)
 • درد ناگهانی قفسه سینه هنگام دم
 • لنفادنوپاتی اینگوینال غیرمقابله
 • اینگوئینودینیا (درد کشاله ران)
 • التهاب بیضه
 • التهاب در گلو
 • سوء هاضمه
 • کاهش رفلکس سرفه
 • سوفل قلبی(سوفل درجه 3)
 • تجمع مایع در حفره صفاق
 • درد زبان
 • جویدن دردناک است
 • درد لثه ها
 • لرزش هانت
 • سوفل دیاستولیک (صدای زمزمه مانند قلب در هنگام دیاستول)
 • سوفل قلبی(صدای زمزمه مانند قلب)
 • تغییر حس گرما و سرما
 • سوفل نارسایی میترال(سوفل هولوسیستولیک)
 • دفع چرک از مجرای تناسلی
 • فشارخون بالا در سیستم پورتال
 • حساسیت شدید پوست
 • درد پاشنه پا
 • عدم تحمل گرما
 • کدورت قرنیه،تیرگی قرنیه(مه قرنیه)
 • نبض سطحی/کم عمق(نبضی که سخت حس شود)
 • سوفل قلبی
 • سرگیجه هنگام بلند شدن از جای خود
 • مچ دست می افتد
 • آکروپارستزی (احساس گزگز در اندام های انتهایی)
 • انتهای اندام های سرد(دستهای سرد)
 • قدرت گرفتن اشیا کاهش یافته است
 • درد دست
 • پیکا (خوردن مو)
 • خونریزی واژینال(خونریزی شدید)
 • هماچوری آشکار
 • احساس گرفتگی شانه
 • احساس گرفتگی زانو
 • مدفوع کم رنگ (خاکستری)
 • درد قطب تحتانی استخوان کشکک
 • درد سمت میانی زانو
 • درد در ناحیه بالای زانو
 • درد در زیر زانو
 • درد سمت خارجی زانو
 • درد عمومی زانو
 • آسیب اخیر به زانو
 • اخیرا آسیبی به زانو وارد نشده است.
 • کاهش فشار داخل چشمی
 • ناپایداری گلنوهومرال
 • بزرگی غدد اشکی
 • غدد پاروتید متورم
 • کاهش ترشح غدد بزاقی
 • ملنا
 • هماتوشزی
 • هماتمسیس
 • بیضه ها کوچک تر شده اند
 • نبض سطحی/کم عمق(بسختی نبض گرفته شود)
 • پیکا (ژئوفاژی/خاک خوری)
 • ژنوواروس
 • فلج نگاه
 • نگاه خیره غیرطبیعی
 • گام برداشتن با الگوی تلندلنبرگ
 • افزایش وزن
 • گگ
 • احساس سریع سیری
 • دفع مایع سفید رنگ از مجرای ادرار
 • علائم لوب پیشانی
 • ترشح از آلت تناسلی
 • صدای مالش پرده های جنب به یکدیگر
 • ادرار با بوی بد
 • گرگرفتگی صورت (بعد از خوردن غذا صورت قرمز میشود)
 • افتادگی پا(لنگیدن پا)
 • درد شانه به دنبال آسیب اخیر
 • دید مه آلود
 • کف در دهان
 • جریان ضعیف ادرار
 • جریان ناکافی بزاق در دهان
 • فلوتر
 • نقص عصب آوران مردمک چشم (نشانه مارکوس گان)
 • فلج شل
 • درد پهلو
 • کاهش شدت اولین صدای قلب
 • درد انگشت
 • افزایش زمان پر شدن مویرگی
 • خشکی چشم(ناکارامدی لایه اشکی)
 • سایه هایی به صورت شناور در دید افراد (فلوتر)
 • نقص میدان بینایی(از دست دادن میدان بینایی)
 • دیس ریتمی قلبی(فیبریلاسیون)
 • صدای قلب کمتر شنیده می شود
 • فتوز اورمیک
 • نابارور
 • ناباروری زنان
 • دیس ریتمی قلبی (احساس ازکار افتادن قلب)
 • احساس غش
 • مدفوع سفت
 • مدفوع مایع
 • مدفوع متعفن
 • هماتوشزی(خون در مدفوع)
 • تب سوزان
 • تشنج ناشی از تب
 • تب (تب دار)
 • بینی چاق
 • چاقی چربی احشایی شکم
 • مدفوع چرب
 • تپش قلب (احساس ضربان سریع قلب)
 • نفخ شکم
 • سقوط های بی دلیل
 • کاهش شدید عملکرد کبد
 • ترشحات لوزه
 • ضعف اندام ها
 • ضربان قلب آهسته تر از حد انتظار
 • خستگی مفرط
 • زانو درد همراه با فعالیت بدنی
 • عدم تحمل گرمای ناشی از ورزش
 • خونریزی بیش از حد
 • منوراژی (قاعدگی مفرط)
 • ادرار بیش از حد
 • پر مویی
 • پرنوشی
 • افزایش بیش از اندازه رفلکس ها (رفلکس زیاد)
 • اریتم اوروفارنکس (قرمزی گلو)
 • تنگی نفس کوششی
 • تنگی نفس هنگام خوابیدن
 • بزرگ شدن یوولا
 • تورم غدد لنفاوی اینگوینال
 • آمفیزم زیرجلدی (گاز در بافت زیر جلدی)
 • مفصل آرنج ناپایدار (بی ثباتی آرنج)
 • درد آرنج
 • الاستیسیته ضعیف پوست
 • وزوز ضربان دار (احساس نبض در گوش)
 • زانو درد در حین ورزش
 • پالس پارادوکس (کاهش فشار خون در حین دم)
 • صدای بم که به هنگام دق روی اعضا متراکم مانند کبد شنیده میشود
 • پوست مرطوب و چروک
 • لب های خشک
 • اوغ زدن
 • خشکی واژن
 • خشکی غشاهای مخاطی
 • پرده گوش قرمز
 • افتادگی پا
 • افتادگی صورت
 • ترشحات بینی(آبریزش چرکی)
 • عطش بیش از حد
 • کاهش میل جنسی
 • قطره قطره آب دهان ریختن
 • مجرای تخلیه کننده (تخلیه سینوس)
 • تنگی نفس هنگام خوابیدن (تنفس دشوار هنگام دراز کشیدن)
 • پریود به طور منظم اتفاق نمی افتد (الیگو منوری)
 • سرگیجه
 • سبکی سر یا سرگیجه هنگام ایستادن
 • سرگیجه
 • پیکا (خوردن خاک)
 • دوبینی تک چشمی (دوبینی با یک چشم)
 • دوبینی متناوب
 • از دست دادن یک طرفه بینایی
 • از دست دادن دادن دو طرفه بینایی
 • کاهش صدای قلب
 • کاهش صدای روده
 • از دست دادن بینایی (دیده تار)
 • ورید های متسع شده اسکالپ
 • واریکوسل (وریدهای گشاد شده در شبکه پامپینیفرم)
 • بزرگ شدن دهلیز (اتساع دهلیز)
 • دیسکزیا
 • درد ناحیه رکتوم
 • ترشح از رکتوم
 • ترشح خونی از رکتوم
 • گوارشی/شکمی
 • مشکل در باردار شدن
 • مشکل در بوییدن
 • زانو درد منتشر
 • اختلال حس چشایی(درک مزه های متفاوت)
 • رابطه جنسی دشوار
 • لنفادنوپاتی منتشر
 • اسهال ترشحی
 • اسهال خونی
 • دندان های اضافی
 • رفتار روان پریشی (هذیان)
 • تاخیر در رشد
 • اجابت مزاج دردناک
 • نقص میدان بینایی
 • اجابت مزاج غیرارادی
 • نقص عصبی کانونی
 • تغییر شکل دندان ها
 • دفرمیتی بینی زینی شکل
 • جراحی تعمیق صدا
 • ادرار تیره تر از رنگ ادرار طبیعی
 • درد قفسه سینه با تنفس عمیق بدتر میشود
 • درد قفسه سینه (درد عمیق قفسه سینه)
 • از دست دادن شنوایی(کاهش شنوایی)
 • هایپوتنشن
 • ناشنوایی
 • ماکروزومی (جنین بزرگ جثه)
 • ضایعه تیره پوستی
 • گریه بیش از حد
 • صدای حباب مانند در ریه
 • کراکل(صدای خش خش مانند)
 • صدای ریوی کراکل
 • کرامپ اندام تحتانی
 • درد بالای زانو
 • گرفتگی عضلات (کرامپ)
 • لگن درد
 • سرفه
 • پیکا (خوردن مدفوع)
 • انتهای اندام های سرد(اندام های خنک)
 • بیمار حامله است
 • آفازی (زبان پرشی)
 • کدورت قرنیه،تیرگی قرنیه(لکه در قسمت رنگی چشم
 • رنگ پریدگی(از دست دادن رنگ)
 • زکام(سرماخوردگی)
 • کویتالژیا
 • گرفتگی گوش
 • کدورت قرنیه،تیرگی قرنیه(کدر شدن قرنیه)
 • کلیتورومگالی
 • مدفوع کم رنگ (سفالی رنگ)
 • پیکا (خوردن سفال)
 • لنگش
 • درد استخوان ترقوه
 • شیلوری (وجود کیلوس در ادرار)
 • اسهال مزمن
 • تعریق بیش ازحد مزمن (هیپر هیدروزیس مزمن)
 • حرکات رقص گونه( بیماری عصبی که با حرکات غیر ارادی نامنظم مشخص می شود)
 • احساس خفگی
 • جمود/سفتی عضلات/لرز
 • دیس ریتمی قلبی(فلاتر)
 • تغییرات شخصیت
 • لرزش ارادی (لرزش مخچه ای)
 • التهاب حاد مخاط بینی
 • التهاب بینی
 • سوفل قلبی(صدای زمزمه مانند)
 • شارژ مجدد مویرگی طولانی مدت
 • نمی توانم بجوم
 • نمی توانم بشنوم
 • اختلال بینایی (نمی توانم خوب ببینم)
 • بچه دار نشدن
 • تنگی نفس ناشی از فعالیت
 • نمی توان چشم را حرکت داد
 • وزوز گوش
 • درد باسن
 • سوزش واژن
 • باد گلو (آروغ زدن)
 • آکروپارستزی (احساس سوزش در اندام های انتهایی)
 • سوزش زبان
 • سو هاضمه (سوزش قلب)
 • سوزش چشم
 • سوختگی پوست
 • درد سوزش مانند قفسه سینه هنگام دم یا بازدم
 • بدون برامدگی روی زبان
 • گواتر (برامدگی در گلو)
 • تپش قلب (احساس ضربه قلب)
 • اتساع ورید گردن (برآمدگی ورید گردن)
 • کمش زانو (ناپایداری زانو)
 • پنوماچوری (حباب های هوا در ادرار)
 • بزرگ شدن غده لنفاوی بخصوص در کشاله ران
 • علامت برایان (Bryan) مثبت
 • صدای عروقی غیرطبیعی
 • پل بینی پهن
 • برونکوفونی، نایژه آوایی(صداهای غیرعادی تولید شده از شش ها)
 • خروج خون قرمز روشن از رکتوم (مقعد)
 • کاهش صداهای تنفسی
 • استریدور، خرخر، صدای بلند تنفس
 • درد پستان
 • توده سینه
 • خونریزی از مقعد(خروج خون قرمز روشن از رکتوم)
 • برادی کینزی (کندی غیرطبیعی حرکات)
 • پای کمانی
 • زیاد بودن صداهای روده
 • بی اختیاری روده
 • کم بودن صداهای روده
 • اختلاف زیاد بین عدد فشار خون بالایی و پایینی
 • درد استخوان یقه
 • علامت بویس (Boyce) مثبت
 • نبض پر و قوی (ضربان قوی روی یکی از شریان های بدن)
 • هایپرترمی(افزایش غیرقابل کنترل دمای بدن)
 • سیاه شدن دید در هنگام ایستادن ناگهانی
 • کاهش دمای بدن
 • نبض پر و قوی (نبض همگام با ضربان قلب بالا میرود)
 • تغییر رنگ مایل به آبی پریوم
 • ادرار به رنگ آبی
 • اتساع شکمی(نفخ کردن)
 • از دست دادن خون
 • سرفه خونی
 • مشکل دیدن در نور کم
 • خونریزی داخل چشمی
 • خونریزی های شعله ای شکل شبکیه (خونریزی لایه فیبر عصبی شبکیه)
 • خونریزی
 • خون ریزی مقعد
 • ضایعه پوستی هموراژیک(خونریزی دهنده)
 • بی اختیاری مثانه
 • کاهش بینایی دو چشم
 • استفراغ صفراوی
 • درد دو طرفه شانه
 • دیپلژی (فلج )
 • کاهش بینایی دو طرفه
 • درد شیار عضله دو سر
 • باد گلو
 • پاراپلژی (فلج زیر کمر)
 • رفتار خشونت آمیز
 • درد پشت چشم (درد پشت کره چشم)
 • رفتار آسیب به خود
 • چاقی شکم آبجویی
 • شب ادراری
 • تپش قلب (بصورت ناگهانی ایجاد شده)
 • ناتوانی در تحمل وزن
 • جنوواروس (پاهای باندی شکل)
 • طاسی زبان
 • کوچک شدن بیضه
 • درد بیضه(در لمس دردناک است)
 • پاتلا باجا
 • واریکوسل (کیسه بیضه شبیه یک کیسه کرم است)
 • بد دیدن در شب
 • نفس بدبو
 • گودی و انحنای پشت
 • کمر درد
 • علامت بابینسکی
 • صدای اضافی قلب در سمع
 • صدای غیرطبیعی شکمی
 • صدای غیر طبیعی کاروتید
 • صدای غیر طبیعی در سمع عروق فمورال
 • صدای غیرطبیعی عروق کلیه
 • صدای عروقی غیرطبیعی (صدای قابل شنیدن عروقی همراه با جریان سریع خون)
 • آتروفی بیضه
 • فلپ کبد
 • گالاکتوره که با زایمان همراه نیست(شیردهی نامناسب)
 • آسیت خونی
 • زانو درد هنگام بالا رفتن از پله
 • صدای غیر طبیعی نمپورال
 • درد همزمان چندین مفصل
 • آرترالژی مفصل ران
 • آرترالژی مچ دست
 • توقف رشد ناخن( یا رشد آهسته تر از معمول)
 • نبض پر و قوی (نبض محکم در دستها و پاها)
 • درد دست چپ
 • ضعف عضلات بازو
 • لنفادنوپاتی آگزیلاری(بزرگ شدن غدد لنفاوی زیر بغل)
 • انتهای اندام های سرد(اندام ها سرد هستند)
 • فاقد رفلکس
 • قوس پشتی
 • ناتوانی در حرکات و ژست های روزمره (آپراکسی)
 • اتساع ورید گردن (به نظر می رسد ورید کناری گردن برآمده است)
 • پرخوری (افزایش اشتها)
 • گریه ضعیف
 • سوفل نارسایی میترال(صدای قلب در حین apex)
 • هایپرتلوریسم
 • اضطراب (مضطرب بودن)
 • درد اطراف مقعد (درد پری آنال)
 • آنوریا (قطع ادرار)، بی ادراری
 • آنوسمی (هیپوسمی)
 • درد مچ پا
 • آنهدونیا (فقدان لذت)
 • آنهیدورزیس (عدم تعریق)
 • پوست بدون آب (پوست خشک)
 • انتهای اندام های سرد(سرد شدن دست ها و پاها)
 • سفتی/سختی
 • بی اختیاری مقعدی
 • توهم
 • حالت غیر هوشیاری ناقص یا تقریبا کامل
 • سردرگمی، هذیان
 • کما/اغما
 • ادرار کردن به مقدار زیاد
 • ادرار کهربایی رنگ
 • انتهای اندام های سرد(دست ها و پاها همیشه سرد اند)
 • پاتلا آلتا
 • تغییر صدا
 • تغییر درک بویایی
 • ملنا (مدفوع حاوی خون تیره و غلیظ)
 • کوادری پلژی (فلج تمام اندام ها)
 • انتهای اندام های سرد (دست ها و پاها همیشه سرد اند)
 • علامت آلدرس (Alders) باعث حفظ درد می شود
 • سوفل سیستولیک (سوفل هنگام یا بعد از اولین صدای قلب)
 • گرگرفتگی صورت (قرمزی صورت بعد از خوردن)
 • زانو درد بعد از آسیب حاد
 • توده آدنکس در معاینه لگن
 • فاقد خطوط پوستی کف دست و پا
 • لنفادنوپاتی سوپراکلاویکولار
 • آدنوپاتی اکسیپیتال
 • لنفادنوپاتی پری اوریکولار(اطراف گوش)
 • از دست دادن حاد خون
 • سوختگی حاد پوست
 • زانو درد بدون ضربه حاد
 • درد شانه همراه با فعالیت
 • اسکلروداکتیلی (تصلب پوست نواحی دست و پاها)
 • درد مفصل آکرومیوکلاویکولار
 • درد سینوس
 • درد بینی
 • درد لثه
 • فک درد
 • درد مبهم ناحیه فرج
 • آسیت هموراژیک
 • سایش(پوست ساییده شده)
 • از دست دادن ناگهانی هوشیاری
 • ویریلیزاسیون (رشد غیر طبیعی خصوصیات جنسی ثانویه مرد)
 • ادرار تیره غیرطبیعی
 • گزگز و یا بی حس شدن اندامها بویژه دست و پا
 • سوفل قلبی(صداهای غیر طبیعی قلب)
 • رنگ غیر طبیعی ادرار
 • انقباض غیر ارادی عضلات
 • اختلال حس چشایی(درک مزه غیرعادی)
 • خونریزی واژینال(خونریزی غیرطبیعی رحمی)
 • دیس ریتمی قلبی (ضربان قلب غیر طبیعی)
 • چاقی چربی شکمی
 • حساسیت برگشتی (درد برگشتی شکم)
 • درد سوپراپوبیک (درد ناحیه فوق شرمگاهی)
 • توده شکمی
 • خمیازه بیش از حد
 • حرکت بی هدف و غیر ارادی دست ها
 • لرزش مچ دست (آستریکسیس)
 • افتادن مچ دست
 • قدرت گرفتن به خاطر مچ دست کاهش یافته است
 • کرامپ نویسندگان
 • درد مچ دست
 • تنگی نفس همراه با فعالیت
 • درد شانه بدون سابقه آسیب/تروما اخیر
 • فشار خون پایین هنگام بلند شدن
 • کدورت قرنیه، تیرگی قرنیه(لکه سفید در چشم)
 • خس خس سینه
 • صدای ضعیف
 • ضعف عضلانی
 • افت فشار خون که باعث احساس ضعف شده
 • بی ثباتی در هنگام راه رفتن
 • سوء هاضمه(بهدر رفتن)
 • مدفوع آبکی
 • آتروفی عضلانی(تحلیل ماهیچه)
 • اشک ریزیش شدید (چشمان خیس)
 • خارش ولوار
 • اختلال صدا
 • اولیگوری(کاهش حجم ادرار)
 • احتباس ادراری (تخلیه ناکامل ادرار)
 • استفراغ خونی
 • از دست دادن بینایی یک چشم
 • دوتایی دیدن
 • شب کوری
 • کوری(ناتوانی در دیدن)
 • خونریزی واژینال(خونریزی رحمی)
 • ضعف عضلانی اندام فوقانی
 • دندان های بهم ریخته
 • بینی پر شده
 • درد بالای شکم
 • اولیگوری(کاهش برون ده ادرار)
 • از دست دادن سطح هوشیاری
 • رنگ پریدگی
 • افزایش فشارخون به محدوده ناسالم
 • تغییر رنگ شکم اطراف ناف
 • زخم ناحیه سپتوم بینی
 • زخم درون بینی
 • ادرار غیر ارادی
 • اریتم غشای پرده گوش، بثوری غشای پرده گوش
 • دوبینی تک چشمی (درک دو تصویر هنگام مشاهده با یک چشم)
 • انقباض عضلانی خود به خود
 • علامت گری ترنر (Grey Turner) مثبت (اکیموز پهلو)
 • گرگرفتگی صورت (صورت قرمز می شود)
 • تورگور ضعیف پوست
 • لرزش
 • درد قفسه سینه (درد منتشر)
 • مور مور شدن
 • درد قفسه سینه (درد قفسه سینه)
 • ضایعات پوستی حساس
 • افزایش فشار خون سیستم وریدی پورتال
 • پیش سنکوپ(پیش از غش کردن)
 • دفع مدفوع سفت و سخت
 • تورم حاد و ایزوله‌ی یوولا
 • احساس تورم در گلو
 • تغذیه ضعیف(مکیدن ضعیف)
 • درد ناگهانی قفسه سینه هنگام بازدم
 • یبوست
 • درد شکم
 • اجابت مزاج مکرر با مدفوع شل و آبکی
 • زانو درد هنگام چمباتمه زدن
 • درد قفسه سینه (احساس فشردگی در سینه)
 • احساس عدم تعادل
 • سرفه خلط دار(خلط زیاد)
 • گرفتگی عضله (میوسپاسم)
 • خلط خونی
 • درد دهان(زخم دهان)
 • درد ناحیه حفره چشم(آسیب چشم)
 • کوتاهی تنفس
 • رینوره خلفی
 • خروپف
 • عطسه کردن
 • تو دماغی حرف زدن
 • درد قفسه سینه با عطسه بدتر میشود
 • تنفس بودار
 • ترشحات واژن (ترشحات بدبوی واژن)
 • پاروسمی (سو تعبیر حس بویایی به احساس بوی ناخوشایند)
 • مدفوع حاوی خون تیره و غلیظ
 • پر شدن مجدد مویرگی آهسته
 • کاهش تعداد تنفس در دقیقه (تنفس آرام)
 • آتتوز (حرکات غیر ارادی آهسته و مداوم)
 • اختلال خواب
 • بیخوابی
 • زخم آهسته ترمیم شونده
 • خواب آلود
 • خارش (خارش پوست)
 • بینایی ضعیف
 • لرزش و تکان
 • درد شانه
 • رعشه
 • درد قفسه سینه (درد شدید قفسه سینه)
 • از دست دادن بینایی
 • هایپرتلوریسم (فاصله بیش از حد و غیر عادی بین چشم ها)
 • زروستومیا
 • خلق افسرده (غمگینی)
 • زانو درد هنگام دویدن
 • مالش و اصطکاک پریکارد
 • ترشحات چشم
 • رینوره (آبریزش بینی)
 • دفع مدفوع شل به طور مکرر
 • کاهش تعداد تنفس در دقیقه
 • افزایش تعداد تنفس در دقیقه
 • احساس صدا رینگ در گوش
 • درد دنده ها هنگام بازدم
 • ترشحات بینی(ترشحات غلیظ)
 • زکام (رینیت حاد)
 • رینوره خلفی (آبریزش از عقب بینی)
 • کند شدن ریتم قلب
 • احتباس ادراری
 • تشنج پیرکسیال
 • درد باسن (پیالژیا)
 • پیرکسی
 • وضعیت پس از زایمان
 • تپش قلب (احساس تپش در ناحیه گردن)
 • سردرد ضربان دار
 • نبض آهسته
 • وزوز ضربان دار (زنگ زدن گوش)
 • تاکیکاردی(ضربان سریع)
 • پتیالوره
 • علامت پسواس (Psoas) مثبت
 • استرس یا ضربه عاطفی (پریشانی روانی)
 • درد پا
 • نفاس
 • پنوماچوری
 • فتوپسی(فلاش چشم/دیدن نقاط نورانی)
 • حساسیت به نور(حساسیت پوست به نور)
 • فارنژیت
 • تعریق زیاد(تعریق)
 • هیپوکسی(کاهش اکسیژن مورد نیاز)
 • نبض پر و قوی (احساس نبض در همه حالات)
 • صدای غیر طبیعی هنگام سمع شریان کاروتید
 • صدای غیرطبیعی شکمی (صدای تند شنیده شده روی شکم)
 • اتساع ورید گردن (ورید گردن بزرگ)
 • هیپراکوزیس (حساسیت بیش از حد در شنوایی)
 • عدم تحمل گرما(گر گرفتگی)
 • بیقراری/آشفتگی/سراسیمگی(بی تحرکی بیش از حد)
 • درد نامتناسب با یافته های معاینه
 • درد قفسه سینه هنگام بازدم
 • ناگهان از حال رفتن
 • فشار اوتیک
 • استخوان درد
 • درد بیضه
 • به خاطر انگشت شست مشکل در گرفتن وجود دارد
 • کدورت قرنیه، تیرگی قرنیه
 • سردرد یک طرفه
 • مفصل زانو هنگام حرکت دردناک است
 • قسمت های گرم روی پوست
 • آمیزش دردناک
 • تعریق کم
 • الیگومنوره (خونریزی سبک و کم تکرار در هنگام پریود)
 • کم ادراری(برون ده ادراری کم)
 • اختلال حس چشایی(درک مزه های غیرمعمول/عجیب)
 • دیسفاژی
 • افت فشار خون هنگامی که سریع از جای خود بلند می شوید
 • مثبت شدن خون مخفی در مدفوع
 • لنفادنوپاتی اکسیپیتال
 • خونریزی چشمی
 • فلج عضلات خارجی چشمی
 • علامت ابروراتور (Obturator) مثبت
 • کاهش درک و هوشیاری
 • نیکتالوپیا
 • شب ادراری (ناکچوری)
 • بی حسی زبان
 • اختلاف زیاد بین فشار خون سیستولی و دیاستولی
 • بی حسی لب
 • بی حسی بازو
 • بی حسی پا
 • بی حسی دست
 • سفتی ناحیه گردنی
 • بی حسی صورت
 • بی حسی
 • تورم غدد لنفاوری
 • تاکیکاردی(تپش قلب تندتر از حد معمول)
 • عرق شبانه
 • لنفادنوپاتی ناحیه گردنی (بزرگ شدن غدد لنفاوی گردن)
 • اتساع ورید گردن
 • پل بینی عریض
 • رینوره
 • انسداد بینی
 • گرفتگی بینی
 • اپیس تاکسی(خونریزی بینی)
 • اسپاسم عضله
 • میوکلونوس
 • ناهماهنگی عضلات(حرکات ناهماهنگ عضلات)
 • کاهش قدرت عضلانی
 • کاهش شنوایی
 • سوفل نارسایی میترال(صدای قلب در حین MR)
 • کاهش دامنه حرکتی
 • بیهوش شدن برای یک دقیقه
 • قلب کمتر از 60 بار در دقیقه میزند
 • ناپایداری MCL
 • توده گردن
 • سوء تغذیه
 • لنفادنوپاتی پری اوریکولار
 • لنفوآدنوپاتی حساس
 • لنفادنوپاتی منطقه ای
 • بزرگ شدن غدد لنفاوی پایین بدن
 • توده بیضه
 • توده لگنی
 • درد شش/ریه ها
 • انحنای کمری
 • درد ناحیه کمر
 • از دست دادن قدرت و ناتوانی
 • آنورکسی/بی اشتهایی (از دست دادن اشتها)
 • اسهال
 • دامنه حرکتی محدود
 • فوتوفوبیا/نورهراسی(حساسیت به نور)
 • پیش سنکوپ(احساس سبکی سر)
 • ناپایداری LCL
 • کوری (نبود دید)
 • طحال بزرگ
 • بزرگی کبد
 • نبض کوسمال
 • درد پشت زانو
 • درد زیر زانو
 • قفل شدن زانو
 • علامت آلدرس (Alders) مثبت (علامت کلاین (klein) مثبت)
 • لرزش ارادی
 • بزرگ شدن ابعاد کلیه بیشتر مقدار طبیعی
 • ناتوانی در بچه دار شدن
 • اتساع ورید گردن (JVD)
 • اتساع ورید گردنی
 • درد زانو هنگام پریدن
 • مفصل شانه دردناک هنگام فعالیت
 • وجود خون در حفره مفصلی
 • درد مفاصل متعدد
 • بیش حرکتی مفاصل (محدوده حرکت مفصل افزایش یافته است)
 • حرکات رقص گونه(حرکات غیرارادی ناگهانی)
 • میوکلونوس (گرفتگی عضلات)
 • سردرد خنجری (ضربان دار و تکان دهنده)
 • محدودیت حرکت مفصل فک
 • مدفوع کم رنگ
 • سوفل قلبی(سوفل درجه4)
 • خارش مقاوم بدون بثورات (خارش مزمن بدون بثورات
 • تپش قلب (احساس ضربان های سریع)
 • خارش ناحیه مقعد
 • خارش واژن – لبیا
 • خارش
 • فک درد می کند
 • ضایعه دهانی خونریزی دهنده (ضایعه دردناک دهانی خونریزی دهنده)
 • تپش قلب(احساس کم و زیاد شدن ضربان)
 • ضربان قلب کندتر از حد معمول
 • احساس سوزش گلو
 • فشار خون خیلی پایین
 • ندولر نامنظم سینه
 • سوزش چشم
 • مننژیسم (تحریک مننژ)
 • قاعدگی نامنظم
 • تپش قلب (ضربان نامنظم)
 • افزایش فشار داخل چشمی
 • افزایش ریتم تنفسی
 • دوبینی دوچشمی (درک دو تصویر بطور ناهماهنگ بادوچشم)
 • اختلال حس چشایی
 • اختلال حافظه
 • اختلال شناختی
 • اختلال شنوایی
 • تست سختی Iliopsoas مثبت
 • سوفل قلبی(سوفل درجه2)
 • افکار پارانویید
 • افکار خودکشی
 • سردرد کوبنده
 • پیکا (خوردن یخ)
 • فقدان حس بویایی
 • درد زخم دهان
 • کل زانو درد می کند
 • قفسه سینه به هنگام تنفس درد میکند
 • صدای درشت و خشن
 • درد دهان(آسیب در حفره دهان)
 • سوفل سیستولیک (زمزمه صدای قلب هزمان با سیستول)
 • سوزش گلو
 • چشم درد
 • درد فرج
 • درد قفسه سینه (درد قلب)
 • فشارخون بالا
 • کاهش نبض
 • تاکیکاردی(افزایش نبض)
 • سکسکه
 • درد لگن
 • تعریق زیاد(ترشح عرق)
 • فشار خون بالا
 • تاکیکاردی(ضربان نبض بالا)
 • سردرد
 • فشار خون بالا پورتال
 • هایپرتنشن
 • هموپتیزی (خلط خونی)
 • اپیس تاکسی
 • دید تار
 • سنگینی گوش
 • درد قفسه سینه (درد در قفسه سینه)
 • سردرد (درد سر)
 • مثبت شدن خون مخفی در مدفوع (تست گایاک مثبت)
 • اختلال حس چشایی(تغیییر حس چشایی/ذائقه)
 • ادرار به رنگ سبز
 • درد کشاله ران
 • بزرگ شدن غدد لنفاوی کشاله ران
 • سرفه خلط دار(سرفه همراه با خلط سبز)
 • پریاپیسم (نعوظ که به حالت اولیه باز نمی‌گردد)
 • زانو درد
 • احساس گلوبوس (غم باد)
 • تورم غدد
 • ماکروزومی (جنین غول آسا)
 • زانو خالی می کند
 • حساسیت لثه
 • ناتوانی در باردار شدن
 • درد ناحیه تناسلی در حین مقاربت
 • بارداری تایید شده است
 • راه رفتن ناپایدار
 • دیس آرتریا (گفتار مخدوش)
 • خونریزی گوارشی
 • احساس پری گوش
 • از دست دادن گذرا بینایی
 • فلج (از دست دادن عملکرد حرکتی)
 • تحریک پذیری
 • عدم موفقیت رشد (FTT)
 • صدای ‌ترک خس خس در ریه‌‌ها
 • سردرد ناحیه پیشانی
 • بیرون ریختن آب دهان(آبریزش از دهان)
 • افت فشار خون وقتی از حالت عمومی تغییر وضعیت می دهید
 • ضایعه دهانی خونریزی دهنده (خونریزی از حفره دهانی)
 • ادرار خونی آشکار
 • تکرر ادرار
 • مدفوع با بوی بد
 • نیستاگموس، حرکت غیرارادی و سریع چشم ها
 • تشنج
 • احساس درد در گلو
 • تغذیه ضعیف
 • بی اختیاری مدفوع
 • زجر تنفسی
 • خشکی چشم
 • احساس جسم خارجی در چشم (احساس FB چشمی)
 • دیس ریتمی قلبی (قلب خیلی سریع یا خیلی کند می‌زند)
 • فلج صورت
 • پیش سنکوپ(احساس غش)
 • توهم (ادراک حسی کاذب )
 • قلب به اندازه کافی سریع نمی تپد
 • درد صورت
 • فاسیکولاسیون (انقباض خود به خودی عضله)
 • شکست در رشد
 • اشک ریزیش شدید
 • از دست رفتن خون
 • پریاپیسم (نعوظ طول کشیده و دردناک)
 • اشک ریزیش شدید (اپیفوریا)
 • غش کردن
 • دوره های تب مکرر
 • بزرگی غدد پاروتید
 • لنفادنوپاتی ناحیه گردنی (بزرگ شدن غدد لنفاوی دهانه رحم)
 • بزرگ شدن لوزه ها
 • بزرگ شدن غدد لنفاوی
 • بزرگ شدن طحال
 • هپاتومگالی
 • احتباس ادراری(عدم توانایی تخلیه مثانه)
 • قی کردن
 • سوفل سیستولیک
 • افزایش حساسیت به نور
 • خارش چشم
 • ترشحات چشم (آبریزش از چشم)
 • فلج و یا ضعف ماهیچه های چشم
 • اگوفونی (شنیدن صدای بز مانند در سمع ریه)
 • اکیموز پهلو
 • آسان کبود شدن
 • خارش گوش
 • سیری زودرس
 • پری گوش
 • زنگ زدن گوش
 • گوش درد
 • سوزش سر دل
 • اختلال در نعوظ
 • پارستزی (بی حسی)
 • اختلال در تکلم (اشکال در تکلم)
 • ادرار دردناک
 • تکلم نامفهوم
 • سوفل قلبی(دمیدن صدا در هنگام ضربان قلب)
 • درد هنگام مراقبت
 • آسیت (افتادگی شکم)
 • بیرون ریختن آب دهان
 • سرفه بدون خلط(سرفه خشک)
 • خواب آلودگی
 • ترشح بلغم از گوش
 • خشکی پوست
 • دوبینی مداوم
 • دید دوتایی
 • تعریق زیاد(افزایش تعریق)
 • تنفس سخت/سختی دریافت هوای کافی
 • اختلال بلع (مشکل در بلع)
 • کاهش وزن غیر قابل توضیح
 • حال افسرده
 • کم آبی بدن
 • هذیان/ گیجی و آشفتگی، سردرگمی
 • ادرار تیره/کدر
 • حساسیت در لمس زاویه دندهای-مهره ای
 • علامت کالن (Cullen) مثبت
 • کیفواسکولیوز(وجود همزمان کیفوز یا قوزپشت همراه اسکولیوز)
 • در حال حاضر باردار هستم
 • کرامپ شکمی
 • فلج عصب جمجمه ای
 • لب های ترک خورده
 • خشونت صدا
 • کراکل(صداهای ریوی کوتاه،ضعیف و یا بلند)
 • درد قفسه سینه (احساس فشردن قفسه سینه)
 • انتهای اندام های سرد
 • سرفه خلط دار
 • سرفه خلط دار(سرفه همراه با خلط بی رنگ)
 • دید ابری
 • لرز
 • مشکل در جویدن
 • تغییر رنگ ادرار
 • گردن درد
 • چاقی مرکزی
 • درد قفسه سینه (درد در مرکز قفسه سینه)
 • لنفادنوپاتی ناحیه گردنی
 • سوفل دیاستولیک
 • سوفل سیستولیک (سوفل اجکشن)
 • سوفل نارسایی میترال
 • صدای عروقی غیرطبیعی (صدای خروشان ناشی از جریان سریع خون در رگ ها)
 • صدای کمتری توسط ضربان قلب ایجاد می شود
 • نفخ شکم (عبور گاز از روده ها)
 • سوفل قلبی(صدای ناشی از جریان خون آشفته در قلب)
 • کاهش ناگهانی فشار خون که در حالت ایستاده رخ می دهد
 • درد قفسه سینه با تنفس بدتر میشود
 • سوزش ادرار (دیزوری)
 • احساس سوزش پوست
 • درد قفسه سینه (احساس سوزش در قفسه سینه)
 • درد قفسه سینه همراه با تنفس
 • خس خس سینه(صدای تنفس بلند)
 • صدای زمزمه مانند
 • تاکی پنه (افزایش تعداد تنفس در دقیقه/تنفس سریع)
 • دهان بوی بد می دهد
 • تنگی نفس فعالیتی
 • سوء هاضمه(تحلیل عمومی بدن)
 • فلج کامل پاها وتنه
 • نبض پر و قوی
 • درد استخوان
 • احساس جسم خارجی در چشم
 • منوراژی(خونریزی شدید در دوره قاعدگی)
 • ضایعه دهانی خونریزی دهنده
 • مدفوع خونی
 • دوبینی دوچشمی (دوبینی با هر دو چشم باز)
 • بیمار اخیرا زایمان کرده است
 • سردرد دوطرفه
 • تپش قلب (احساس ضربان در ناحیه گردن)
 • خونریزی واژینال(لکه بینی بین دوره های قاعدگی)
 • دیس ریتمی قلبی(تپش قلب به طرز غیرعادی)
 • ضربان قلب کند
 • رفتار روان پریشی
 • تاکیکاردی(تپش قلب به طور غیرعادی سریع)
 • لنفادنوپاتی آگزیلاری
 • تپش قلب (آهی از تپیدن قلب)
 • تنفس های کوتاه برای جلوگیری از درد قفسه سینه
 • هیپراکوزیس (بیش دقتی شنوایی)
 • کرپیتوس زانو (صدای ترق در زانو)
 • لنفادنوپاتی پری اوریکولار(جلوگوش)
 • صدای خش خش (کریپتوس)مفصل شانه
 • احساس فشار در گوش
 • توهم (توهم شنوایی)
 • صدای غیرطبیعی شکمی (صدای قابل شنیدن شکمی)
 • آتروفی عضلانی(لاغری ماهیچه)
 • بزرگ شدن دهلیز
 • ناهماهنگی عضلات
 • شب ادراری (تکرر ادرار در طی شب)
 • غش هنگام ایستادن بعد از دراز کشیدن یا نشستن
 • پوست خشک (پوست خاکستری)
 • سستی و ضعف
 • دیس ریتمی قلبی (آریتمی)
 • درد بازو
 • آرترالژی زانو
 • اختلال در تکلم، گفتار فلجی
 • نبض سطحی/کم عمق (نبض شریانی ضعیف)
 • لکوکوریا(مردمک سفید در بازتاب نور)
 • زروستومیا(فقدان بزاق)
 • آپنه
 • اختلال در بیان و درک زبان
 • نشانه روزنباخ (Rosenbach) نارسایی آئورت
 • قوس آئورت تکامل نیافته
 • صدای غیرطبیعی عروقی در سمع شکم
 • احساس سوزن سوزن شدن
 • کاهش اشتها عصبی
 • تغییر وضعیت ذهنی روانی
 • پنوماچوری (هوا در ادرار)
 • صدای خس خس سینه
 • هیپوونتیلاسیون(کاهش ورود هوا به آلوئول های ریوی)
 • ارتوپنه/تنگی نفس هنگام خوابیدن
 • دریافت هوای ناکافی
 • رفتار خشونت آمیز
 • اختلال حس چشایی(فقدان حس چشایی)
 • بیقراری/آشفتگی/سراسیمگی
 • نقص عصب آوران مردمک چشم
 • افت فشارخون وضعیتی
 • لنفادنوپاتی آگزیلاری(توده زیربغل)
 • لنفادنوپاتی اینگوئینال
 • تپش قلب (احساس ضربان های اضافه و نابجا)
 • اختلال حس چشایی(درک مزه نامطلوب)
 • لنفادنوپاتی ناحیه گردنی (آدنوپاتی دهانه رحم)
 • گلو درد
 • درد چشم
 • درد قفسه سینه (درد مبهم قفسه سینه)
 • میالژی (درد ماهیچه)
 • درد زیر شکم
 • اختلال راه رفتن
 • فشار خون پایین غیر طبیعی
 • وضعیت روانی غیر طبیعی
 • درد در اطراف ناف
 • درد منتشر شکم
 • ناهنجاری های دندانی
 • درد شکم
 • اتساع شکمی(ورم شکم)
 • آمنوره
 • قوس آئورت هایپلاستیک
 • تپش قلب (احساس ناخوشایند و آگاهانه از ضربان های قلب)
 • سرفه خلط دار(سرفه همراه با خلط زرد)
 • زرد شدن پوست
 • کاهش فشار خون باعث سرگیجه شده است
 • صلبیه یرقانی
 • خشکی غیرعادی پوست
 • خشکی چشم
 • درد قفسه سینه (دیواره سینه درد می کند)
 • آسیت (تجمع مایع در حفره صفاقی)
 • اختلال بینایی
 • استفراغ
 • زخم های دردناک دهان
 • پرادراری
 • بالا اوردن
 • گلودرد
 • افت فشار خون هنگام ایستادن
 • درد ربع تحتانی سمت راست شکم
 • درد ربع فوقانی چپ شکم
 • اسپلنومگالی، بزرگی طحال
 • درد ربع تحتانی چپ شکم
 • تاکیکاردی(ضربان قلب سریع غیر معمول)
 • درد ربع فوقانی راست شکم
 • حالت تهوع(تهوع آور)
 • بی انرژی بودن
 • درد ناحیه حفره چشم
 • پیکا (اشیاء غیر خوراکی می خورد)
 • حالت تهوع
 • سرفه بدون خلط
 • درد گردن
 • خونریزی از بینی
 • احساس ناخوشی
 • درد دهان
 • زروستومیا(خشکی دهان)
 • لنفادنوپاتی
 • کاهش وزن غیر عمدی
 • بیحالی / رخوت / سستی
 • ضایعات پوستی دردناک
 • زانو درد به دنبال ترومای حاد
 • ناپایداری مفصل زانو
 • درد زانو
 • زانو درد فعالیتی
 • آسیب اخیر به زانو وارد نشده است
 • انقباضات مفصلی
 • درد مفصل مچ دست
 • سفتی مفصل
 • حساسیت مفاصل
 • درد مفصل زانو
 • حرکت مفصلی محدود
 • زردی/یرقان
 • تورم مفاصل
 • درد مفصلی
 • درد فک
 • بی اختیاری ادرار
 • صدای گوش خراش
 • سوفل قلب
 • از دست دادن شنوایی
 • گواتر (بزرگی غده تیرویید)
 • گلوسودینیا
 • تاکیکاردی(احساس تپش سریع قلب)
 • لنفادنوپاتی جنرالیزه(عمومی)
 • زانو درد غیر موضعی
 • کاهش قدرت در گرفتن
 • خونریزی لثه ها
 • کوشش تنفسی/عدم دریافت هوای کافی
 • ضعف عمومی(جنرالیزه)
 • لثه های حساس
 • بدحالی
 • سیالوره
 • سنکوپ
 • آبریزش از بینی
 • تب
 • خستگی
 • تاکیکاردی(افزایش ضربان قلب)
 • استرس عاطفی یا ضربه روحی
 • درد اپی گاستر
 • دیسپارونی
 • دیاره
 • ناباروری
 • دیس ریتمی قلبی(ضربان یا ریتم قلب نامنظم)
 • درد قفسه سینه پلورتیک
 • درد قفسه سینه
 • افت فشار خون ارتواستاتیک
 • کمر درد
 • خونریزی واژینال
 • افزایش فشارخون
 • تاری دید
 • کاهش فشارخون
 • برادیکاردی (کندی ضربان قلب)
 • تنگی نفس
 • تغییر وضعیت ذهنی، تغییر وضعیت روحی
 • پارستزی (سوزن سوزن شدن غیر طبیعی، سوزش، احساس خارش پوست)
 • اختلال حس چشایی (تغیییر حس چشایی)
 • به سرعت توسعه یافته است (دقیقه تا ساعت)
 • به طور حاد توسعه یافته (روزها تا هفته ها)
 • به طور پیوسته توسعه یافته (هفته تا ماه)
 • توسعه مزمن (ماه تا سال)
 • در بدو تولد وجود دارد
 • ظاهر فرد خوب است
 • ظاهر فرد بیمار است
 • فرد از نظر سیستماتیک بیمار-مسموم به نظر می رسد
 • در حال بررسی ...
  0%

  ثبت نظر

  لطفا جهت بهبود عملکرد و ارتقای خدمات ما، تجربه ی استفاده از این محصول را بیان کنید.

  جهت ثبت نظر لطفا ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.