ضایعه دهانی خونریزی دهنده (ضایعه دردناک دهانی خونریزی دهنده)