صدای غیر طبیعی کاروتید(صدای تیزی که در گردن شنیده میشود)