صدای بم که به هنگام دق روی اعضا متراکم مانند کبد شنیده میشود